May 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2011 gÀAzÀÄ §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5622 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw:¸Áé«Ä, ¸Á: ¤gÀUÀÄr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ JgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ¨É¼ÀÄPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-38/J¯ï-0793 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ C®ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆÃAqÀ , ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ¤UÉ ±Á¥ÀÆgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À HjUÉ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ JAzÀÄ PɽzÁUÀ E§j§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ §½ EzÀÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃV ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ«£À a® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀPÀ® zÁnzÀ §½PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §½ EzÀÝ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ºÀtÂUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¤ªÀÄð® UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹gÀ£À® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, FvÀ£À ¨sÁ²AUÀ ©qÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AUï gÀhÄgÀuÁPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/§-2639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ, ¸ÉÆÃ¸É D²é¤, dUÀzÉë, DgÀw, ªÉAPÀl J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É C²é¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁV®è, dUÀzÉë EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀa UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÀw, ªÉAPÀl E§âjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ dUÀzÉë E§âjUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 812011 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï UÁzÀV, 3) C«£Á±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï J¯ÁègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, EvÀ¤UÉ PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀºÁQ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 £Éà zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ C°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É zÉéõÀÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ, ZÁPÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ »A§¢¬ÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 30, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA PÉJ-39/JZï-9238 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀrØ GzÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgï gÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ PÉ.E.©.AiÀÄ PÀA§UÀ½PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr C.Q 15,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üÃPÀëPÀgÀÄ eÉøÁÌA CtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀªÀgÁªÀÄ §¼ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: C¼ÀA¢ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQUÉ JQ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ JQ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39-JZï-1135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®AiÀiÁ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ, ªÀÄÄVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 29, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÁAzÀ¼É ¸Á: °qÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ QñÉÆgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ, GªÉÄñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀģɬÄAzÀ NzÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÀÄ«ÄUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¦©-10/J9-4749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ WÀÄ¼É ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæ ¸ÀºÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃtPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/PÉ-6044 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÀªÉÄñÀ «gÀ±ÉmÉÖ ¸Á; ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ 1) UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, 2)²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À ¥ÀævÁ¥ÀÆgÉ, 4) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E£ÁªÀĪÁ¯É, 5) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ, 6) £ÁUÉñÀ dPÀÌ¥Áà, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄð PÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ mÁgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÉêrUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ r.PÉ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.ºÉZï-30/©-6194 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ, ªÀÄÈvÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-9938 EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, PÀÄwÛUÉ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¯ï PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ, G½zÀªÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÀÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï PÀjA vÀAzÉ ªÀÄĤgÉÆâݣÀ §qɸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä, CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ, vÀªÀÄä J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÀPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À «zÀÝjAzÀÝ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MgÀAqÁzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀ¹gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀ¹gÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀQPÀvï w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J®ègÀÆ ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆèÉʯïzÀ ¹ªÀiï ©¸ÁrzÀÄÝ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀĺÁgÁd ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ ©zÀzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀUÀ¼À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DeÁªÀÄ C° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: OgÀAUÁ¨ÁzÀ [JA.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-37/J-1322 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N. ZÉPïÌ ¥ÉÆøïÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ a¢æ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¢£À UÁè¹UÉ ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÉÆèà ªÀiÁr »AzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ qÉæöʪÀgï ¹Ãn£À PÀqÉ vÀAzÀÄ CzÉà ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃqÉzÁUÀ ¨Ál® ¸ÀzÀj PÁj£À ¨ÁérUÉ ºÀwÛgÀ UÁè¹£À ZÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CAUÀzÀgÁªÀ ¸ÉÆüÀAPÉ ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ¨ÉAqÀUÁ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸À) ªÀÄvÀÄÛ M§â¼ÀÄ ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®ÄgÁªÀÄ eÁl ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: eÁl, G: EZÀgÀ r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á; d¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: CªÀÄmÉ, f¯Áè: gÁd¸ÀªÀÄAzÀ gÁd¸ÁÜ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è £ÉëUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁQ£ÁqÁ PÀqÉUÉ EZÀgï £ÀA r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ r.