September 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÁzÀ 1) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) ¦æÃw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 3) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: PËqÀUÁAªÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ E£ÀÄß ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ°gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÀÄqÀÄPÁl eÁjAiÀÄ°èzÉ EªÀgÉ®ègÀÆ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÉÃgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ¬Ä ¸ÀAVÃvÁ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw E§âgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À fêÀ H°¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ JgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-38/323 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¨Á¼ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV £ÉnÖgÀĪÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr dRA ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ §¹ì£À §® ¨sÁUÀzÀ r¸Éïï mÁåAPï ºÀwÛgÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà J.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 323, 504, 448, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢ M¼ÀUÀqÉ AiÀiÁjUÉ §gÀ®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J°è CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀÄ E¯Áè CAzÁUÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¨ÁV®Ä AiÀiÁjUÉÆ vÀgÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÁÝgÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁCVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ZÀAzÀæ¥Áà £ÀAzÉãÉÆÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀ¥À½î ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÉêduÁÚ ªÀÄgÀ¥À½î EªÀj§âgÀÆ PÀÆr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ D¹Û w£ÀÄßwÛzÁÝ¼É CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ MwÛ »rzÁUÀ £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ºÉÆ® AiÀiÁgÀ¢zÉ CªÀjUÉ PÉüÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁd £ÀAzÉãÉÆÃgÀ EªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà gÉÆÃqÉØ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÆqÉØ EªÀ¼ÀÄ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃd ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 325 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©], vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CªÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÉÆÃgÀuÁ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À®ìgÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤®è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÁUÀ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀvÉÛ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zɱÀªÀÄÄR FvÀ£À ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ CAzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR FvÀ£À ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA§gÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA§gÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®¤AzÀ £ÀA vÉUɬÄwÛzÁÝUÀ vÉÆÃgÀuÁ PÀqɬÄAzÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀgÀÄ, »AzÉ PÀĽwÛzÀ ªÀåQÛ PɼÀUÉ E½zÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.