September 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-09-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A: 109, 201, 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï, 58 ªÀµÀð, ¸Á. §PÀZËr gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §PÀZËr UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV HgÀ°è ºÉüÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ NAPÁgÀ, ±ÉʯÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04.09.2011 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀªÀÄoÁuÁ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¸À®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁr ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀ½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸Ár ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ(.) JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.09.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÉÆÃPÁæuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/11 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw. UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, J¸À.¹.(zÀ°vÀ), ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-09-2011 gÀAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÁ¸ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ V¯ÁªÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÀAqÉ, ºÉÆÃVzÀÄÝ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀr ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉêzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ 0610 UÀAmÉUÉ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 28 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ05ºÉJ¥sÀ8690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʯÁ¸À ±ÉÆÃgÀƪÀiï UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ©üªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ zÁn ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀjUÉ §®ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2011 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ¥Ánïï 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉAPÀl EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39eÉ6502 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀgÀªÀnÖUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ªÉAPÀl FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁè¹ÃPÀzsÁ¨Á ºÀwÛgÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ JqÀUÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÉAPÀl EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À §®©zÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸À¯Áä¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĪÀÄvÁd ºÀĸÉãÀ 20 ªÀµÀð ¸Á: C°¥ÀÄgÁ ªÀÄĸÁ£ÀUÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ [J¦] ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï £ÀA. PÉJ34J¥sÀ921 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QlQAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛÃzÀªÁðdzÀ gÉʯÉéUÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦09qÀ§Æè4278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¯Áj PÀlÖ ºÉÆqÉzÀjAzÀ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä¨ÉÃUÀA EªÀ¼À §®PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆgÀĨÉgÀ½UÉ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁUÀÆ §¹ì£À UÁdÄ MqÉzÀÄ ºÀwÛzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀðªÀÄzÀð PÀrzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ «oÀ® ªÀiÁ£ÀPÁj, 28 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸Á: ±Á¹ÛçãÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ²¯Áà vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ zÁjPÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ36eÉ4301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ±ÉùgÉÃSÁ EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ PÀªÀiÁ£À M¼ÀUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/6057 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃR C¯ÁÛ¥sÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¯Éèà ¤AvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ²¯Áà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ¥sÀ¸À°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¯Áà EªÀ½UÉ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ±ÉùgÉÃSÁ EªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ,JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/11 PÀ®A 279,337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32, 4531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.