¹.JªÀiï £ÀA 43 AiÀÄÄ 8061 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AÛzÀÄÝ £ÉÆÃr CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀUÉÆøÀÌgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ r.¹.JªÀiï wgÀÄV¹ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀAn£ÀgÀ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©üÃgÀįÁ® vÀAzÉ ¥ÁågÁZÀAzÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: EZÀgï r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ qÁåªÀiÁåd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀ¨sÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢ aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼À C½AiÀÄA¢gÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) PÀ®è¥Áà ¸Á: £ÉüÀV, 2) vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ, 3) F±ÀégÀ ºÁUÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¹ÃgÀPÀl£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄÄ ºÁUÀÄ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgï vÀAzÉ ¨sÁzÀÄgÀ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 1120/- £ÉÃzÀÄÝ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.¥Á¤UÀAn¸ÀvÀåA vÀAzÉ ¥Á¤UÀAn QæõÀÚAiÀÄå «Ä£ÀÄ»rAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: a£ÀUÀÄAmÁ¥À°è, vÁ: ªÀ£À¥ÀÆw£À, f¯Áè: ªÀĺɧħ £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ DzÀjAzÀ mÉÊgÀ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁr mÉÊgÀ PÀÄqÀĸÀĪÁªÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ ©½ PÁgÀÄ EArPÁ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤®è¸ÀzÉ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀ« ¸Áé«Ä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17-4-278 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀASÉåUÉ PÀgÉ ªÀiÁr FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 29-5-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆPÁæuÉ, ±À² ºÉƸÀ½î, ¨Á§Ä EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ¨Á ¤£ÀߣÀÄ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄÄV¸À°PÉÌ §A¢zÉÝªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ £ÀqÀÄ«£À zÉÆrØ ¯Áj £ÀA PÉJ-36/9573 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: amÁÖ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ºÁ®ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: UÀªÀiÁð vÁAqÁ (zsÀ£ÀÆßgÀ), vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆæ ©. £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©.¥ÉÆ®¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉÃgÉÆ UÀÆqÀì £ÀA.J¦-02/AiÀÄÄ-7972 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀiÁäªÁj¥À°è, f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J¦) EvÀ£À UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀAzÀUÁAªï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ gÉʯÉé ¥ÀnÖ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ vÁV wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖjvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: UÀªÀiÁð vÁAqÁ (zsÀ£ÀÆßgÀ), vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆæ ©. £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©.¥ÉÆ®¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉÃgÉÆ UÀÆqÀì £ÀA.J¦-02/AiÀÄÄ-7972 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀiÁäªÁj¥À°è, f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J¦) EvÀ£À UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀAzÀUÁAªï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ gÉʯÉé ¥ÀnÖ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ vÁV wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖjvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á®ªÀiÁ£À vÀAzÉ AiÉÄøÀÄ«ÄvÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: CgÉÃPÉj (©), vÁ: f¯Áè AiÀiÁzÀVgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6236 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: a¢æ, vÁ: ©ÃzÀgÀ E§j§âgÀÆ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/eÉ-6236 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è §UÀzÀ¯ï zsÀj ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á®ªÀiÁ£À vÀAzÉ AiÉÄøÀÄ«ÄvÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: CgÉÃPÉj (©), vÁ: f¯Áè AiÀiÁzÀVgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6236 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: a¢æ, vÁ: ©ÃzÀgÀ E§j§âgÀÆ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/eÉ-6236 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è §UÀzÀ¯ï zsÀj ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187, 177 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀiï vÁf ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ¹zÀgÁªÀÄ PÁ¼É ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §¸À r¥ÉÆ §¸ï £ÀA JªÀiï.JZï-40/J£ï-8293 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀÀ, FvÀ£À §¸ï£À°è ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÆUÀzÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) ¯Áj £ÀA: JªÀiï.JZï-09/J-9219 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ºÁUÀÆ EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¹ì£À PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀAdAiÀÄ ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖjvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ºÀQêÀĸÁ§ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀaiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À¯Áä£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ KPÀ¨Á® ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï¢AzÀ UÉÆð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÁ (Dgï) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.JZï-12/E.JZï-8501 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀääUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä vɼÀUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ, 2) ¥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå, 3) vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå J®ègÀÄ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÁ§ vÀAzÉ CºÀäzÀ C° E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä JPÉ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À VÃqÀzÀ°è£À ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÉÝªÉ CAvÁ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀUÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ vÀ¥À¸Áì¼É ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ©üµÀuÁ vÀAzÉ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀ¥À¸Áì¼É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ @ UÀAUÁf vÀAzÉ zÁzÀgÁªÀ ºÀAUÀgÀUÉ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀ¤UÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄAdƼÁ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ZÁAzÀÆgÉ, 2] zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÀAUÀÆgÀUÉ, 3] ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁzÁgÁªÀ, 4] ±ÀPÀÄAvÀ¯Á vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr J®ègÀÆ PÀÆr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA. J¦-28/JJ-8812 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉÆAr¨Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À°A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/JZï-8229 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥ÀàoÀ eÁ¨Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: D®ÆgÀ (PÉ) EvÀ£À aPÀÌ¥Áà£ÁzÀ DgÉÆæ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ mÁæPÀÖgÀ ºÀaÑ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ ¤Ã°è¸ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EzÀÄ £À£Àß d«ÄãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ, ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ EUÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ EªÀjUÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®Ä £ÀqÀUɬÄAzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£À ªÀiÁ¸ÀįÁè ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, «¼Á¸À, 2) ªÀĺÀªÀÄzÀ £À¢ªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ¸Á§ zÀ£À²æªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, 3) ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð 4) ªÉÄÊ£ÉƢݣï QtÂÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤Ã®Vj VÃqÀUÀ¼À £ÉÃgÀ½£À°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉÃUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1600=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉÃUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¸ÁUÁªÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: EAZÀÆgÀ gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr 2010-2011 £Éà ¸Á°£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw EAZÀÆgÀ £ÉÃzÀgÀ ¦.r.N.PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ d«Ä£À ¸ÀªÉð £ÀA 54/2 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è vÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¨ÉÆUÀ¸É ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JwÛgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f.¥ÀA. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛ£É. EzÉ PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 09/04/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ, 2) «PÁ±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: EAZÀÆgÀ E§âgÀÆ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J°è ¹PÀÌgÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CªÀ£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀļÀÄî Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè ºÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀj ºÁUÀÆ ¨sÀgÀvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr Pɽ¹PÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁ£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄgÀR® xÁAqÁ EªÀgÀ CtÚ vÀªÀääQAiÀÄ°è gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß EzÀÝ PÁgÀt HlPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è «ÄgÀR® xÁAqÁzÀ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸À°A vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀSÁ£À ¥ÀoÁt EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlÖPÉÌ ºÉýzÁÝgÉ HlPÉÌ ºÉÆUÉÆuÁ £ÀqɬÄj CAzÁUÀ DgÉƦ ¸À°A EvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ £À£ÀUÉPÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CµÀÖgÀ°è DgÉƦvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÀ¸ÀÄ® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉý §rUɬÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸À°A EvÀ£ÀÄ PÀ®è£ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁfÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝSï zÀfð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¯ÉÊPï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À°A zÀfð E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj§âgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÉå ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå J£ï.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r¹L© gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 100 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 4097/- £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/05/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï £ÀA. 1775, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1505, zÀ±ÀgÀxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ J£ï.JZï.9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ J¸ï.JZï.N. ¹.JZï.¹. 618, gÀªÀjUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA 7545. £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.JZï.¹. 618. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JA.JZï.25/©7845 £ÉßÃzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤°è¹ oÁuÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå 7545, £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï. 25/©7845. £ÉßÃzÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆîĪÀAvÉ PÁtÄwÛzÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB PÀgÉ ªÀiÁr w½¹j CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï EªÀiÁªÀıÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á; vÀqÉÆüÁ, vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÁåªÀ ¥ÉưøÀ E¢Ý, ¤£ÀUÁågÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀ DzÉñÀ«zÉ DzÀÝjAzÀ ¤°è¹zÉÝãÉ. ¹.¦.L. DzÉñÀ §gÀĪÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¤AvÀÄPÉÆ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CAVAiÀÄ PÁ®gÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ DªÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄtºÉÆÃqï ºÉÆîzÀ §AzÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÁAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ DPÁ±ÀzÀ°è UÀÄqÀUÀÄ ¹qÀ®Ä DV DPÀ¹äÃPÀªÁV ¹qÀ®Ä ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¹qÀ°£À ±ÀPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §qÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉ¢Ý¢Ý CAvÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä J®èjUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÊfãÁxÀ, ¸ÀAdÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄUËqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ £ÁUÀÆgÀ (JA) UÁæªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgɬĹ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ JPÉ ºÉÆÃqɢݢÝj CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ, DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á§Ä EªÀgÉ®è®gÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£Àß