September 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 19/09/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/09/2011

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 420, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & PÀ®A 18(¹) r & ¹ JPÀÖ 1940 ªÀÄvÀÄÛ gÀƯïì 1945 :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ, «oÀ×® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ GzÀVÃgÀ£À PÉ®ªÀÅ ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀiÁ°PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd£À ªÉÆÃw §eÁgÀzÀ°è J¸ï.JA UÀA¢üUÀÄr CAUÀrAiÀÄ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀiÁdzÀ d£ÀjUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ OµÀzsÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ (UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÉð) ¥ÁæzÉòPÀ ZÀSÉÃj UÀįÁâUÀð EªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ EªÀ£À eÉÆvÉUÉ DgÉÆæ 1) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ 2) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üãÀ±Áå ªÀqÀØgÀ 3) ºÀtªÀĪÁé UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ £ÀUÉñÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®èjUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀqÀØgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉÆqÀĪÀ 200=00 gÀÆ ºÀt PɽzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀqÀØgÀ 2) ©üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ 3)gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ 4) ®Qëöä ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÁPÀ¤UÉ, vÁ¬ÄUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2011, PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÀ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥sÀd¯ï «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À ªÀAiÀÄ 68, G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÉƬģÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À 2) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj C¤ÃvÁ @ aªÀÄt vÀAzÉ CdÄð£À ¨sÀAqÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÉÆÃwæ ±Á¯ÉUÉ lÄåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ vÉÃd¥Áà ¨sÀAqÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 35, G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À ¸Á: CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ DqÉ ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀvÁå¼À vÁAqÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîªÁUÀ ¸ÉÆÖà §¸ÁÖV EvÀ£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄnÖºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄR¢AzÀ mÉÆÃAPÀzÀªÀgÉUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ZÀªÀÄð PÉA¥ÀUÉ DVgÀvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EvÀ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2011, PÀ®A 143, 147, 504, 506, 355, 498 (J) eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/09/201 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¸ÀPÉÆAqÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄÄfç 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ “ J gÀAr ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 10 vÉÆÃ¯É ¨É½î vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è gÉïÉé ºÀ½AiÀÄ°è ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2011, PÀ®A 323, 427, 448, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ PÉÆAr¨Á PÁ¼É ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£Àß ªÀÄUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÄ FUÀ E°èzÁ£É ``gÀAr ¨sÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ `` J gÀAr’’ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è MzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ɮèPÉÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É DUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 14’’ PÀ¥ÀÄà-©½ ºÀ¼ÉAiÀÄ n.« C.Q.1000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉzÀÝ£ÀÄß £É®PÉÌ JwÛ §r¢ÝzÀÝjAzÀ ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥À®AUÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ ¥À®AUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ CAzÁdÄ 500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2011, PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå¨sÁªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨ÉüÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð ¸Á: SÉÃqÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨ÉîPÀmÉÖ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀjzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÀ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ºÀt PÀÆqÀ¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ EA¢¯Áè £Á¼É ¸Àj ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVgÀÄvÁÛgÉ »VgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ `` gÀAr ºÀt E¯Áè C£ÀÄßwÛ ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¤£ÀÄ ºÀt PÀÆqÀ¢ÝzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀ gÁwæªÉ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ CmÉÆà ªÀPÀð±Á¥À PÀA¥ËAqÀ UÉÆqɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¥ÁåfAiÉÆ DmÉÆUÀ¼À 5 ¨ÁånæUÀ¼ÀÄ C: Q: 20,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.142/2011, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹. ;-
¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è £À¹gÉÆâݣÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ¼ÀTAr 2) ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀlV ¸Á: PÉÆqÀA§® gÀªÀjUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA.PÉ.J 38/f-172 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢ ¹¦¹ 1368, 1739, 1726, 1407 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV fÃ¥À ¨sÀªÁ¤ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀPÀæzsÁj ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆåɪÀÄä ¤ªÁ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ gÀhiÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 740/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2011, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è DgÉÆæ PÀÄvÉÆââݣÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É. JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ, E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ¼ÀTAr 2) ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀlV ¸Á: PÉÆqÀA§® gÀªÀjUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38/f-172 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹¦¹ 1368, 1338, 1726, 1407 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV fÃ¥À PÀjªÀÄįÉèñÁå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀdvÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ PÀÄvÉÆââݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À RÄgÉö ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 1280/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2011, PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CwêÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ J¸ï.¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ªÉÆwð, mÁåAPÀ ¯Áj £ÀA. AP-21/TV-4439 ¸Á ¸ÀªÀgÀ¥Á®A. CªÀįÁ¥ÀÆgÀA F¸ÀÖ UÉÆÃzsÁªÀj f¯Éè. EvÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï CxÀªÁ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¯Áj £ÀA. MYY-6265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ®A¨Át G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.