May 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-05-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 353, 323, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38 J¥sï 379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÃUÀzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÁAiÀiÁ CA¨É¸ÁAVé ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉʪÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §¸ï ºÀwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï ¤°è¸À®Ä ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁr PÉÊÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠲gÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ¥sÀPÉÆæÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ¥Áè¸ÀÖgï PÉ®¸À ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥sÀPÀÆæ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆgÉÆâݣï EªÀgÀÄ ¥Áè¸ïÖgï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁzÀV gÉÆÃqÀUÉ r.¹. ¸Á¨ÉÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/1287 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ¨ÁrUÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 41 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á dªÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦ PÀªÀiÁAqÉÆ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.JZï.30 J 187 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄqÀPÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁeÉAzÀæ ¦¯Éè, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ JqÀ¥À¯Éè ªÀÄvÀÄÛ wgÀĪÀt¨ÁÄ PÁmɪÁrAiÀÄ°è J®ègÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 0605 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ PÀªÀÄä, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁA¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ºÉÆîzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è bÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ CAUÀzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð : ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÀÄªÉ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ ±ÁjjÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀıÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÀıÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨Á«AiÀÄ ªÉÆÃlgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-5-2011 gÀAzÀÄ 1630 ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ PÀÄqÀA§¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÀÄqÀA§¯É ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÀ ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¸ÁA§gÀ ¨ÉÆÃUÀtÂAiÀÄ°è ZÀªÀÄZÁ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÁ ¥ÉèÃn£À°è ¸ÁA§gÀ ¤ÃrPÉƼÀÄîªÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¸ÁA§gÀ ¨ÉÆÃUÁtÂAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀA¢PÉÃj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: eÉ«Ää UÁæ¦üÃPÀì£À°è PÉ®¸À ¸Á ¹ÃPÉAzÀæ¥ÀÆgÀ vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 31 eÉ 1571 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¹QAzÀæ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 38 JA 2215 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀÌPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjA¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁgï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: CPÀ̸Á°UÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 65 ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ G¸Áä£ïUÀAdzÀ°è CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæºÀPÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ £Á£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀÆ. 55,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÀtf EªÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ºÁUÀÄ ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀÆ. 3,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ è MlÄÖ gÀÆ. 58,000/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ E£ÀÆß gÀÆ. 11,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß CAUÀr qɸïÌ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ CAUÀr ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ G¸Áä£À UÀAeï N.¦.AiÀÄ ¥ÉưøïgÁzÀ ²æà CªÀÄdzÀSÁ£À ºÉZï¹-615 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½zÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀw PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ JgÀqÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ qÁæzÀ°è EnÖzÀ gÀÆ. 47,000/- gÀÆAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.