ºÉÆî J°è ºÉÆqÉ¢ÝzÉÝªÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄ EªÀjUÉ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä EªÀgÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 307, 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£Áf vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¥Ánî, 2) C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£À EvÀgÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ dUÀvÁÛ¥À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, D ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQë EgÀĪÀzÀjAzÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ°Ì -¯ÁvÀÆgÀ gÉÆr£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²ªÁf ªÀÄÆwð PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß CtÚ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ C«£Á±À ¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤£ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV¢Ý ¤£ÀUÀÆ RvÀA ªÀiÁr ¨Á CAvÀ C«£Á±À ¥Ánî w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CAzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÉüÀUÉ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁqÉÆÃzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA JA.JZï-24/¦-9344 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA E¯Áè ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQîUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁw, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆâ® CºÉäÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀZÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä r¥ÉÆÃzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38/J¥sï-664 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ZÁ®PÀ CAvÁ EAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-64 ¸Á: RlPÀ aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁqzÀÝjAzÀ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ZÀ£Àß §¸À¥Áà ¸Á: PÀĪÀÄä¹ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ-ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ FgÀ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ vÁ£É ºÁºÀÆ E£ÀÆß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á:ºÀÄ¥Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ.UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀÄDr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1960/- gÀÆ¥À¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/201 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ QæøÀÖ¯ï ¥Áå¯ÉøÀ ¨Ágï & gɸÁögÀAmïzÀ°è E£ÀÄß E§âgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÉÃlgÀ¤UÉ ©®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ©®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è C£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ ©®Äè ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ C£ÀߪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è KPÉ C£ÀßzÀ ©®Äè ºÀaÑ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ gÀrØ QæøÀÖ® ¥Áå¯ÉøÀ ªÀiÁ°PÀ, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, 3) QæøÀÖ® ¥Áå¯ÉøÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7-8 d£ÀgÀÄ ªÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 408, 409, 420, 464, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2011 gÀAzÀÄ ¹éPÀj¹zÀÄÝ Cfð «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è JªÀiï.f.J£ï.Dgï. E.f.J. AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è 2010-2011 ¸Á°UÁV EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðªÀ»¸ÀzÉ JªÀiï.L.J¸ï. ¦üqï ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆUÀ ¥Àr¹ PÉÆArzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À £ÉÆÃqÀ® C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄvÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁR¯É UÀ¼À£ÀÄ ¥Àj²®£É ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è MlÄÖ 77 PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£É Cr vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉêÀ® 7 PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ G½zÀ 70 PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ®¨sÀå EgÀĪÀ¢¯Áè, PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀgÀÄ ¸ÀºÀ JªÀiï.L.J¸ï. ¦üqï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÁgÀt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1993 gÀ246 gÀ C£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ.J¥sï.¹.392 gÀ C£ÀéAiÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ¦.r.N. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 2) gÉêÀtÚ¥Áà ªÀÄÄ®UÉ PÁAiÀÄð zÀ²ðUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 3) «gÀ±ÉnÖ ¨sÁ¯ÉÌ QÃjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 4) ¸ÀA¢Ã¥À PÀA¥ÀÆålgÀ C¥ÀgÉÃlgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøï zÁR°¸À®Ä JªÀÄ.f.J£ï.Dgï.Ef.J AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JªÀiï.L.J¸ï.¦üÃqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ 77 PÁªÀÄUÁjUÀ¼À 2010-11 £Éà ¸Á°£À°è PÁªÀÄUÁUÀ½UÉ ¥ÁªÀw¹zÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 51,48,648/- gÀÆ¥Á¬Ä. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qæ«ÄãÀ¯ï PÉøï zÁR°¸À®Ä ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/J£ï-1845 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄAeÉÃn, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C¸ÀèA @ GªÀÄgÀ ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀaiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/J£ï-1845 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ, CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ agÀAf« FvÀ¤UÉ 7 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸Á¯Á CAvÀ 500/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤïï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ²qÉè ªÀµÀ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà PÀlUÉ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-1616 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ M§â PÀÆædgÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ¤UÉ §® PÁ® »ªÀÄärUÉ, PÀ¥ÀàUÀAqÀPÉÌ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀiÁä eÉÆvÉAiÀÄ°è wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ lÄjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-1459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß gÉÆÃrUÉ ªÀgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ºÀjzÀÄ a¢ a¢AiÀiÁV PÀgÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¸ÀºÀ zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV vÀÄPÀrAiÀiÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-05-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2011 gÀAzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄÄ£ÀĸÀSÁ£À vÀAzÉ dĪÀiÁäSÁ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/PÉ-2562 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ£ÀĸÀSÁ£À¤UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ AiÀÄÄ£ÀĸÀSÁ£À£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV «ÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ªÀÄÄR a¢AiÀiÁV, JqÀªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ dĪÀiÁäSÁ£À vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ¨ÁzÀ §½ EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀwxÀð¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀÆqÀì mÁmÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-39/7122 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AUÁè¢AzÀ gÁeÉøÀégÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj UÀÆqÀì mÁmÁ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁf±Á¸ÀPÀ gÀªÀgÀ RįÁè ¥ÁènzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4211 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §AUÁèPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®°vÁ UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå UÉʤ ªÀAiÀÄ: 25 eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¯Á (ºÉÆðAiÀiÁ) ¸Á: RA¨Á¥ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ® ¦lèA (J.¦.) EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÉÆÃqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ ®UÀß ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, «ÄÃgÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ £ÀA¢¤ ºÁUÀÄ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Éë£À VqÀ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ ¹r®Ä §rzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E°èAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ aAvÁQ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀA¨Á¥ÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CzÉ ¸ÀA¨sÀðzÀ°è ¹r®Ä §rzÀÄÝ C¯Éèà ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽwÛzÀ PÀÄ. «ÄÃgÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄ£ÀߪÀiÁgÀ¥À½î (JªÀiï.J¸ï) EªÀ½UÉ JzÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÀÄ.£ÀA¢¤ vÀAzÉ §¸À¥Áà 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: PÀgÀAf(©) EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¤AUÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹vÀ¼ÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄUÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ a£ÀߪÀiÁä, ¸ÉÆãÀªÀiÁä ºÁUÀÆ vÀAV gÀÄQät eÉÆvÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä SÉÃt gÀAeÉÆüÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ PÁgÀAeÁ £À¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄUÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ PÁgÀAeÁ £À¢AiÀÄ°è MAzÀÄ zÀAqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ zÀAqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁQzÀ mÉƦ£À ªÉÄÃ¯É DlªÁqÀĪÁUÀ PÁgÀAeÁ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉAPÀl E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÀÄ PÁåj¨ÁV£À°è PÀ®Äè ºÁQ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®Äè ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ºÀwÛzÀÝPÉÌ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 498(J), 504, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAR: 24-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉøÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ CdÄð£À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: dUÀ£ï £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ dUÀ£ï £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ CdÄð£À eÁzsÀªÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CdÄð£À ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ½UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ®Ä ¨ÉÃrPÉ ªÀiÁr CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

May 23, 2011

DAILY CRIME UPDATE 23-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/11 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: UÉÆ®è ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ©üêÀıÁå ¤tÂð EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 2) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 4) CA§ªÀé UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁw: UÉÆ®è J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ PÉlÖ ZÀl ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄPÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄäUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è CA§ªÀé §AzÀÄ §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀݼÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 279. 337, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÀgÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƸÀªÀi¢AzÀ £À£Àß ªÀÄU¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À vÀ£Àß HgÁzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï)PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÉÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀÄAzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁÄ ªÀAiÀÄ 50. ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 32 AiÀÄÄ 9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á\\ aªÀiÁ JzÀ¯ÁÄ vÁ\\ aAZÉÆý FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÁ¸ÀĨÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G\\ PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á\\ PÉƸÀªÀÄ vÁ\\ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁÄ PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/11 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ EªÀÅgÀ gÉÆÃrVgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÉÆÃj ºÁUÀÆ MAzÀÄ JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ 38 JA 2234 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ËzÉÞ ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉÆjUÉ PÉÆgÀ½£À JqÀ¨sÁUÀ ¥sÀjUÉ ºÀjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 366 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃPÀ EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¯Áè¼À ¸ÀzÉå ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt. CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝjAzÀ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÃAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ºÉÆÃVzÀÄÝ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀ£ÀÄß. gÁwæ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀVAiÀiÁzÀ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉî EªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÆÃlÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉïï EªÀ£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝÞ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 08/2011 PÀ®A 74 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨ÁÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ zsÀ¸ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÀvÀߪÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ gÀvÀߪÀiÁä FUÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀ ