December 10, 2012

BIDAR POLICE LAUNCHED NEW WEBSITE

Bidar District Police launched new website : www.bidarpolice.org


For further updates please visit. www.bidarpolice.org

September 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-09-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß J£ï.JZï-09, d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÉÆëAzÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÉîAUÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 498[J], 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ zsÀªÀÄðªÀÅ ªÁ° ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ - vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt £Àr JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ - vÁ¬Ä EªÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr CAvÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ - vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁzÀ-«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 1) PÀĵÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò, 2) ®ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò, 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 4) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀįÉèò, 5) ªÀįÉèò vÀAzÉ ¸ÀzÀæ¥Áà ªÁ° EªÀgÉîègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ vÀAzÉ - vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄzÀå¨ÉÃgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà, EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀ ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ PÀĵÀ EªÀ£ÀÄ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2012 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2012 gÀAzÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è UÁAd vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀĺÁQ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸Àì §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èAzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄdgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÄvÀÄÛªÉgÀzÀÄ »qÀzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃt aîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è UÁAeÁ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAiÀiÁj¹, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®zÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 12, 2012

BIDAR DISTRICT POLICE CRIME UPDATE 12-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-09-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2012 PÀ®A 489 (©)(¹) L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 11/09/2012 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ SÉÆÃl£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü CªÀÄgÀ£ÁxÀ gÉrØ ªÁ¬Ä ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ügÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆqÀ£É gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤Ã°è¹ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¹AzÀV ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÁgÀ 2) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ SÉÆçuÁÚ PÀgï ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á; aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ; D¼ÀAzÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀj§âgÀ  ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 500 gÀÆ ªÀÄÆR ¨ÉïÉAiÀÄ §AqÀ¯ïUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) 4J£ï.PÉ.-046001 ¸ÀASÉåAiÀÄ 100gÀ MAzÀÄ §AqÀ¯ï MlÄÖ 50 ¸Á«gÀ 2) 3©¦/016991 ¸ÀASÉåªÀżÀî 100gÀ MAzÀÄ §AqÀ¯ï MlÄÖ 50 ¸Á«gÀ 3) eÉJ£ï«/629141 ¸ÀASÉåAiÀÄ 100gÀ MAzÀÄ §AqÀ¯ï MlÄÖ 50 ¸Á«gÀ 4) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4J£ïPÉ/046001,3©¦/016991,eÉJ£ï«/629141 ¸ÀASÉåAiÀÄ 500 gÀƪÀżÀî 152 £ÉÆÃn£À ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ KtÂPɪÀiÁqÀ®Ä MlÄÖ 2,43000/- ªÀÄvÀÄÛ 3©¦-016991 £ÉÃzÀgÀ 500 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ 14 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 7 ¸Á«gÀ 4J£ïPÉ-046001 £ÉÃzÀgÀ 10 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 5 ¸Á«gÀ »ÃUÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ MlÄÖ gÀÆ. 4,0,5000/- SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 500 gÀÆ ªÀÄÆR ¨É¯ÉAiÀÄ 162 ¥ÀæwUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ £ÉÆÃl ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀzÀ°è ºÁQ CzÀPÉÌ ¹Ã¯ï ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ §AqÀ¯ïUÀ¼À°èzÀÝ MAzÉÆÝAzÀÄ ¥ÀævÉÃPÀªÁV £ÉÆÃlÄ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ºÁQ CzÀPÉÌ JªÀiï.«í.J¸ï. JA§ EAVèõÀ CPÀëgÀªÀżÀî ªÉÆúÀgÀ¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ UÀÄ®§UÁ𠤪Á¹ £À© JA§ªÀ£ÀÄ £À«ÄäAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÆ.4,0,5000/- 1000 gÀÆ¥Á¬Ä SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¹ÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2012 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAdzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±ÉÃlPÁgÀ EªÀgÀ EAf¤AiÀÄjAUÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ£ÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀigÁªÀ §¼ÀvÉ, ¸Á: DA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ|| 32 ªÀµÀð ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÉÆà CxÀªÁ §rUɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀ®èzÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ  ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. eÉÊ°£À°è CzÉà UÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉýPÉUÀ¼À°è w½¹gÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÀÆ®PÀÄA±ÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±ÉÃlPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀAdÄ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CzÉà UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 10/09/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪವನ ಹಾಗು ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಡಾ ಸ್ಯನ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇವರು ಹೊಂಡಾ ಸ್ಯನ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭಾಲ್ಕಿ -  ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಎದರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ- 2603 ಹಾಗು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ-247 ನೇದರ  ಚಾಲಕ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀ/30ªÀµÀð eÁå/ªÀiÁ¢UÁ ¸Á/ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಂಡಾ ಸ್ಯನ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪವನ ಹಾಗು ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸುಭಾಷ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬರು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  ಸುಭಾಷ ಭಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಈತನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಂದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನನ ಟ್ಯರಗಳೂ ಹಾಯ್ದು  ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ . ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ..

