September 9, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-09-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀiÁjAiÀÄ°è «ÄãÀÄ »rzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt ²ªÁgÀzÀ ¨Á¯Áf PÁj¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw «ÄeÁð¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ §AzÀj ªÉÄðAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ JzÀÄjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl PÀA§zÀ vÀAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀzÉ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä EmÁÖUÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà dqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ¨sÁAqÉ CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉÃrØ£À »A¢£À vÀUÀqÀ PÀvÀÛj¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) vÁªÀÄzÀæzÀ PÀ¼À¹ 10 C.Q. 2000/- gÀÆ, 2) »vÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 25 PÉ.f. C.Q. 6000/- gÀÆ, 3) ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ 65 C.Q. 8000/- gÀÆ, 4) »vÁ½ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð 6 PÉ.f. C.Q. 4000/- gÀÆ, 5) PÀÄgÀqÀV qÉ©â 5 C.Q. 1000/- gÀÆ, 6) »vÁ½ «Ä½ 12 C,.Q. 1000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸À¯ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ Cj¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ, 3) EgÀ¥sÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ, 4) gÁdÄ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÀƪÀÄnPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 5) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±Éæü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 6) JAr U˸À vÀAzÉ »zÁAiÀÄvÀįÁè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 7) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 2050/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀiPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆægÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2012 PÀ®A 379  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: EAf¤AiÀÄgï, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÁzÀ d£ÀªÁqÁPÉÌ §gÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 ¨ÁåUÀ ElÄÖ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EnÖzÀ °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 PÁt¸À°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ °£ÉÆêÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï n-420 C.Q 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ 0930 jAzÀ 0940 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¯Áå¥ïmÁ¥ï£À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA Dgï8©E2f7, ¦nJf £ÀA ¦218970, ªÀiÁåPï Jrr 00:21:¹¹:69:35:07 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 19/9 gÀ°è ºÀUÀ¯ÉïÁè PÉî¸À ªÀiÁr gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ªÉÄúÀgÁd vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr JvÀÄÛ ±ÉrØ£À°è PÀnÖ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ JgÀqÀÄ EAfãÀ UÀmÁgÀ ºÁUÀÄ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ 4 °ÃlgÀ OµÀzsÀ ±ÉrØ£À°èlÄÖ Qð ºÁQ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ±ÉÃrØ£À ¨ÁVîzÀ Qý ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨ÁVÃ®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ d¹ð vÀ½zÀÄÝ 6 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ºÀuÉ ZÀA¢æ C.Q 20,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ EAfãÀ UÀmÁgÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 2000/- zÀµÀÄÖ, E£ÉÆßAzÀÄ UÀmÁgÀ gÁå° PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 2000/- zÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ 4 °ÃlgÀ ©.J¸ï.J¥sï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ C.Q 900/- zÀµÀÄÖ »UÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 24,900/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÉrØ£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.