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉÛ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aPÀìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ð ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 4/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ ¹gÀUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á; PÀ®èSÉÆÃgÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è vÁ£ÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®èªÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀĨÁÄ UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Áà ¹gÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð eÁ; ¨ÉÃqÀgï ¸Á;PÀ®èSÉÆÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÀAqÀħA¢zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÄtUÀqÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢; 21-5-2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/11 PÀ®A 446, 323, 324, 504, 506.eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22/05/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ü :²æêÀÄw ZÀÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ d¼À¨ÁgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Án® ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) 2).ªÀÄ«ÄvÁ¨ÁÄ @ ªÀÄÄ¢æPÁ UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á: ¦lèA, 3).ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ CdÄð£É ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ (©) K.¦, 4) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ(©) K.¦ 5) GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á; ¦lèA KPÉÆÃzɱÀ¢AzÀ CwPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃgÀUɼÀzÀÄ vÀAzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯VzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/11 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÉƺÁ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÀì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08-2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÁqÀð£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV eÉïï C¢üÃPÀëPÀgÀ gÀªÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA 17754 ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 27 EªÀ¤UÉ d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï PÁè¸À 2 JPÀÖ£À°è ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀiÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj «ZÁgÀuÁ §A¢ JzÉ £ÉÆêÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ eÉ樀 ¹§âA¢AiÀÄ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÆ CªÀ¤UÉ ¥ÀjÃQë¹ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀÄÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/11 ®PÀA 279, 337, 338 L¦¹ :=
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-53 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á宺À½î ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥Án® gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgïzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÆÃw¨sÁ vÀAzÉ ºÀjèÁ PÀlPÀgï mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ-39/n-2276 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¨Á宺À½î FvÀ£ÀÄ KzÀgÀÄ ¸À鮥À ZÀqÁ«zÉ EAf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤®è®Ä w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ UÉÃgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ EAf£ÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À §®UÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£À ºÉ¨ÉâÃgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÀÆß½zÀ £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàÀvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄÃAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉjPÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀWÀqÀªÀÅ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÁgÉrØ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw:gÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 2 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.E.ºÉZï.4892 C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ PÀA¥À¤zÀÄÝ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÉÆð¸À ¥Ánî ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr EªÀjUÉ ZÁ®PÀ£ÁV EnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAdj ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄASÁvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DdĨÁdÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ®PÀëöätgÉrØ , ¯ÉÆÃPɱÀgÉrØ, ºÁUÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ±ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀQÃgÀ¸Á¨ï ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ ªÁå¥ÁgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹.¹. gÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÉÊĪÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉÆâÝÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±Á §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ KPÉ CUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆævÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.May 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¤Ã£ÀÄ E°è KPÉ ¤Aw¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ §® UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JqÀgÉÆArUÉ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀ SÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ Z˺Át, 2) UÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀÄ Z˺Át, 3) eÉÊ£Á¨ÁÄ UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át, 4) ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ EªÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÁ¨ÁÄUÉ ¤ÃªÉ fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArj CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §jæ ¤ÃªÀÄäUÉ fêÀ¸À»vÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2011 gÀAzÀÄ ®Qëöä¨ÁÄ UÀAqÀ eÉʹAUÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd zÁ§PÁ, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄwÃxÀðªÁrUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ CPÀäPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÉÊVj D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 0/2011 ºÉÆgÀ ¸ÀASÉå 716/2011 ¢£ÁAPÀ 13-05-2011 §AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀPÀÄt (©) ¯ÉÊ£ÀªÉÄãïgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ, KPÀA¨Á ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï gÀrØ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ KPÀA¨Á ºÀwÛgÀ ¯ÉÊ£À ¥sÁ¯ïÖ EzÉ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÁrPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ(©) EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ²ªÁf EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ-KPÀA¨Á ¦üÃqÀgï ¢AzÀ J¯ï.¹ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ KPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ ±ÉõÁgÁªÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAzÀ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ªÁÄgï PÀrzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÉ.E.