September 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-09-2011.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20-09-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¨Á§½ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÉÃR jeÁG¯Áè vÀAzÉ ±ÉÃSï C§Ä§PÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÉîzÀ ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀ MAzÀÄ «zÀÄåvÀ PÀªÀħªÀ£ÀÄß mÁåçPÀÖgÀPÉÌ PÀnÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ MAiÀÄå®Ä PÀA§ªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR jeÁG¯Áè vÀAzÉ ±ÉÃSï C§Ä§PÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀA§zÀ ºÉÆð£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉ ºÁQ PÀA§ªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ ±ÉÃR jeÁG¯Áè vÀAzÉ ±ÉÃSï C§Ä§PÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä eÁj CªÀ¤UÉ ¸À¯ÁPÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃR jeÁG¯Áè vÀAzÉ ±ÉÃSï C§Ä§PÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2011 gÀAzÀÄ 4:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/11 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-9-11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæ£Àì¥ÉÆlð JzÀgÀÄUÀqÉ CgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¹àÃl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11600=00 gÀÆ, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 20-09-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÝ ZËPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 6 d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ dÆeÁlzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtªÁVnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,590/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.