May 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¤Ã£ÀÄ E°è KPÉ ¤Aw¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ §® UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JqÀgÉÆArUÉ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀ SÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ Z˺Át, 2) UÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀÄ Z˺Át, 3) eÉÊ£Á¨ÁÄ UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át, 4) ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ EªÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÁ¨ÁÄUÉ ¤ÃªÉ fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArj CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §jæ ¤ÃªÀÄäUÉ fêÀ¸À»vÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2011 gÀAzÀÄ ®Qëöä¨ÁÄ UÀAqÀ eÉʹAUÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd zÁ§PÁ, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄwÃxÀðªÁrUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ CPÀäPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÉÊVj D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 0/2011 ºÉÆgÀ ¸ÀASÉå 716/2011 ¢£ÁAPÀ 13-05-2011 §AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀPÀÄt (©) ¯ÉÊ£ÀªÉÄãïgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ, KPÀA¨Á ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï gÀrØ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ KPÀA¨Á ºÀwÛgÀ ¯ÉÊ£À ¥sÁ¯ïÖ EzÉ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÁrPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ(©) EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ²ªÁf EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ-KPÀA¨Á ¦üÃqÀgï ¢AzÀ J¯ï.¹ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ KPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ ±ÉõÁgÁªÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAzÀ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ªÁÄgï PÀrzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÉ.E.© D¥ÀgÉÃlgï «zÀÄåvï ZÁ®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ «zÀÄåvï vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï 2) gÀrØ ¯ÉÊ£ÀªÉÄÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãÀ ªÀÄvÀÄÛ OgÁzÀ WÀlPÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄð£À D¥ÀgÉÃlgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¨ÉÃeÁªÁÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÀzÀ§zÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÁzÀ §PÀZËrUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ PÀªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà gÀPÉë ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ EµÀÄÖ gÁwæ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ F jÃw «£Á PÁgÀt JPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 323, 447, 504, 506, 357, 448 eÉÆvÉ 120 ¹ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁºÀ E¸Áäįï SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀgï SÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄä SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀj ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £À. 7-4-72 zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå : ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-134 gÁªÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zsÀ¨Á° ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ §Ä¯ÉÆgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁ®ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ²ªÀtV, vÁ: f¯Éè «eÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è 200 °Ãlgï reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj reÉÃ¯ï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj reÉïï C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 C.Q. 1,50,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.