May 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-05-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£Á±ÀAPÀ 11/05/2011 gÀAzÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÀªÀ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁ®PÀÄqÉ EªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA§zÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ PÀrzÀÄ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ¢AzÀ PÀgÉAl ¥À¸Àj¹ £ÉîzÀ ªÉÄðzÀ MtVzÀ ºÀÄ°èUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀgÉAl eɸÀÌA ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ºÁUÀÄ eÉ,.E. EªgÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ºÀPï vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀUÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¹AUÁgÀ ¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ vÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ vÀAzÉ E¸ÁäÄ® ¥ÁmÉî ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ vÁ£ÀÆ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄPÁÛgÀ PÉÆ ¥ÉÊ¸É ¥ÀÆZÀvÁ ºÉÊ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2011 gÀAzsÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄĤߩ UÀAqÀ ªÀfÃgÀ ¸Á: gÀPÁë¼À (©) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjªÀÄ vÀAzsÉ ªÀfgÀ ¸Á: gÀPÁë¼À (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉ¸ÀégÀ ªÀvÀæzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-5802 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §®UÁ® ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀÛ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà £ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/5/11 gÀAzÀÄ vÀ£Àß »lÄÖ ©¸ÀĪÀ VgÀt ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±Áåmï ¸ÀPÀÆåðmï DV CzÀgÀ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ½ÃUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ qÁ alUÀÄ¥ÁàPÀgï D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ-10/5/11 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.