October 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-10-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¨sÁgÀªÀÄä¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÁxÀ JA§ÄªÀªÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ZsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è §gÀĪÀ CºÀäzÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ C§Äݯï PÀjÃA vÀAzÉ C§Äݯï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-2-413 UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ` 375/- 3 ªÀÄmÁÌ aÃn, 1 ¨Á® ¥Éãï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/10/2010 gÀAzÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÉgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉJ-38/f-172 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÉõÉä E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁd¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà G¥ÁàgÀ, 2) ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÀ, 3) ©üêÀıÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà CQð, 4) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd VgïVj ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÉ®ègÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt ` 1260/- ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 420, 504, 506, 323, 341 L¦¹ (PÉÆÃmïð gÉÃ¥sÀqïð) :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ WÁ¼É ¤zÉñÀðPÀgÀÄ/ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ WÉÆêÀzsÀð£À ¥sÉÊ£Á£ïì ªÉÄãï gÉÆÃqÀ qÁ: ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À RjâUÉƵÀÌgÀ ¯ÉÆãÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý SÁ° ZÀPï PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ ¤eÁªÀÄ C° ¦üÃgÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀiÁ£À ¨ÉÃ¸ï ªÉÄãï gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 309 L¦¹ :-
DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÀäzÀ ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀégÀ©ÃgÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlAiÀÄļÀîªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉ ºÉÆgÀºÉÆgÀUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£À ªÀiÁªÀA¢gÀÄ DgÉÆæUÉ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ JPÀÌgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ C°èAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß D½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä, ¸ÀjAiÀiÁVgÀ®Ä DAzÀæzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀAvÉ wý ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ºÉ¼À¨ÉÃr £Á£ÀÄ »ÃUÉ EgÀÄvÉÛ£É ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¹r«ÄrUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆâ£ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄvÁ§¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃªÉïÁè »ÃUÉ £À£ÀUÉ CzÀÄ EzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉ¼ÀÄvÁÛ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä JzÀÄgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAzÀªÀ£É vÀ£Àß ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 341, 354, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀj¨Á vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ «£ÁBPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 225/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÆ®V ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 40 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q ` 1600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr E£ÀÄß E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-10-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ PÀªÀrAiÀiÁ¼À - ¤gÀUÀÆr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®Qëöäà ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánïï PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA-JªÀiï.JZï-11/F-1693 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥À¥ÀÄà gÀrØ vÀAzÉ UÀA¥ÀÄà gÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¤gÀUÀÆr EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï £ÀA JªÀiï.JZï-25/PÉ-1737 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À ªÀ¼ÉUɪÀ®è ¸Á: ºÀvÁå¼À EªÀjUÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉ ªÉÄïÉ, §®Q«AiÀÄ »AzÉ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 447, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ¸Á¢ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® C°ÃªÀÄ ºÀQêÀÄ ¸Á: ¦gÀUÉʧ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã®gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ¸Á: ElUÁ, 2) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ, 3) ²æêÀÄAvÀgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀgÀrØ ¸Á: ªÁAdj ºÁUÀÆ 4) ²ªÁgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ¸Á: ªÁAdj EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-2946 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖgï £ÉzÀݪÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀUÀÄÎ vÉÆÃr PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ EzÀÝ ªÀÄPÀÆ⮫ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C°ªÀÄ ªÉÆëģÀ CªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã®gÀrØ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K vÉÃgÁ SÉÃvï £À» ºÀªÀiï vÉÃgÁ SÉÃvï CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 312/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-222 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® ±ÀÄPÀÄgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀ»zÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÀQÃgÀ mÉPÀqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) F±ÀégÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÉÆêÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀj©âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÄÛ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 505/- 2) 3 ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) ¨Á® ¥ÉãÀÄß J®èªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¤¯ÉñÀ ZÀªÁít vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀªÁít, G: d¨Áâgï mÁæªÀ¯ïì J¦-02/qÀ§Æèöå-6579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ZÀªÁítªÁr, f: ¸ÀvÁgÁ (ªÀiÁºÁgÁµÀÖç) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄºÉ§Æ¨ï ¸Á¨ï ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À°A EvÀ¤UÉ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁRðAqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà UÉÆÃPÀÄ¼É E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ UÉÆÃPÀÄ¼É ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ UÉÆÃPÀļ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁRðAqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà UÉÆÃPÀÄ¼É ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


October 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-10-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 60-70 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃr ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ UÁæA.¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ vÀqÉÆüÁ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA. PÉJ-38/F-5885 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C.zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA PÉJ-38/F-5885 C.Q. ` 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. ` 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 12,000/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 233/2010 PÀ®A 365 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2010 ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÀ ¸ÀÄAPÀt UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀAiÀÄå¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, 3) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, J®ègÀÄ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄwÛ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì §AzÀªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CzÀPÉÌ ¤ªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀgÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉà wÃgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¥Àæ¢Ã¥ï EvÀ¤UÉ PÁgÀzÀ°è d§j¬ÄAzÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZËzÉÝ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: CtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ, ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ, ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/1389 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁqÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à CmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°Ö¬ÄAzÀ £ÀgÀ¹AUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 311/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§uÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ MAmÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/9756 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É WÁl¨ÉÆgÀ¼À¢AzÀ WÉÆÃgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀĨÉÊgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ WÉÆÃgÀªÁr PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ C¦à DmÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß C¦à DmÉÆà ªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (111) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¼É ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃqÀA§¯É, 2) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÀ £ÁUÀuÁÚ CtzÀÆgÉ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£À¥Áà ªÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 4) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÁf oÁA¼É ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ` 99/- PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ±À £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀÄ£Éß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt `1950/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ¥ÁåqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÀA E®èzÀ ªÉÆèÉÊ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¤gÀUÀÄr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁeÉÆüÁ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ QmÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3497 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀ£À §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-10-2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ¸Á: gÁZÀ£ÀªÁr vÁ: ZÁPÀÆgÀ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ(JAºÉZï) FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÁZÀ£ÀªÁr, vÁ: ZÁPÀÆgÀ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ (JAºÉZï) EPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ°è G½¢gÀÄvÁÛ¼É. ºÉÆzÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÉÌ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁZÀ£ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÉÆt £Àr CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ gÁZÀ£ÀªÁrUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸À DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CA¢zÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ gÁZÀ£ÀªÁrUÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÄAzÉ ¤£ÉƧâ¼É EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀgÉñÁ£À DUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß F ªÉÄð£À PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/10/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ v˹åsÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀ¨ÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n«J¸ï £ÀA PÉJ-39/ E-5801 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32, J-2910 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ UÀ¥sÉÆÃgÀ¸Á§ l¥ÉàêÁ¯É ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ PÉÊUÉ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/10/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1615 UÀAmÉUÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-5621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ¥ÁåjqÉÊd zsÁ§ ºÀwÛgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉ vÁ£Éà ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆÃArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ mÉÃPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî®VvÀÄÛ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ¦.JA.E. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀjAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ ¹«Ã¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 20 (©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ-1985 :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ¥Àæ¨sÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, gÀªÀjUÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:JAJZï-13/J¹-0187 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁlªÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgÀÄ, vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ, ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ »ÃUÉ J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JzÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¤±ÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À, PÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ £ÀUÀgÀ ¨Á¶ð, f¯Áè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JAJ¸ï). EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ£À£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ, £Á®ÄÌ UÉÆÃt aîzÀ°è vÀÄA©zÀ UÁAeÁ ¸ÀA§AzsÀªÁV, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ E¯ÁèªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ, vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀªÀiÁ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ZÁºÁ qÀ¨Áâ vÉgÉzÀÄ ZÁºÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ zÀ¸ÁÛVgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ zÀ»ÃªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ZÁºÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Àé®à zÀÆgÀ ¤°è¹ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁf£À vÀÄPÀr vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (111) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥Áé £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ JAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ ` 99/- PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ±À £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀÄ£Éß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 300/- gÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß EzÀݪÀÅ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 151/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ-ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-3621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAl, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-10-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUɬÄAzÀ 2-10-10 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgï C.Q. 2000=00 gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 323, 324,354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/10/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁºÀƯï vÀAzÉ UÀt¥Àw, 2) C¤Ã¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀj§âgÀÄ »jAiÀÄgÀ ¨É樀 ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄä¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÉEUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ EªÀj§âjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C°A ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CRÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ UÁå¸À ¹°AqÀgï ªÀ¸À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgï UÀÄwð¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ DgÉÆægÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§ÆâgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ©Ã¨Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀįÁ® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 307/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät gÉrØ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÉrØ ²ÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: PÀoÀ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ PÀoÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ KzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-3697 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀoÀ½î-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §Ä¼Áî PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÆ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀ¥Á½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ §®vÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ PÀmÁgÉ, 2) ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄßSÁ£À ¥ÀoÁt E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆgÁå¼À UÁæªÀÄ EvÀ£À ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÀ, ¸Á: PÉÆgÁå¼À, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀmÁgÉ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁBPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄR ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ (PÉÆlð gÉ¥sÀgïØ Pɸï) UÀÄ£Éß £ÀA 308/2010 PÀ®A 174, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/12/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà ¸Á: aãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 50 £ÉÃzÀÝgÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 309/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/10 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ²ªÀ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÉhÄÃgÀ¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆäßPÉÃgÉ ¹zÉݱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¢Ã¥À PÁAiÀÄðªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀzÉ SÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥sÉÆãÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ºÀaÑzÀgÉ ¹éZï D¥sï CAvÁ GvÀÛgÀ §gÀÄwÛzÉ ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀVAwzÉ.
