September 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE DATED : 05-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 05-09-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/11 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/09/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ £É¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 88 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/09/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÁeÉÆ¼É ¸Á: ¯Á®ªÁr ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁgÁzÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý, ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ §¹ì£À ¸Ë®¨sÀå E®èzÀ PÁgÀt §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr®Ä vÀqɪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/11 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ºÉøÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ°AUÀ¥Áà, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ,dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/11 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹ªÀ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¢ªÀ¸ÀªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉøÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04-09-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð-eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁ𠹪ÀiÁAvÀgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÁ夣À°è ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ ºÀ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§AiÀiÁå EqÀUÁgÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 7 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 700/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.