May 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-05-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ §AzÁgÉAiÀÄ ªÉÄ°zÀÝ gÀhÄÄqÀÄØ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÁUÀÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ zsÀ£Áf §¼ÀªÀAvÀ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¥Àà¹PÉƼÀî®Ä PÉÊ ªÉÄ¯É ªÀiÁrzÁUÀ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃd ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ E£ÀÄß ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄªÉ CAvÀ w½¹ vÀUÀqÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉÄAzÀ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁÄAiÀÄ KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, G: UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5567 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ ©lÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ UÀmÁÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV, Q«ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ ¥ÉæñÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ lAlA «Ä¤qÉÆgÀ £ÀA PÉJ-39/830 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉÄAzÀ PËrAiÀiÁ¼À (Dgï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-11/E-1693 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÀaÑzÁUÀ lAlA «Ä¤qÉÆgÀ CzÀPÉÌ ºÉÆÃV rQÌ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ±ÁAvÀ¨ÁÄ EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.