October 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 27/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà R£ÀPï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4041 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ qsÁªÀtUÁAªÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀÄqÀV, EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è ZÀmÉÖAzÀÄ wªÀÈ ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨Á¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÖçjAUÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀĤßlÄÖ ªÀÄÈvÀgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀªÀ «gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁªÀÄĪɯï vÀAzÉ K®è¥Áà PÀgÀ£É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦ÃlgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪɯï PÀgÀ£É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 301/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: Qè£ÀgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÀgÀZï-43/AiÀÄÄ-3775, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ aAZÉƽ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ E¯Á» ªÀÄįÁè EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀqÀªÀAw ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ¸ÉÆãÀmÁPÉ ¸Á: ªÉÆüÀd, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ EvÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 & 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ©Ãd ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. D£ÀAzÀPÀȵÀÚ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, 2) Dgï. GÁªÀĪÀÄÆwð ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, 3) f.JA ¨ÉƪÀääAiÀiÁå G¥À ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, 4) J¸ï.f aªÀÄPÉÆqÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ.gÁ.©.¤.¤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dÆ£ï 2010 £Éà ¸Á°£À ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÁV ©ÃzÀgÀ dAn ¤zÉð±ÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ gÉÊvÀjUÉ PÀ¼À¥É ªÀÄlÖzÀ ©Ãd ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ gÉÊvÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr MlÄÖ 12 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀeÁgÉ, CzÀåPÀëgÀÄ PÀȶPÀ ¸ÀªÀiÁd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 323, 341, 353, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/10/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁdð ¥sÁæA¹¸ï vÀAzÉ Qæ¸ÁÖ¥sÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ JA§Ä¯É£ÀìzÀ°è vÀ£Àß ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¥À«vÁæ J£ÀÄߪÀ UÀ©üðt FvÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä JA§Ä¯É£Àì ¤°è¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/1955 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¥À«vÁæ EªÀ¼À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ JA§Ä¯É£Àì ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ, E°è JPÉ ¤°è¸ÀÄwÛ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë£À vÀªÀÄä¤zÉÝ£É, JA§Ä¯É£Àì C°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Àr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ JA§Ä¯É£Àì ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄwÛ§âgÀÄ ºÉÆqɬÄj EªÀjUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ¢AzÀ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. GªÀÄgÀ C° vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÁºÉÃzÀC° ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£Á vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ «ÄAiÀiÁå ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/10/2010 gÀAzÀÄ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÁ®ºÀ½îUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/eÉ-6387 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆ £ÀA: PÉJ-38/5042 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà UÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C¨ÉÃA¢, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ, [J.¦.] EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ f.gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀPÁ°£À vÉÆqÉ ºÁUÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀV£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£É £ÉÆÃr ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì vÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 09.30 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.