September 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 03-09-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/11 PÀ®A PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02-9-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.L.r¹L© J£ï.JªÀiï. ¥Ánî gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄqÀ© oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢£Á®Ä ºÀ½îUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ²æà UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¹¦¹-1583 ºÁUÀÆ ²ªÁ£ÀAzÀ ¹¦¹-1612 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ 1410 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉ ºÉÆÃgÀlÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ gÉÆÃr£À UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®; »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Áån°UÀ¼À ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ¤AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁPËmï ©Ãgï£À MAzÀÄ ¨ÁPïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁPÀì£À°è 180 JªÀiï.J¯ï.£À vÀ¯Á 48 ¨Ál°£ÀAvÉ MlÄÖ 96 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ Q.C. gÀÆ..3933=00.ªÀÄvÀÄÛ £ÁPËl ©ÃgÀ ¨ÁPÀì£À°è 330 JªÀiï.J¯ï.£À 24 ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ.1032=00. ªÀÄvÀÄÛ 180 JªÀiï.J¯ï.£À. 9 ¨Ál°UÀ¼À ªÀiÁåPÀqË¯ï «¹Ì C.Q..804=00 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ CAUÀ d¦ÛªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ.690=00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÀÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-39-eÉ.787 C.Q.gÀÆ. 20000=00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.26459=00 UÀ¼À ªÀÄzÀå. ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/11 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02.09.2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ¥Á¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ¸Á. UÉÆÃgï aAZÉÆý ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-39/1240 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀAUÀªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠱Á°ªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 03/09/2011 gÀAzÀÄ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀȵÀÚgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀ£ÉÃj ¸Á: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ PÀȵÀÚ£À eÉÆvÉUÉ £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì §mÉÖ CAUÀr wgÀÄ«£À°è »A¢¤AzÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ §¸À £ÀA. PÉJ38J¥sï352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉʯÁ¸À vÀAzÉ PÁ±ÉtÚ ¸Á: a£ÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è¯Áè. rQÌ¥Àr¹zÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.