May 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-05-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02, 03-05-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ NAPÁgÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À §AUÁgÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÁ±À ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÄAzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà R¼Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉÄAzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 12 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 2,54,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147, 148, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPgÀÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¨ËzÉÝ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï,JZï-43/J¯ï-1018 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÉÆ®APÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁj¤AzÀ UÉÆdÄÓ ºÁj DgÉÆæ ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÉÛÃAzÀæ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ »rzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÁj£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁë£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÉÛÃAzÀæ PÀÄAzÀ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÉÆ®APÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¨ËzÉÝ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï,JZï-43/J¯ï-1018 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÉÆ®APÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁj¤AzÀ UÉÆdÄÓ ºÁj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 948(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁeÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: §UÀzÀ®(©) vÁAqÁ, ¸ÀzsÀå: zÉêÀVj (©) vÁAqÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÁZÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: §UÀzÀ®(©) vÁAqÁ, EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, E§âgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ J¯Áè ªÀÄÆ® PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¤£ÀUÉ EnÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 wAUÀ¼À¢AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ H½¢gÀÄvÁÛ¼É,. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ zÉêÀVj (©) vÁAqÁPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥Á¸ÁzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄà PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 324, 504, 506, 323, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄÆgÀVPÀgÀ ¸Á: JALf 25 PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄÆgÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV EzÀÄ £À£Àß CAUÀr EzÉ CAvÁ ºÉý PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ AiÀÄÄ.J¸ï. «í¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 4 AiÀÄÄ.J¸ï «íÃ¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C.Q. 164/- ºÁUÀÄ 66 SÁ° ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 2790/- ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.