1) ªÉÄÊPÀlÄÖ: zÀÈqÀ, 2) ªÀÄÄR: GzÀÝ ªÀÄÄR, 3) §tÚ: UÉÆâ §tÚ, 4) JvÀÛgÀ: 5’6’’, 5) zÁr: að zÁr, 6) «ÄøÉ: ¸ÀtÚ «ÄøÉ, 7) zsÀj¹zÀ §mÉÖ «ªÀgÀ: PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAl, UÀįÁ© §tÚzÀ ±Àlð ºÁUÀÄ ©½Ã §tÚzÀ ±À¯Áå, 8) ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp, »A¢, vÀ®UÀÄ,
CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉÑAzÀæ ²ªÀ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 310/2010 PÀ®A 20(©) (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 27/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆ M§â C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ, M§â vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-222 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆægÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄDtÂPÀ¥Áà ªÀÄÄzÁÝ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð. ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì, 2) G®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÀQïÁ ºÀ½AiÀiÁ¼À gÉÆÃqÀ gÉʯÉé UÉÃl »AzÉ zsÁgÀªÁqÀ, 3) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄÄzÁÝ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð, 4) ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¸Á: dA§V ¨ÁqÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ CA¨Á¹qÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-207 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀPÉÌ ¤°è¸ÀÄwÛzÁÝzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÁj£À°è PÀƽwÛzÀÝ DgÉÆæ PÁj£À UÉÃl vÉUÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ E£ÀÆß½¸ÀzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÁgÀ¯Éè EzÀÄÝ PÁj£À ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁj£À »A¢£À ¹n£À ªÉÄðAzÀ 4 aîUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ rüQÌAiÀÄ°èAzÀ JgÀqÀÄ aîUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÀºÀzÁÝj ¥ÀvÀæ CxÁªÁ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 Q.UÁæA UÁAeÁ C.Q 1,80,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉ¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁ CQ 180000/- gÀÆ , PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-207 C.Q 1,25,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ PÁj£À°è 500/- gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 50,000/- gÀÆ, 100/-gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 40,000/- gÀÆ , JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q 3,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 3,98,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ, CwÛUÉ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉîPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉÆqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-3286 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ UÀAUÀªÀiÁä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀAUÀªÀiÁä EªÀjUÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


October 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-10-2010

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ¨ÉÆãÀPÉÃgÉ AiÀÄ°è JªÉääUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ PÀ¼Àa PÉgÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¤Ãj£À D¼ÀzÀ°è ¹®ÄQ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀ ¸ÁְãÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV £À£ÀUÉ zsÀUÉ DUÀÄwÛzÉ £Á£ÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆ° ºÉÆV ¨Á« ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2010 PÀ®A 109, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(111) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 3) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 100 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 1520/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀ MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ¥ÀzÁäªÀw £ÉÆl §ÄPÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀgÀ°èzÀÝ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj aÃn §gÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¨Á® ¥ÉãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ WÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÉÆÃPÀļÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-9617 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-8-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ®¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÉvÀ§, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C°A ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CRÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ UÁå¸À ¹°AqÀgï ªÀ¸À¥Àr¹ PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgï UÀÄwð¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 324, 504, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÁgÀ¯ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉUÁV §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ EPÉUÀÆ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ DUÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊ¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAVÃvÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ »ÃUÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §®UÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÀƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ½UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÀÝ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀWÀÆ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºËzÀSÁ¤ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAPÀµÀÖ ZÀvÀÄyð EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉdAvÀ¯ï ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ UÀuÉñÀ£À zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 232/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ªÉÊf£ÁxÀ, 2] gÀvÀߪÀiÁ, 3] gÁdªÀiÁä, 4] ¯Á®¥Áà, 5] ¥Àæ±ÁAvÀ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 231/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ±ÀgÀUÁgÀ EvÀ£À ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀå ¦æw ¥ÉæêÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ M¦à £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀ ªÀÄzÀå ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀArUÉ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ gÀf¹Öçà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ CAzÁdÄ 8 wAUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁºÁzÉë, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAvÉÆõÀ, £ÁzÀt CAdªÀiÁä, EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 2) ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 4) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 5) ¸À«vÁ @ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤r ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÀAqÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦æPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛj §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀįÁ® vÀAzÉ ¥sÀvÉÆgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ PÉÆuÉUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 15 PÀ©âtzÀ ªÉAl¯ÉÃgïìUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄt¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd (¨Á®PÀgÀ) ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ UÉƯÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ £ÀÆå mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀ vÀAzÉ ¹gÁeï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 5-4-39, zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉĺÀ§Æ§ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ` 10/- PÉÊ PÀqÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwßzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁV, E£ÉÆߪÉÄä F jÃw ºÀt PÉýzÀgÉà fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/10/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/10, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¨sÁVgÀy¨Á¬Ä UÀAqÀ VgÉÃ¥Áà UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¨sÁUÁ¢UÀ¼À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ¯ÁèªÉAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/10 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ï ¥ÀPÀÌ PÁªÉÃj ¤ªÁ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ Dgï.E.¹. ºÀÄqÀUÀgÁzÀ 1) gÀ« gÀAd£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¯Á® ªÀ 21 ªÀµÀð eÁw PÁåºÀ¸ÀÜ 4 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¸Á J¸ï.J£ï. ªÉÄúÀvÁ PÀA¥ËAqï ªÀÄ£É £ÀA. ªÀÄÄeÁ¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ 2) ²ÃRgÀ f¯Á£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ f¯Á£À ªÀ 22 ªÀµÀð eÁåw ªÀiÁgÀªÁr G 4 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¹.J¸ï. ¸Á DUÉÆÃAiÀiÁ §eÁgÀ ¥ÉƸïÖ D¦üÃ¸ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÆgÀ 3) gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ¸ÀAPÀgÀ ¹AUï ªÀ 21 ªÀµÀð eÁåw ¨ÁæºÀät G 5 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¸Á £ÀªÉÄ £ÀA. 52 ¨sÀUÀªÁ£À¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ gÁdå 4) GzÀAiÀÄPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĤî¹AUÀ ªÀ 22 ªÀµÀð eÁåw ¨ÁåºÀät dÄA§gÀ G 7 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï eÉ.n. ¸Á ªÀÄeÉÆýAiÀiÁ ªÀÄÄeÁ«ÄgÀ J®ègÀÄ ¸Á ©ºÁgÀ ¸ÀzÀå Dgï.E.¹. ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G½zÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀƪÀðw ¤ªÁ¸ÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀ£ÀßAiÀÄå EvÀ£À ºÀÄlÖ ºÀ§â DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ “J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄäUÉ £Á§Ä ªÀiÁrzÀ PÉøï gÁf ªÀiÁrPÉƼÀîj CAvÀ ºÉÃzÀj¸ÀÄwÛj JAzÀÄ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ EªÀÅ ¤ªÀÄäUÉ gÁf ªÀiÁrPÉÆý CAvÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ½®è CAzÁUÀ gÀ« gÀAd£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ gÁqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀ f¯Á£À EvÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ §®UÁ® ªÀļÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ®èzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Æl PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ GzÀAiÀÄPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ “J ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ ¸Á¯É vÀĪÀiÁPÉÆ fAzÁ £À» PÀgÀvÉ fAzÁ d¯Á zÉAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/10 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ 1) PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁ : gÁd¥ÀÆvÀ G : V Sem E & C ¸Á : D¹AiÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¥ÀmÁß ©ºÁgÀ gÁdå 2) gÁfêÀ gÀAd£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀªÀiÁð ¨ÉÆjAUÀ gÉÆÃqÀ ¥ÁmÁß 3) C«ÄvÁ§ vÀAzÉ C«£Á±ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹£Áí ¸Á : ¥ÁmÁß 4) PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀhiÁ ¸Á : ¨ÉÆPÁgÉÆà eÁRðAqÀ ¸ÀzÀå J®ègÀÄ ¸Á : DgÀ.E.¹ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« gÀAd£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¯Á¯ï 22 ªÀµÀð £Á®Ì£É ¸É«Ä¸ÀÖgÀ E & ¹ Dgï.E.¹ ¨sÁ°Ì ¸Á : zÀgÀ§AUÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ¥ÀÄgÀ gÁdå : ©ºÁgÀ ¸ÀzÀå : CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî »AzÉ PÁªÉÃj ¤ªÁ¸À ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ©°ØAUÀUÉ §AzÀÄ “J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄðzÀÝ PÉøÀ gÁf ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JPÉ §A¢j £ÁªÀÅ PÉù£À°è gÁfAiÀiÁUÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CzÀgÀ°è gÁfêÀ gÀAd£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É . ºÁUÀÄ C«ÄvÁ§ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ “ vÀĪÀiÁj ªÀiÁQ vÀĪÉÄ fAzÁ £À» gÀRvÉ eÁ£À ¸Éà ªÀiÁgÀ qÁ¯ÉAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25-10-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ CAzÀUÉƯï, 55 ªÀµÀð, ¸ÁºÉÆgÀ±ÁºÁUÀAeï ºÉ¼ÀªÀgï UÀ°è ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉÆUÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ, 40 ªÀµÀð, ºÉ¼ÀªÀgï, ¸ÁºÉÆgÀ±ÁºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë, 18 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ §mÉÖ §eÁgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jÃzï ±Á» ºÉÆÃmɯï UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀÆÌlgï £ÀA:PÉJ-38/E-8875 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjÃUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgï ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀlgÁd QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ eÉøÁÌA ±ÁSÉ ¨Á宺À½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24,25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ°è£À