October 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-10-2010

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1545 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¢. gÁd¥Áà FvÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-5963gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß §¼ÀUÀzÀ ®UÀß ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ qÁ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï wgÀÄ«£À°è £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ-38/442 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ JA¨ÁvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯É wgÀÄ«£À°è §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀ FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ vÀgÀºÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ §½PÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄgï FvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ N.ªÉÊ.¹.Dgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 01-07-2010 jAzÀ 19-07-2010 gÀªÀgÉUÀÆ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ vÁvÁÌ°PÀ ºÉÆgÀ gÉÆÃVAiÀiÁV ©ÃzÀgÀ£À°èAiÉÄà aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è qÁ¥Àæ¨sÀıÉnÖ a¢æ EªÀjAzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. N.ªÉÊ.¹.Dgï. D¸ÀàvÉæAiÀÄ r¸ÀZÁdð C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÀågÀ°è ¸À°è¹, CªÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgï FvÀ£À UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÉù£À°è vÀ¤SÉ ¥ÀÆwðUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ:28-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀUÉÎ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£É §½PÀ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26-11-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÁV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà FvÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:01-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 6:00 UÀAmÉUÉ CªÀ¤UÉ DzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ UÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/10 PÀ®A PÀ®A 188 IPC & Sec. 6 [Karnataka High Speed Diesel Oil ] [ Maintainence Supply and Distrubution Order 1989 ] R/w 3 & 7 E.C. Act :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G// gÉrØ .zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2]. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G//.zsÁ¨Á PÉ®¸À ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ°è r¸ÉÊ¯ï ¥ÉmÉÆæ® zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÉñÀ ¤Ãr ¤§ðA¢¹zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÁ¨sÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 20 °Ã. r¸Éïï CA.Q. 900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ,ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °Ã. ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA. Q. 250/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ MlÄÖ C: Q: 1150 gÀÆ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV EnÖzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¯Á¼ÀPÉ, MAzÀÄ ¥ÉÊ¥ï, MAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ 5 °Ãlj£À ªÀiÁ¥ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/10 PÀ®A 32. 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðèAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀArPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ zÁn gÁªÀÄwÃxÀð PÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ fAzÁ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ¨ÉÃqÀgï ¸Á PÉÆgÀ½î ªÁr vÁ ¤®AUÁ (ªÀĺÁgÁµÀÖç ) FvÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgï PÀqÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ï C,Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀAiÀÄPÀ¯ï £ÀA-JªÀiï.JZï 24 © 6542 C.Q 10,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÄrzÀgÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ CAvÀ CªÀ¤UÉ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÀÈqsÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/10 PÀ®A 325, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¹ºÉZï.¹ 565 C°èUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊduÁÚ vÀAzÉ ±ÀªÀÄðuÁÚ eÁAw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆýî EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁݼÉ. CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/10 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÁUÀ®UÁAªÀ ¸Á:: ¸ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä E§âgÀÆ ¨ÉãÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JªÉÄä ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉãÀaAZÉƽAiÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ dlUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀ¼ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÊd¥Áà EªÀgÀ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ £É®PÉÌ ºÁQ £Àß ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ aÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ UÁ§jAiÀÄ°è C¼ÀÄvÁÛ PÀĽvɪÀÅ. gÁwæ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzsÀæ¥Áà ¨ÁªÀV zÀ¼À¥Àw EªÀjUÉ w½¹zÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£À ºÉÆÃVzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ M¦àzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ wgÀÄV ©zÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/10 PÀ®A 498 (J). 323. 504. 506 L¦¹ eÉÆvÉ 3, 4 r.¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ a®èVð UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð r.J.Dgï PÁ£ÀìmÉç¯ï EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1.5 ®PÀë gÀÆ, 2 1/2 §AUÁgÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÁV ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄwÛ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUÀ ¸Á: a®èVð, CvÉÛ, £ÁzÀ¤UÁ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀĹAUÀ ¸Á: a®èVð, «ÄãÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ZÀgÀt¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨ÉÃPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀgÀt¹AUÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ E£ÀÆß EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArj CAvÁ ºÉýzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ E§âgÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀt¹AUÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §AUÁgÀ MqÀªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ a®èVð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0235 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ £ÁªÀAzÉ ¸Á// ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ £ÁªÀAzÉ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ ºÉAqÀwÛAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÀ ªÀÄU¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ,2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 3) «ªÀįÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ 4) PÀªÀįÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄ 6) gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ 7) UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ºÁUÀÆ 8) gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆr §®ªÀAvÀ¢AzÀ «µÀ PÀÄr¹ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀiÁ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉåQÛ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À ¸Á§ aPÀ¯É ªÀ-29 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉgÀ¼ÀzÀ PÉÆAiÀĪÀÄvÀÄÛgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ, MqÀªÉ Rj¢ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀÅzÁV wð¹ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À aPÀ¯É ªÀ-27 ªÀµÀð G-ºÁgÀÆ£À dĪɮgÀì CAUÀr ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ n.JªÀiï.¹ UÁqÀð£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.