© D¥ÀgÉÃlgï «zÀÄåvï ZÁ®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ «zÀÄåvï vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï 2) gÀrØ ¯ÉÊ£ÀªÉÄÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãÀ ªÀÄvÀÄÛ OgÁzÀ WÀlPÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄð£À D¥ÀgÉÃlgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¨ÉÃeÁªÁÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÀzÀ§zÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÁzÀ §PÀZËrUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ PÀªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà gÀPÉë ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ EµÀÄÖ gÁwæ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ F jÃw «£Á PÁgÀt JPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 323, 447, 504, 506, 357, 448 eÉÆvÉ 120 ¹ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁºÀ E¸Áäįï SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀgï SÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄä SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀj ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £À. 7-4-72 zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå : ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-134 gÁªÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zsÀ¨Á° ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ §Ä¯ÉÆgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁ®ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ²ªÀtV, vÁ: f¯Éè «eÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è 200 °Ãlgï reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj reÉÃ¯ï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj reÉïï C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 C.Q. 1,50,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/05/2011

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR(PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀÄqÀÄUÀ) ªÀAiÀÄ: 34 ¸Á: ºÀÄ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃl® ¢AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½¢gÀĪÀ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ 6:30 UÀAmÉUÉ PÀȵÀÚ gÉÃeÉ£Àì ºÉÆÃl® ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁqÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð ¸Á: ZËQªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ZËQªÀr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® PÁ°£À PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/11 gÀAzÀÄ 1945 ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÀvÁ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÁUÀzÀj vÁ: zÉêÀt ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ PÀÄr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZï 24/J¯ï 1438 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ QwÃð UÀAqÀ C¥ÁàuÁÚ ¹zÁæªÀÄ£ÀªÀgÀ 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À «óµÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/2011, PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀQÃ¯ï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á§ PÀqÀªÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á¨ï ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è vÀļÀĹzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä ©qÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¸ÀAvÁgÁªÀ ¸Á UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr vÁ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁO ¥ÀªÁgÀ ªÀ 32 ¸Á:zÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ¸ÀzsÀå r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-05-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ªÉÊzÀå ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á UÀqÀªÀAw EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ C¯Éè HgÀ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ ªÉÄÊ£ÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉÄAzÀ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÁAzÉ ªÀAiÀÄ : 66 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: V°V° vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÀd£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1) 22 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄtÂ. 3) 3 vÉƯÉAiÀÄ 1eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 4) 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀÄ¯ï ¸ÀgÀ 5) 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï 6) 5 UÁæA G¼Àî 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C. Q. 1,72,000 gÀÆ¥ÁÄAiÀĵÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

May 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-05-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 504, 506, 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀ½îªÀĤ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÀÄ¥ÁÛ 2) ¥ÀAZÀ²Ã¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄ¥ÁÛ 3) ¦ÃAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄ¥ÁÛ J®ègÀÄ ¸ÁB ¨ÉÆÃgÁ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ªÀÄĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¨Á« ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĤvÁ EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĤvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-05-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ s¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 31 ¸Á:ºÁ®ºÀ½î vÁ ¨sÁ°Ì vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÉJ 38 nC 0174 ZÀ¹ì £ÀA MBLHA10EYBHD48256 ENGINE NM HA10EFBHD78668 C.Q gÀÆ 40,000/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ®PÀrªÁ¯É 80 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ dĨÉÃzÁ© ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ®PÀrªÁ¯É ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZï 6495 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZï 6495 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆr£À SÁ£Á¥ÀÆgÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÁÄ dĨÉÃzÁ©UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁªÀÇzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. ;-
¢£ÁAPÀ 18-5-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ§Æ® CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ©¯Á® ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¥sÀgÀºÁ£À EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqï CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 38/ eÉ 1002 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-5-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ E¸Áäįï OgÁzÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀ£À UɼÉAiÀÄ dªÀiïì EªÀ£À eÉÆvÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, §®PÁ® gÉÆArUÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 18-05-2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÁlÆ£ÀÄzÀ°è ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà OAlUÉ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 330 JA.J¯ï zÀ (24) £ÁPï-Omï ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄC C. Q gÀÆ. 1032/- £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« :-
