September 1, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-09-2012


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 498(J), 406, 510 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀgÀºÀ£Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÉÆ®UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄÃgÀC°è ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄÃgÀC°è, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ºÀAiÀiÁvÀ©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄÃgÀC°è ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 4) £ÀÆgÀdºÁ£À¨ÉUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¦æÃAiÀiÁ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä ¥sÁåQÖç alUÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ£ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµïð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀ£ÀPÀmÉÖ ¨ÉʹPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J¦-23/eÉ-2643 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ºÀtUÀeÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀAiÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¨ÉʹPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.