May 23, 2011

DAILY CRIME UPDATE 23-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/11 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: UÉÆ®è ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ©üêÀıÁå ¤tÂð EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 2) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 4) CA§ªÀé UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁw: UÉÆ®è J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ PÉlÖ ZÀl ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄPÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄäUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è CA§ªÀé §AzÀÄ §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀݼÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 279. 337, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÀgÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƸÀªÀi¢AzÀ £À£Àß ªÀÄU¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À vÀ£Àß HgÁzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï)PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÉÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀÄAzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁÄ ªÀAiÀÄ 50. ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 32 AiÀÄÄ 9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á\\ aªÀiÁ JzÀ¯ÁÄ vÁ\\ aAZÉÆý FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÁ¸ÀĨÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G\\ PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á\\ PÉƸÀªÀÄ vÁ\\ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁÄ PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/11 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ EªÀÅgÀ gÉÆÃrVgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÉÆÃj ºÁUÀÆ MAzÀÄ JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ 38 JA 2234 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ËzÉÞ ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉÆjUÉ PÉÆgÀ½£À JqÀ¨sÁUÀ ¥sÀjUÉ ºÀjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 366 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃPÀ EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¯Áè¼À ¸ÀzÉå ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt. CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝjAzÀ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÃAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ºÉÆÃVzÀÄÝ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀ£ÀÄß. gÁwæ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀVAiÀiÁzÀ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉî EªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÆÃlÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉïï EªÀ£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝÞ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 08/2011 PÀ®A 74 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨ÁÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ zsÀ¸ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÀvÀߪÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ gÀvÀߪÀiÁä FUÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀ ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉÛ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aPÀìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ð ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 4/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ ¹gÀUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á; PÀ®èSÉÆÃgÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è vÁ£ÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®èªÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀĨÁÄ UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Áà ¹gÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð eÁ; ¨ÉÃqÀgï ¸Á;PÀ®èSÉÆÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÀAqÀħA¢zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÄtUÀqÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢; 21-5-2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/11 PÀ®A 446, 323, 324, 504, 506.eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22/05/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ü :²æêÀÄw ZÀÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ d¼À¨ÁgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Án® ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) 2).ªÀÄ«ÄvÁ¨ÁÄ @ ªÀÄÄ¢æPÁ UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á: ¦lèA, 3).ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ CdÄð£É ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ (©) K.¦, 4) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ(©) K.¦ 5) GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á; ¦lèA KPÉÆÃzɱÀ¢AzÀ CwPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃgÀUɼÀzÀÄ vÀAzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯VzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/11 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÉƺÁ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÀì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08-2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÁqÀð£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV eÉïï C¢üÃPÀëPÀgÀ gÀªÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA 17754 ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 27 EªÀ¤UÉ d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï PÁè¸À 2 JPÀÖ£À°è ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀiÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj «ZÁgÀuÁ §A¢ JzÉ £ÉÆêÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ eÉ樀 ¹§âA¢AiÀÄ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÆ CªÀ¤UÉ ¥ÀjÃQë¹ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀÄÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/11 ®PÀA 279, 337, 338 L¦¹ :=
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-53 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á宺À½î ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥Án® gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgïzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÆÃw¨sÁ vÀAzÉ ºÀjèÁ PÀlPÀgï mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ-39/n-2276 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¨Á宺À½î FvÀ£ÀÄ KzÀgÀÄ ¸À鮥À ZÀqÁ«zÉ EAf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤®è®Ä w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ UÉÃgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ EAf£ÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À §®UÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£À ºÉ¨ÉâÃgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÀÆß½zÀ £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàÀvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄÃAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉjPÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀWÀqÀªÀÅ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÁgÉrØ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw:gÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 2 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.E.ºÉZï.4892 C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ PÀA¥À¤zÀÄÝ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÉÆð¸À ¥Ánî ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr EªÀjUÉ ZÁ®PÀ£ÁV EnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAdj ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄASÁvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DdĨÁdÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ®PÀëöätgÉrØ , ¯ÉÆÃPɱÀgÉrØ, ºÁUÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ±ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀQÃgÀ¸Á¨ï ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ ªÁå¥ÁgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹.¹. gÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÉÊĪÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉÆâÝÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±Á §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ KPÉ CUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆævÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.