May 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/J£ï-1845 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄAeÉÃn, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C¸ÀèA @ GªÀÄgÀ ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀaiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/J£ï-1845 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ, CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ agÀAf« FvÀ¤UÉ 7 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸Á¯Á CAvÀ 500/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤïï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ²qÉè ªÀµÀ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà PÀlUÉ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-1616 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ M§â PÀÆædgÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ¤UÉ §® PÁ® »ªÀÄärUÉ, PÀ¥ÀàUÀAqÀPÉÌ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀiÁä eÉÆvÉAiÀÄ°è wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ lÄjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-1459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß gÉÆÃrUÉ ªÀgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ºÀjzÀÄ a¢ a¢AiÀiÁV PÀgÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¸ÀºÀ zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV vÀÄPÀrAiÀiÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.