October 10, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 10-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-10-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-10-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÁªÀvÀ ªÀAiÀÄ: 60 eÁ : ªÀÄgÁoÀ G: ¹®égÀ j¦ü£ÀgÀ ¸Á Cl¥Ár vÁ Cl¥Ár f ¸ÁAVè ¸ÀzÀå «zÀå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ bÁªÀtÂUÉÃl ªÉÄð£À SÁ° eÁUɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlÖgÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¸ÉlÖgÀ£ÀÄß J©â¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV qÉQì£À qÁæzÀ°èzÀÝ 2.50 PÉ.f ¨É½î C.Q: 75000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 25/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀ ¸Á Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÉÛSÁgÀ SÁ¢æ vÀAzÉ E¨Áæ»A SÁ¢æ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå PÉÃAzÀæ ¸Á ©¯Á® PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå PÉÃAzÀæ, ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃd a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ 2008-09 jAzÀ 2009-10 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ° ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EzÀÝ «zÁå PÉÃAzÀæ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃdzÀ°è «zÁå D¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jzÁÝUÀ, «zÁåyðUÀ½AzÀ ±ÀÄ®Ì (¦üøï) ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁr PÁ¯ÉÃf£À SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ «zÁåyðUÀ½AUÀ £ÀPÀ° gÀ¹Ã¢ PÉÆlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¦üøï vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÆøÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹ªÀÄÄè vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄ£ÀߥÀ½î, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á gÁWÀªÀ ¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ®Qëöä ºÁUÀÆ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄUÀ¼À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ zsÀvÀÛgÀV ¨sÁUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæAiÀiÁVgÀĪÀzÀjAzÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/29/-5-2010 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ¸Á a¢æ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C Q 16000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®SÁ£ï ªÀAiÀÄ : 66 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉÆPÁæuÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ CTî ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀÄ, ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¨sÁ¯ÉÌ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfªÀgÀrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÀrØ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: ¦ü¯ï D¦ü¸Àgï, ¸Á ¤uÁð, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA : 95/1© £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤«Äð¹zÀ Jgïmɯï mÁªÀgï EAqÁ¸ï [L.J£ï. £ÀA:1074728] PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ J¯ï.¹.«. CA.Q.gÀÆ.20000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ :06-07/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506(11) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 65 G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Õ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå MAmɪÁ¯É ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð QèãÀgÀ ¸Á d»ÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/4827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ PÉÆýªÁqÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J 39/4827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-10-2010 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á gÀvÁߥÀÆgÀ, vÁ d»gÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ R°Ã® Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð, G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: bÉÆÃmÁ R¸Á¨ï,
¸Á C°¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®¥Émï PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ PÀÄjUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.