¢£ÁAPÀ: 18-05-2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ qÁå¤AiÉÄïï, ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä, PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ JQÖªï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38/eÉ9783 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAqÀgï ©æÃqïÓ ¸À«ÄÃ¥À »A¢¤AzÀ UÀÆqïì mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ38 1687 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð ¨Áj¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAfë¤ vÀAzÉ ¸ÀAdAiÀiï ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉxÁ¤ PÁ¯ÉÆä, ªÀÄAUÀ¯ï¥ÉÃmï, ©ÃzÀgÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¸ÀAfë¤AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 94/2011 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 16/05/2011 gÀAzÀÄ 2030 ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ºÀA¢PÉÃj, ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð, ¸Á ¹PÉÃAzÀæ¥ÀÆgï, vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw C¤vÁ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹PÉÃAzÀæ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ avÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, PÁgï ¸ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2215 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C¤vÁ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

May 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE ; 18-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-05-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÀAzÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÀ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£Á®Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÄÝ, EªÀÅ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢¢Ý CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆû£À vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CtÚ ZÁAzÀ¥Á±Á EvÀ£À ºÉAqÀw dUÀ¼À ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÝjAzÀ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÉ E © PÀbÉÃj »AzÀUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæ° ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉìUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégï UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖAqï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ RgÀlªÉÆïï E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ E¸Éàmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨Á»gÀªÉA§ £À¹Ã©£À dÆdmÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 2265/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÁ° ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 11 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 62 gÀ°è C£À¢üPÀævÀªÁV PÀ¨ÁÓ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¹.DgÀ £ÀA. gÀƯï 180 gÀ ¥ÀæPÁgÀ CwPÀæªÀÄt vÉgÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 Cr C¥ÀgÁzsÀ ªÉUÀVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¹¸Éð ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 20 (©) (11) J£ï.r.¦.J¸ï. DPÀÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/11 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî L.© JzÀÄgÀÄUÀqÉ JgÀqÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¹Ã«ÄAl ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è UÁAeÁ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸À¯ÁªÀǢݣï vÀAzÉ ºÉÊgÀzÀ¸Á§ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 PÉ.f AiÀĵÀÄÖ UÁAeÁ CAzÁd Q.C. 10,000=00 gÀÆ ªÀiÁ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£ïì PɼÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢°è. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£À¦æÃvÀ ¹AUÀ £ÁgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀĺÀgÀªÁ£À ¹AUÀ £ÁgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 23 ¸Á: D¦ü¸ÀgÀ¸Àì ªÉÄøï KgÀ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½Ã ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß PÁgÀzÀ°è EnÖzÀ 1] 1 mÉÃ¥À C.Q 2000 2] j¨ÉÆãï PÀ£ÀßqÀPÀ C.Q 2500/- 3] 1 ¥É£ï qÉæöʪÀ C.Q 500 ºÉÃUÉ MlÄÖ 5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ C¥ÀìgÀ d®zÉ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀ®AqÉ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 39/2497 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁPÀ£Á¼À-²ªÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀt PÀqɬÄAzÀ M§â lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀÄrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÀ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¯ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè, lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß lAlA ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®Ä E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 7600/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 78 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÀ¦Ã® ªÉÊzÀå ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆdlzÀ £À¹Ã©£À aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß ªÀ±À¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 20 [©] [3] J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-5-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAzÁæ ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÁgÁAiÀÄSÉÃqÀ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÁÖç gÁdåPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ£À°è alUÀÄ¥Áà ºÀ¼É ¥Áèl ¥ÁgÀA £À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄĸÁÛPÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ¸Á// WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À 2]. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á// WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À 3]. ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 25 PÉ.f. UÁAeÁ CAzÁdÄ 25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà mÉÆuÉÚ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á PÉÆqÀA§®, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ mÉÆuÉÚ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, mÁPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ mÁPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NvÀV ºÀwÛgÀ ZÉPï qÁåA PÉ®¸ÀPÁÌV zÀħ®UÀÄAr PÀqɬÄAzÀ mÁPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NvÀV PÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ NvÀV PÁæ¸ï ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ mÁPÀÖgï PɼÀUÉ ¹®ÄQ §®PÀ¥Á½UÉ, vÀ¯ÉJqÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.