mÁæ£Àì¥ÁªÀÄðgÀ¢AzÀ C¬Ä¯ï eÁ§ ªÀÄvÀÄÛ LrAUÀ ªÉÊgÀ CAzÁdÄ J¯Áè ¸ÉÃgÀÄ 35000 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/10 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 5/10/2010 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-25/©-7904 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §¸À¥Áà ¥Ánî ¸Á// UÀqÀªÀAw gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢Ý¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺɧħ z˯Á CxÉÆÃt ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// cïÁUÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánî vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî, 45 ªÀµÀð G SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀ°èè UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-10-10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánî, 38 ªÀµÀð ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄvÉÆðeÁSÁ£À vÀAzÉ G¸Áä£ÀSÁ£À zÁªÉÇzÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: gÀºÉªÀÄvÀ £ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA-5.©-2 UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ r.¹.JªÀiï £ÀA JªÀiï.JZï-15/©.eÉ.2306 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ eÉêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwÃAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉƯÉèÃgÀÆ £ÀA J.¦.23/eÉ-1148 £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÀºÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/10 PÀ®A 341, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀPÀ°ègÀĪÀ PÀ«Än ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ GzÉèÁ£À §rUÉÃgÀ ¸Á: ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀ ¨sÁUÀ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀ®è£ÀÄß JPÉ QwÛgÀÄ« CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ©qÀ¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ºÉqÀAwUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/10/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-7389 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ a¢æ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-03/qÀ§Æè-9063 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A§¢ ºÉAqÀwUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©½¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ E§âgÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-10-2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°è PÀgÉAn£À n.¹. EgÀĪÀ ¨ÁPïì JAUÀ®gÀ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀĽ¹gÁªÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ®Ä gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÀvÀzÀ°è ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ PÁ°£À°è gÁqï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ ¨É£É ªÀÄvÀÄÛ ©.¦. gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÀZÀuÉ CUÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÉAl n.¹.AiÀÄ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 32/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, ¸Á: vÀqÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè »VgÀĪÁUÀ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¹AzÉÆ® PÉÃgÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉgÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ d£ÀjAzÀ UÉÆvÁÛV ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÀÄ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀªÀÅ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀzÉ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CgÉà ºÀÄZÀѤzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¥Á¼É¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁ£É. F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ, C£ÀĸÁAiÀiÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EPÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «ÄgÀR® EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ½UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ gÁ²Ã ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DgÉÆæ GµÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁgÀrØ vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀgÀrØ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆàÃqÁ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆAUÀ½ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁjUÉ qÁåªÉÄÃd DV DgÉÆæ£À §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀ vÀAzÉ CfªÉƢݣÀ ±ÉÃR ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀĪÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀj§âgÀÄ fÃ¥À ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ ºÀZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄwÛ§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 355, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀ£À ¨É¼ÀPÀÄAzÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀr£À ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°£À §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£À ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÁwæ UÉÆêÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀt PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆrجÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÉAZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CdÄð£ïgÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÀAeÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JA¨ÁvÀ£À ZÀºÁ ºÉÆl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ®èqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 34 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1306=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Ál® gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ PÁqÀªÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, ¸ÀzsÀå: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ JgÀ£À½î vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁqÀªÁzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£Á®Ä ¤Ã£ÀÄ zsÀqÀØ E¢Ý, ¤£ÀßUÉ §gÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, MAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¸ÀÄUÀªÀiÁä @ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè EPÉAiÀÄ ®UÀߪÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀªÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UÁzÀUÉ, 2) §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ, 3) PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ, 5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®ègÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 3 ¸À® vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 5 1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖ PÉƼÀîzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ¸ÁqÀªÀAw, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉƪÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï-43/«-2828 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §AUÁèPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¹AzÉ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÁdÄ C£ÀÄߪÀªÀgÀ ¥Á£À qÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉ½ ºÉÆzÀ£ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ, 2) «±Á® E§âgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ UÀÄlPÁ PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ UÀÄlPÁ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è §¼À¸ÀĪÀ gÀhiÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉøÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà @ ºÁªÀV ºÁgÀÆgÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ²ªÁf gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CgÀtåzÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß OgÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉüÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¥sÁ¼À¥Áà JPÀ¯ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ 1.5 ¥sÀ¯ÁðAUÀ zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3715 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-10-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 31/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ «oÀ® PÀªÀÄoÁuÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: gÁdVÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀ¤UÉ ¦üqÀì ¨ÉãɫzÀÝjAzÀ §mÉÖ ªÀVAiÀÄĪÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄZÉÒúÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½î D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÀÄPÀÄät @ ªÀ²Ã¯Á UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀªÀÄoÁuÉ£ÉÆgï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: gÁdVÃgÁ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 2) gÁdÄ@ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ªÉÄÊ®ÆgÀ a¢æ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÆ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À ¢AzÀ 4 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.400/- gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2010 PÀ®A 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀQgÀ, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À GgÁzÀ ªÀÄ°PÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiÁAPÁ® MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ£À°è d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½zÁUÀ, DgÉÆæ »ªÀiÁAiÀÄÄ£À C° vÀAzÉ ªÀÄĪÀiÁÛd C°, EgÁ¤ ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 227/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ WÉÆÃqÀ¥À½îà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ«Ä®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆïÉPÀì ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/eÉ-4280, ªÀiÁqÉ®-2006, ªÁºÀ£ÀzÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà, ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: MD2DSDXZZNAB55887, ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£À £ÀA DXE BNB 57528, C.Q 25,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ; 23-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà J.J¸ï.L ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f- 143 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ ¸Àé®à £ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀfÃgÀ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÉÆðøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, ¸ÀzÀå ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ CAvÀ PÀÄUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÄÊPÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¤, 2) ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀªÉïï vÀAzÉ ªÀÄÄQÛgÁªÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀiÁä½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄqÉÆüÀ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå zÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 304/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀÄÆ«Ä£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: gÁeÉñÀégÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁèöåªÀÄgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/eÉ-2323 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀqÀªÀAw PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/7300 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¥ÁzÀ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CfêÀÄ EvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚUÉ, §® PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ eÉÆÃd£Á PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4182 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ eÉÆÃd£Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «oÀ® gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀiÁåPÀì ¦Pï C¥À fÃ¥À £ÀA PÉJ-28-1703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-10-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ®PÀëöät PÀqÀªÀÄAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀÄqÀUÁqÀ ¹zÀÝ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: d£ÀªÁqÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ GgÀªÀ®Ä PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ »AzÉ PÀnÖUÉ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉArÛUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀÄ°è£À ªÉÄðAzÀ §gÀĪÁUÀ §®PÁ°£À CAUÁ°£À°è K£ÉÆà PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®PÁ°£À CAUÁ°£À°è ¸Àé®à gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ºÀaÑ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÉÛ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®PÀëöät EvÀ¤UÉ ¸ÀÄ¹Û §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï DmÉÆà ¸ÀA PÉJ-39/2408 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨sÁvÀA¨Áæ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-04/7559 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «Ä¤qÉÆÃgï DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ zÀvÁÛwæ FvÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.ZÀA¢æPÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÉƼÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/3454 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ZÀA¢æPÁ EªÀ½UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 303/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/10/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ.¤eÁªÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-5640 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®âUÁð gÉÆÃqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgÀ.n.N ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄÄQ ªÉÄWÀ£Àgï PÁgÀ £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-8196 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ.¤eÁªÉƢݣÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄ.¤eÁªÉƢݣÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀd¤ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ, EvÀ£ÀÄ §AiÀÄ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CA§jõÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÀÄgÀħÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛ®è ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/10/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ G: DmÉÆ ZÁ®PÀ, ¸Á: C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀÄÆbɪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: D¼ÀAzÀ, f; UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À Ctß ºÉaÑUÉ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀPÉÌ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É£Àß°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ xÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤vÁAUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ «ÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÉUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E¸ÉÖPÉ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ »UÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ CAvÀ ºÉ½zÀ¼ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ KPÉ? ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/1010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÉ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÆUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÁUÀÄwÛªÉ CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ DgÉÆæ (¨sÁUÀ¢) ¨Á§Ä vÀAzÉ ²ÃªÀÄAvÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÉ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 324, 325, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À«ð¸À ªÉÊjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÛ DPÀ¹äPÀªÁV DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¸À«ð¸À ªÉÊjUÉ PÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw vÁ¬Ä J¯ÁègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr DvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 187/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ EArAiÀÄ£Àì CA©AiÀÄ£Àì ªÉÊ£Àì ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ ¥Á±Éä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè, ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/PÀÆå-2874 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ r¹JA ¯Áj£ÀA JA.ºÉZï-04/E©-649 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï ¸Á: PÉÆúÀzÁ f¯Áè: dªÁ£À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄßCwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ £É®ªÀj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ §UÀ°£À°è, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ §UÀ°£À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð qÁåªÉÄÃeï DåPïÖ 1984 :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà J.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¸À¢ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¨É¼ÀUÁAªÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀqÉÆ° UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ zÀédªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀªÀiÁ£À wêÀæ RAqÀ¤AiÀĪÁVzÉÝ F zÀĵÀÌøvÀå ªÉ¸ÀVzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀÄqÀ¯É ¨É¼ÀUÁ« f¯Áè DqÀ½vÀ JZÉéÃwUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀpÃt PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀÄîªÀAvÉ J,£ÁgÁAiÀÄt UËqÀgÀÄ gÀªÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ f¯Áè WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ §¸ÁÖöåAqÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀĪÀjzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ªÀÄvÀÄÛ r¹ÖÃPÀ ªÉÆèÁ¬Ä® zÉÆA¢UÉ C°è ºÉÆV §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¯ÁvÀÆgÀ r¥ÉÆÃzÀ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA, JªÀÄ.ºÉZÀ-20/r-8841 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ MªÉÄäÃ¯É gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ f¯Áè CzsÀåPÀë£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ EªÀÄgÁ£À, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ UÁzÀV, ²æãÁxÀ PÉÆgÉ, ¸ÀĤî, D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4-5 d£ÀgÀÄ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ºÉÆV §¹ì£À ªÉÄÃ¯É Kj PÁ°¤AzÀ PÉʬÄAzÀ §¹ìUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §¹ì£À §®UÀqÉ QlQAiÀÄ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁè¸À ªÀqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 225/2010 PÀ®A 8 (J), (©) ¦æªÉ£Àì£À D¥sÀ EªÀiÁägÀ® mÁæ¦üÃPÀ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï UÀnÖ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ gÁwæ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è EgÀĪÀ ºÀ¼É ¸ÀgÀPÁj ¥Á°mÉÃQßPÀ PÁ¯ÉÃd DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀļÉUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆrVgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ«vÁ UÀAqÀ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: vÀºÀ¹Ã® vÁAqÁ, 2] ¯ÉÊPÉƢݣÀ vÀAzÉ PÀjªÀĸÁ§ ¸Á: d£ÀªÁqÁ, 3] «ÄÃgÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À vÁAqÁ, 4] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ®, 5] ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: UÁzÀV, & 6] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2045 