May 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-05-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ªÉÊzÀå ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á UÀqÀªÀAw EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ C¯Éè HgÀ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ ªÉÄÊ£ÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉÄAzÀ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÁAzÉ ªÀAiÀÄ : 66 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: V°V° vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÀd£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1) 22 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄtÂ. 3) 3 vÉƯÉAiÀÄ 1eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 4) 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀÄ¯ï ¸ÀgÀ 5) 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï 6) 5 UÁæA G¼Àî 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C. Q. 1,72,000 gÀÆ¥ÁÄAiÀĵÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.