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/09/2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà PÉgÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ²ÃªÀÄAUÀ¯É 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«í.J¸À.JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38ºÉZÀ9240 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f.J£ï.r. PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ36eÉ6805 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2012 PÀ®A 341, 323, 498 (A), 354, 504, 506  eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¸ÀĤ¯ï ªÀÄÆ¼É 24ªÀµÀð ¸Á: eÁ¥sÀgÀªÁr gÀªÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ²æà ¸ÀĤ® vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀÄÆ¼É EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀªÀÅzÀÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C°èAiÉÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ C®èzÉ ¢£À¤vÀå zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ¤£Àß UÀAqÀ zÁgÀªÁqÀ¢AzÀ PÀgɬĹ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉüÉPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.        
  

September 11, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-09-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï,¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃät vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) EªÀj§âgÀÆ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆæÃdgÀ f¥ï £ÀA JAºÉZï-04/ ©ªÉÊ-3766 £ÉÃzÀgÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: ©Ãj (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß fæ£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dA¦£À°è fæ¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ®èzÉ, Q« ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ ¤lÆÖgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃA ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-2-158 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Z˨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹¢ÝvÁ°A PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹¢ÝvÁ°ÃA PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA     PÉJ-38/eÉ-1123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 307, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¥sÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸Àé®à «±ÁæAw PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ±Á¥ÀÄgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ UÀÆ£Àß½ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¤AvÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï »¥Àà¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 19 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁé°¸À UÁrAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ºÁQgÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É£ÀßnÖzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ, vÀPÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 10, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CPÀÌ®PÉÆÃmÉ ¥Àæ¨sÀÆ @ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 65-70 ªÀµÀð CAvÀ ºÉýPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Àæw ªÀµÀzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ K¼ÀzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ªÀlUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©), vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JgÀ¸À£À  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ gÉʯÉé ¥Ànæ zÁn §eÁgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £ÁfªÀÄ vÀAzÉ gÀ»ªÉƢݣÀ ±ÉR ¸Á: PÀªÀÄ®UÀ£ÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt J°èUÉ £ÀqÉ¢Ý¢Ý ¤®Äè CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä £ÀqÉ¢zÉÝ£É CAvÁ CAzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤®Äè CAvÁ CAzÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁwUÉ «ÄÃj ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2012 PÀ®A 224 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: zsÁªÀgÁ ªÀÄÄA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ ¹ºÀZï¹ 616 UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¯ÉÊPÀ ¥Á±Á ¹¦¹ 1212 E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¯ÉÊPï ¥Á±Á E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AwzÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ QlQ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÉÆqÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÁt¸À°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ ¹UÀzÉ EzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 9, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-09-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀiÁjAiÀÄ°è «ÄãÀÄ »rzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt ²ªÁgÀzÀ ¨Á¯Áf PÁj¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw «ÄeÁð¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ §AzÀj ªÉÄðAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ JzÀÄjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl PÀA§zÀ vÀAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀzÉ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä EmÁÖUÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà dqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ¨sÁAqÉ CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉÃrØ£À »A¢£À vÀUÀqÀ PÀvÀÛj¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) vÁªÀÄzÀæzÀ PÀ¼À¹ 10 C.Q. 2000/- gÀÆ, 