May 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-05-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/5/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄïÉÃj ªÀiÁ«£À PÁÄ PÀrAiÀÄĪÁUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á°UÉ PÀaÑPÉÆAqÀÄ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ PÀgÀ§¸À¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-05-2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀ¥Áè¥ÀÆgï (eÉ) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà a®èUÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (eÉ) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ DªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ gÀPÀÛ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 9-5-11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ®QëtgÁªï ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ; 39/5345 £ÉÃzÀgÀ°è EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39/ 5345 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉÃPÀæ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ E¤ßvÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05-05-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥Àja ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 48 ªÀµÀð C£Àß ¤ÃgÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ °AUÀdgÁªÀ dAiÀÄzÁ ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: «zsÀå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 447, 504, 506, 326 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d°Ã¯ï E£ÁªÀÄzÁgï ªÀAiÀÄ : 24 ªÀµÀð ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÁå¥ÁgÀ eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á : ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀªÁ§ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå 2) ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹ 185 L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/5/2010 gÀAzÀÄ 1525 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt ¨ÉÆãÀÄUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â®UÉÃgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¯Áj £ÀA JJZïN-7894 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. vÁ:d»gÁ¨ÁzÀ(J.¦) £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2011 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ : 59 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAeï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæ DoÉÆÃgÀPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-2739 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À rªÉÊqÀgï §½ gÉÆÃqï zÁlÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-38-JA/2127 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 304 (J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/05/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÀªÀ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ºÉÆ® ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA§zÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ PÀrzÀÄÝ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ¢AzÀ PÀgÉAl ºÀjzÀÄ £ÉîzÀ ªÉÄð£À MtVzÀ ºÀÄ°èUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀgÉAl eɸÀÌA ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ºÁUÀÄ eÉ,.E. EªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ : -
¢£ÁAPÀ : 08/05/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ CjPÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʨÁuÁÚ CjPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ 1000UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CªÀ£À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄ J°èAiÀÄÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.