September 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 08/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉmÉÖ¥Àà ¥À¸ÀVð, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV JqÀ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÉÆüÀªÁé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ®ªÀ¼À¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á; ºÀÄ°UÀ£Á¼À, vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï, ¸ÀzÀå: xÉÃgï ªÉÄÊzÁ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÁåªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÁUÀ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ ¨ÉÆgÁ¼É ¸Á: ¥ÁAqÀj EvÀ£ÀÄ C£ÀAvÀ vÀAzÉ zsÀ£ÁfgÁªÀ ¥Ánî EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÁAqÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄZÉAzÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ¥ÁAqÀj EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀgÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÁgÀAeÁ PÁå£Á® ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì - ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2011 PÀ®A 143, 148, 323, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1] ªÀiÁtÂPÀ¥Àà r¹JA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/5548 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ, 2] ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ r¹JA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/5548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 20 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà dUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃlð(©), ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ PÉýzÁUÀ J¯Áè ºÀt PÉÆnÖzÉÝêÀÅ CAvÁ ºÉýzÁUÀ E¯Áè CAvÁ ºÉý CPÀæªÀÄ PÉÆlÖ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J 1989 DåPïÖ eÉÆvÉ 447, 504, 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ dUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á; vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ; OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ±ÀzÉ PÀ½AiÀÄÄwÛzÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨ÉÆãÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¢AzÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ EAd¤AiÀÄjÃAUÀ ºÁ¸ÉÖ® ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-294 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÉæëįÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ½, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ lÆjµÀÖ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ §¸Àì£À°è PÀĽvÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀPÉÌ §AzÀÄ ºÁ¸ÉÖ® ºÀwÛgÀ E½AiÀÄ®Ä DgÉÆæ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ºÉý E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.