May 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-05-201


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-05-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À/mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁAUÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉƽ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉlÖ zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwzÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä MAzÀÄ UÉÆt aîzÀ°è ±ÀªÀ ºÁQzÀÄÝ ElÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆUÀgÉ §gÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Áà PÉƽ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 22 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£À ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌç«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀ ¢AzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è mÉð ¥sÉÆãÀ ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀ MAzÀÄ UÉÆt aîzÀ°è ºÁQ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃUÀgÉ §gÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ UÉÆt aîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁ¢, MAzÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀUÀÄÎ ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2011, PÀ®A 279, 283 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1)¦AlÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 25 © 8663 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: RgÀqÀSÉÃqÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ 2)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¯Áj £ÀA JªÉÄZï 12 PÀÄåJ 3799 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁåAw vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥É¦ì SÁ° ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆÃAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ºÁPÀzÉ ¤AwzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À §¼ÀvÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 87 PÉ. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀAzÁæ¼À (PÉ) UÁæªÀizÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «oÀ×® vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ¥Á¸À¥À¼Éî E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀAzÁæ¼À (PÉ) EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨Á»gÀªÉA§ £À¹©£À dÆdmÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 4 ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ p¼ÉîPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÄQ£À ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀĤµÁå vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ ªÁUÀägÉ 16 ªÀµÀð G : «zÁåyð ¸Á : ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) (PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV) CAvÁ M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀĤµÁå E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĽvÁUÀ ªÀĤµÁå EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284, 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ©ædØ£À PÉüÀUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼À ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ(©) oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢ ¦¹-1176, 915, 1805 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ©ædØ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ 1) w¥ÀuÁÚ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ 2)«oÀׯï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÄgÀ E§âgÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr CAvÁ wý¹zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MlÄÖ 15 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ C:Q: 3000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®Ä DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÉÃjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 eÉ 9344 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à OgÁzÀ-PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.