September 7, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-09-2012


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¨sÁ°Ì PÉ.¦.n.¹.J¯ï ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£À DzÀ ªÀÄÈvÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ¸ÀÆA¥Á±Á ªÀIJâ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉSÁ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 3 & 4 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆÃR¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV C°è ¤AwzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À, vÁ: zÉêÀtÂ, 2) C§Æݯï gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ «ÄÃgÀ±ÁºÀ ªÀÄzÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÁ £ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ gÉÆÃqÀ GzÀVÃgÀ, 3) AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ¯ï ¸À«Ä ®zÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÆÃPÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛÃgÀ GzÀVÃgÀ, 4) gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ZÀAvÀ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw:: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ºÀ½îSÉÆÃgÀ, vÁ: ZÀPÀÆgÀ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CQÌ MlÄÖ 23 ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ¼À°è 9 QéÃAl¯ï 20 PÉ.f ºÁUÀÆ 4 ¥Áè¹ÖÃPÀ ©Ã½ aîzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 1 QéÃAl¯ï 50 PÉ.f UÉÆâü EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ  C.Q. 10,400/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£ÉÆA¢UÉ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ C.Q 14,000/- ºÁUÀÄ 3 vÉÆð ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀ C.Q 1500/- »ÃUÉ MlÄÖ 15,500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ rªÁåqÀgÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄAdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAqÀ£À ºÀ½î, f: avÀæzÀÄUÁð, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 252 J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.