September 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 337, 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÆgÉ ¸Á: ¤ÃlÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì ªÀiÁåQì ¸ÁÖAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-22/J-4476 £ÉÃzÀÄÝ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ E£ÀÄß PÉêÀ®Ä d£ÀgÀÄ ªÀiÁåQìAiÀÄ°è PÀĽvÉêÀÅ C°èAzÀ ªÀiÁåQì ©lÄÖ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃr¢AzÀ 1 Q «Ä zÀÆgÀ ªÀiÁåQì ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁ姣ï ZÁ®PÀ£Á£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀiÁåQì C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸À¢gÀ ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É PÉÆAiÀÄzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®QëUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà zsÀªÀiÁð EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåQì PÁå§zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UËvÀªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©zÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38-3997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: CmÉÆãÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²æäªÁ¸À¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀPÉÊ JqÀ¨sÀÆd, §®PÉÊ §®¨sÀÄd, JqÀPÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®vÉÆqÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/201 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAlPÀ ªÀ¯Áè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀð ¥sÁgÀA vÀÄA§ÄªÁUÀ ¤Ã£ÀÄ JPÉ vÀ¥ÀÄà §gÉAiÀÄÄ CAvÁ ºÉý¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æãÀªÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zsÀĪÀĸÁì¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÀÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ 1) ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: zsÀĪÀĸÁì¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¨ÁrUÉ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÀZÉÑ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß n«J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉ-38/E-1006 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ aPÀÌ®ZÀAzÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : J¦-12/¹-4963 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀZÉÑ gÀªÀgÀ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ vÀÄnAiÀÄ PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÀÄArAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÁªÀÄAiÀiÁå D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄĤn ¯ÉÊ¥sÀ¯ÉÊ£À (EArAiÀiÁ) ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄĤn ¯ÉÊ¥sÀ¯ÉÊ£À (EArAiÀiÁ) ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÀAUÀÆ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 143, 147, 504, 506, 355, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄÄfç ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ 10 vÉÆ¯É ºÁUÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀUÉ §¼À¸ÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 3) eÁ»ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 4) £ÀÆgÀ eÁºÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 5) P˸ÀgÀ © vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 6) ZÉÆÃl£À ©Ã vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 7) ªÀ° CºÀäzÀ, 8) ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ J®ègÀÄ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÉêÀ® JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä »A¸É PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ¢£Á®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁvÀUÀ¼À£ÁßqÀĪÀzÀÄ CzÉ jÃw ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ CtÚ vÀ«ÄäA¢gÀÄ PÀÆqÁ EzÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀgÉ RvÀA ªÀiÁr gÉïÉé ºÀ½ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ CªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃqÀ CªÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É, C¯Éè PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÁQ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ ©qÀÄ CAvÁ ¨ÉA§°¹gÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀÄvÉÛ£É CAvÁ M¦àPÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ºÉý »ÃUÉ J®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.