May 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2011 gÀAzÀÄ §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5622 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw:¸Áé«Ä, ¸Á: ¤gÀUÀÄr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ JgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ¨É¼ÀÄPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-38/J¯ï-0793 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ C®ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆÃAqÀ , ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ¤UÉ ±Á¥ÀÆgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À HjUÉ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ JAzÀÄ PɽzÁUÀ E§j§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ §½ EzÀÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃV ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ«£À a® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀPÀ® zÁnzÀ §½PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §½ EzÀÝ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ºÀtÂUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¤ªÀÄð® UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹gÀ£À® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, FvÀ£À ¨sÁ²AUÀ ©qÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AUï gÀhÄgÀuÁPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/§-2639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ, ¸ÉÆÃ¸É D²é¤, dUÀzÉë, DgÀw, ªÉAPÀl J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É C²é¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁV®è, dUÀzÉë EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀa UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÀw, ªÉAPÀl E§âjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ dUÀzÉë E§âjUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 812011 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï UÁzÀV, 3) C«£Á±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï J¯ÁègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, EvÀ¤UÉ PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀºÁQ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 £Éà zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ C°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É zÉéõÀÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ, ZÁPÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ »A§¢¬ÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.