September 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, ¸ÀzÀå: U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ EªÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃAl¯ï ªÉÄðAzÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄðAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ§â¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PɼÀUÀqÉ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁå¸À ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¨ÉAQÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/9/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: amÁÖ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ [PÉ], EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±É²PÁAvÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°A ºÀÀgÉvÁd UÀ°è EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ 1) MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï (¤Ã° PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ) gÉf¸ÀÖgï £ÀA JA.ºÉZï-44/E-1448, EAf£ï £ÀA J¸ï-297¹.JA3f©f, ZÀ¹ì £ÀA 96619J¥sï00717, C.Q 15,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ¦üAiÀÄgÉÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ gÉf¸ÀÖgï £ÀA PÉJ-39/E-5553, EAf£ï £ÀA JA1004JA002412, ZÀ¹ì £ÀA JA1002J¥sï000634 C.Q 18,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£ÀªÀÅ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï. UÀnÖ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤Ãj£À £À°è¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/3734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £ÀfÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧµÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®AUÀµÁºÀÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1954 PÀ®A 16, eÉÆvÉ 272 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ°è CQÌ MqÉzÀÄ gÀªÁzÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉëÄPÀ¯ï ¨Égɹ UÉÆâügÀªÁ PÁtĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß UÉÆâü gÀªÁzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåV£À°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á°ªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ gÀªÁ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ EvÁå¢ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.