May 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/05/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/05/2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤Ã±À PÉ.Dgï.PÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1203 EA¢æzÀªÀiï ©°ØAUï ºÉÊmÉPï ¹n ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è d® ¤ªÀÄð® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀgÉzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À PÁªÀÄUÁjAiÀÄ mÉAqÀgÀUÉ §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀgÁªÀ ªÀlUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 44 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©). EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è SÁgÁ, D¹Ãqï ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ²ªÁ£ÀAzÀ RrPÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÀ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄqÁØ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è d® ¤ªÀÄð® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr JgÀqÀĪÀgÉ PÉÆÃn gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À mÉAqÀgÀ PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÉAqÀgÀ£À°è §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀiÁªÀ ²æà UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁPÀuÉ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á: ZÁPÀÆgÀ vÁ: ¯ÁvÀÆgÀ(JAJ¸ï) gÀªÀgÀÄ PÀÆr mÉAqÀgÀ£À°è §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦ 10/JºÉZï456 £ÉÃzÀ°è PÀĽvÀ DgÉÆæ gÀd¤Ã±À PÉ.Dgï.PÀȵÀÚ gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 17 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀd¤Ã±À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ CAvÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæºÉÆvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÉªÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀ «zÀÝ 100 PÉ « ¥ÀjªÀvÀðPÀ ( n ¹) zÀ°è£À mÁæ£Àì¥sÁgÀägÀ DÄ¯ï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ C:Q: 4,000 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ n ¹ PÀmËl vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ±ÁSÁ¢üPÁj CA¨sɸÁAUÀ« eɸÁÌA ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011, PÀ®A 366(J)448, 109 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/4/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®gÉrØ gÁeÉÆüÀ G: PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹ £ËPÀgÀ «¼Á¸À, eÁ: gÉrØ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¦æAiÀiÁAPÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ, G: «zÁåyÃð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°¸À®Ä mÉîjAUÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÀÖ® ªÉAPÀn EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.J¦-9 -1277 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁÄ E§âgÀÆ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.