2) »vÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 25 PÉ.f. C.Q. 6000/- gÀÆ, 3) ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ 65 C.Q. 8000/- gÀÆ, 4) »vÁ½ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð 6 PÉ.f. C.Q. 4000/- gÀÆ, 5) PÀÄgÀqÀV qÉ©â 5 C.Q. 1000/- gÀÆ, 6) »vÁ½ «Ä½ 12 C,.Q. 1000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸À¯ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ Cj¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ, 3) EgÀ¥sÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ, 4) gÁdÄ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÀƪÀÄnPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 5) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±Éæü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 6) JAr U˸À vÀAzÉ »zÁAiÀÄvÀįÁè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 7) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 2050/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀiPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆægÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2012 PÀ®A 379  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: EAf¤AiÀÄgï, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÁzÀ d£ÀªÁqÁPÉÌ §gÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 ¨ÁåUÀ ElÄÖ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EnÖzÀ °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 PÁt¸À°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 C.Q 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ 0930 jAzÀ 0940 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¯Áå¥ïmÁ¥ï£À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA Dgï8©E2f7, ¦nJf £ÀA ¦218970, ªÀiÁåPï Jrr 00:21:¹¹:69:35:07 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 19/9 gÀ°è ºÀUÀ¯ÉïÁè PÉî¸À ªÀiÁr gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ªÉÄúÀgÁd vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr JvÀÄÛ ±ÉrØ£À°è PÀnÖ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ JgÀqÀÄ EAfãÀ UÀmÁgÀ ºÁUÀÄ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ 4 °ÃlgÀ OµÀzsÀ ±ÉrØ£À°èlÄÖ Qð ºÁQ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ±ÉÃrØ£À ¨ÁVîzÀ Qý ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨ÁVÃ®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ d¹ð vÀ½zÀÄÝ 6 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ºÀuÉ ZÀA¢æ C.Q 20,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ EAfãÀ UÀmÁgÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 2000/- zÀµÀÄÖ, E£ÉÆßAzÀÄ UÀmÁgÀ gÁå° PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 2000/- zÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ 4 °ÃlgÀ ©.J¸ï.J¥sï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 900/- zÀµÀÄÖ »UÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 24,900/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÉrØ£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 8, 2012

BIDAR DITRICT POLICE DAILY CRIME UPDATE 08-09-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 08-09-2012ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 214/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ 07-09-2012 ರಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿ ಕುಮಾರ ಪ್ರಥ್ವಿದೀಪ ತಂದೆ ದೀಪಕ ಚಿಟ್ಟಂಪಳ್ಳೆ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಗಣೇಶ ನಗರ ಕುಂಬರವಾಡ ಕ್ರಾಸ ಬೀದರ ಇತನು ಎಮ.ಎಸ.ಪಾಟೀಲ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ ನಯಾಕಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಗುಂಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-38/ಕೆ-7627 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಸಾ: ಸಿಂದೋಲ, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ದುಡಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 98/2012 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 324 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಾದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ: ಭಿಮರಾವ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಧನಗರ, ಸಾ: ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ) ಇಕೆಯ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ 12-06-2011 ರಂದು ಕಪಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮಗನಾದ ಭಿಮರಾವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ದು, ಲಗ್ನವಾದ ನಂತರ 1-2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಗಂಡ ಭಿಮರಾವ, ಮಾವ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಅತ್ತೆ ಝರೆಮ್ಮಾ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ ಗುಣ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತರು ಸದರಿ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಏಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಮದ ಹಾಗೂ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ತ್ರಾಸಿನಿಂದ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಂದಿಗೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿನ ರಘುನಾಥ ಪಂಚಾಳ, ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಹುನ್ನಾ, ಧನರಾಜ ಯಲಶೆಟ್ಟೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾವಶೆಟ್ಟೆ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಮೆನೆಗೆ ಬಂದು ಕಪಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಭಾಲ್ಕೆ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಕಳೆದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012 ರಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿತಳ ತಂದೆಯವರು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ನಡೆ ಅಂತಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿತಳು ದಿನಾಂಕ 06-09-2012 ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