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 2045 UÀAmɬÄAzÀ 2145 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 226/2010 PÀ®A 3 & 4 ¦æªÉ£Àì£À D¥sÀ EªÀiÁägÀ® mÁæ¦üÃPÀ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï UÀnÖ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqÀÓzÀ°è ºÉÆV ºÁdjzÀÝ gÀƪÀÄ ¨ÁAiÀiÁVgÀĪÀ DgÉÆæ ªÉÄÊeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄdAiÉÆâ£À ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 300 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄ gÀƪÀÄ £ÀA, 107 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ«t©Ã UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÉÃUÀ®ªÀÄr, 2] ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á: ¥ÀÄ®PÀ¥À½î EªÀj§âjUÉ ¸ÀļÉUÁjAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ®Ä C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉUÉAzÀgÉ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁrÓ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ CA©æõÀ EvÀ£ÀÄ E®èzÀ ªÉÃ¼É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ gÀƪÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÀļÉUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ®Ä C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 448, 427, 395 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ DjÃ¥sÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ ±ÉÃRZÁAzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå §AeÁgÁ »¯ïì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw CPÀÛgÀ ¨ÉUÀA UÀAqÀ E¥sÉÛPÁgÀ, 2) ªÀÄÄeÁ»zï, 3) ±Á»Ãzï, 4) C®Äè, 5) ±ÉÃgÀÄ, 6) ¥À¥ÀàA, 7) ¨Á§gÀ, 8) ªÀÄ£ÀÆìgÀ SÁ¢æ ¯ÉçgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁªÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É £ÀA. 1-3-4 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ C®ªÀiÁj, ¥À®AUï, vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉ.J-38/f-5472 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À N¢zÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 27/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà R£ÀPï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4041 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ qsÁªÀtUÁAªÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀÄqÀV, EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è ZÀmÉÖAzÀÄ wªÀÈ ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨Á¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÖçjAUÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀĤßlÄÖ ªÀÄÈvÀgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀªÀ «gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁªÀÄĪɯï vÀAzÉ K®è¥Áà PÀgÀ£É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦ÃlgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪɯï PÀgÀ£É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 301/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: Qè£ÀgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÀgÀZï-43/AiÀÄÄ-3775, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ aAZÉƽ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ E¯Á» ªÀÄįÁè EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀqÀªÀAw ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ¸ÉÆãÀmÁPÉ ¸Á: ªÉÆüÀd, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ EvÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 & 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ©Ãd ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. D£ÀAzÀPÀȵÀÚ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, 2) Dgï. GÁªÀĪÀÄÆwð ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, 3) f.JA ¨ÉƪÀääAiÀiÁå G¥À ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, 4) J¸ï.f aªÀÄPÉÆqÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ.gÁ.©.¤.¤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dÆ£ï 2010 £Éà ¸Á°£À ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÁV ©ÃzÀgÀ dAn ¤zÉð±ÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ gÉÊvÀjUÉ PÀ¼À¥É ªÀÄlÖzÀ ©Ãd ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ gÉÊvÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr MlÄÖ 12 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀeÁgÉ, CzÀåPÀëgÀÄ PÀȶPÀ ¸ÀªÀiÁd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 323, 341, 353, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/10/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁdð ¥sÁæA¹¸ï vÀAzÉ Qæ¸ÁÖ¥sÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ JA§Ä¯É£ÀìzÀ°è vÀ£Àß ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¥À«vÁæ J£ÀÄߪÀ UÀ©üðt FvÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä JA§Ä¯É£Àì ¤°è¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/1955 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¥À«vÁæ EªÀ¼À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ JA§Ä¯É£Àì ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ, E°è JPÉ ¤°è¸ÀÄwÛ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë£À vÀªÀÄä¤zÉÝ£É, JA§Ä¯É£Àì C°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Àr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ JA§Ä¯É£Àì ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄwÛ§âgÀÄ ºÉÆqɬÄj EªÀjUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ¢AzÀ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. GªÀÄgÀ C° vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÁºÉÃzÀC° ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£Á vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ «ÄAiÀiÁå ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/10/2010 gÀAzÀÄ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÁ®ºÀ½îUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/eÉ-6387 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆ £ÀA: PÉJ-38/5042 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà UÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C¨ÉÃA¢, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ, [J.¦.] EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀPÁ°£À vÉÆqÉ ºÁUÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀV£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£É £ÉÆÃr ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì vÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 09.30 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.