September 7, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-09-2012


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¨sÁ°Ì PÉ.¦.n.¹.J¯ï ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£À DzÀ ªÀÄÈvÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ¸ÀÆA¥Á±Á ªÀIJâ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉSÁ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 3 & 4 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆÃR¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV C°è ¤AwzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À, vÁ: zÉêÀtÂ, 2) C§Æݯï gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ «ÄÃgÀ±ÁºÀ ªÀÄzÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÁ £ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ gÉÆÃqÀ GzÀVÃgÀ, 3) AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ¯ï ¸À«Ä ®zÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÆÃPÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛÃgÀ GzÀVÃgÀ, 4) gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ZÀAvÀ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw:: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ºÀ½îSÉÆÃgÀ, vÁ: ZÀPÀÆgÀ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CQÌ MlÄÖ 23 ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ¼À°è 9 QéÃAl¯ï 20 PÉ.f ºÁUÀÆ 4 ¥Áè¹ÖÃPÀ ©Ã½ aîzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 1 QéÃAl¯ï 50 PÉ.f UÉÆâü EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ  C.Q. 10,400/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£ÉÆA¢UÉ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ C.Q 14,000/- ºÁUÀÄ 3 vÉÆð ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀ C.Q 1500/- »ÃUÉ MlÄÖ 15,500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ rªÁåqÀgÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄAdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAqÀ£À ºÀ½î, f: avÀæzÀÄUÁð, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 252 J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-09-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÀ«ÄÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ U˸ÉÆâݣÀ ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃgÀ C° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¢£À ¤vÀå ºÉZÁÑV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ U˸ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è «µÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀUÉÆAqÁ vÀAzÉ WÁ¼ÀUÉÆAqÀ CqÀ¸ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É PÉÆAiÀÄĪÁUÀ §®UÁ°£À PÀ¥ÀUÀAqÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) UÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr aQvÉì ¤qÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®ÀPÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀA§¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀUÉÆAqÁ CqÀ¸ÁgÉ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄAzÀ£ÀºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV, f: ©eÁ¥ÀÆgï, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÀzÁÝ¥ÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ E½zÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÁºÀ£À PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA. J¦-23/AiÀÄÄ-0461 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ G¥Éà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ fÃ¥À MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ fÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ZÁAqÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ zsÉÆüÀ¥Áà PÉÆøÀªÀÄ EªÀ£À PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA J.¦-25/J¥sï-2289 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁwæ 2310 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀªÀiÁAqÀgï fæ£À JqÀ§¢ gÁAUÀ¸ÉÊqï DV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, UÀ®èzÀ PɼÀUÉ, §® ªÀÄÄRzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
CgÉÆæ ¸À«ÄÃgÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ «ÄeÁð ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á:eÁ¥sÀgÀ £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.C¸ÀzÀ SÁ£À vÀAzÉ JA.r.CºÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀìUÀ¼ÀÄ UÀÄdj CAUÀr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ £Á£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀjAzÀ 1,80,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ E£ÀÄß 20,000=00 gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrj £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¯Áj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ J¸ï.©.JZï. SÁvÉ £ÀA. 62098668268 £ÉÃzÀgÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ 2,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀUÀ¼ÀÄ UÀÄdj CAUÀrUÉ ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»vÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï EvÀ£À PÀnÖUÉ CqÀØzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÉgÀ JA§ E¸Éàl DlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ°è 1) FgÀuÁÚ, 2) «±Àé£ÁxÀ, 3)ªÀĺÀäzÀ, 4) ªÀĺÀäzÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÁzÀ 5) £ÁUÀ¥Áà, 6) eÁ«ÃzÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è »rzÀÄPÉÆAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀzÀj dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1140/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ J®è 6 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.