October 4, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 04-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04-10-2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á ZÀÆzÀj ¨É¼ÀPÀÄt ¸ÀzsÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉAqÀw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ 30 ¸Á ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ UÀqÉØAiÀiÁzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ 06-09-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 01-10-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 32. 34 PÉE DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ° CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆlUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 30AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï ¸ÀA.Q 1200/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA159/2010 PÀ®A 143, 323, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 3-10-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¨Á£Á UÀAqÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á gÀAeÉÆüÀ ¸ÀzÀå ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CPÀªÀiÁ® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä §AzÁUÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ vÉ¯É »rzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 324, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ PÀÄ: ²¯Áà vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: «zsÁåyð¤ eÁ: J¹ì ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ªÉÆUÀzÁ¼À vÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀrzÉÆÃ¶Ö ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ : J¹ì ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ªÉÆUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ºÀtPÉÆqÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ NtPɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆq¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ ¤eÁªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ RzÉÆââݣï UÉÆçgÉ ¸Á C£ÀégÀ ¥ÉÃl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ EPÁæªÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39/ JZï- 3259 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À 1700 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA -J¦-9/ J«í -4123 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªï ¥ÀªÁgÀ ¸Á ªÀÄÄvÀªÀļÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ EPÁæªÉÆâݣÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 278/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/10 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð G: «zsÁåyð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É UɼÉAiÀÄ °AUÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁðdÄ£À zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀV¬ÄAzÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ E¸Àħ C£Áéj vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ C£Áéj G: ZÁ®PÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/n-8607 ¸Á aAZÉƽ ¸Á¬ÄSÁ£À vÁ ¤®AUÁ f ¯ÁvÀÆgÀ(JªÀiï.ºÉZï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ °AUÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DgÉÆæUÉ ºÀuÉUÉ, zÉúÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-10-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dAiÀÄtÚ GzÉÆåÃUÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á ®Qëöä ¤ªÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA 8-11-27 £ÀÆå ºË¹AUÀ PÉE© gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ d£ÀvÁ ¥Àæ«Ãt ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ©ÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ£À°è EAVèõÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjzÀÄÝ ªÀiÁZÀð MAzÀÄ 2008 jAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ¨ÉïÁÝgÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ dįÉÊ 2007 jAzÀ £ÀªÉA§gÀ2007gÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉV£À MlÄÖ LzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÀvÀÄÛ «ªÀiÁ ¥Á°¹UÀ¼À LzÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ MlÄÖ gÀÆ 27,518 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 279, 338, eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« .CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀƯÁf ¸Á UËArUÀ°è OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J.¦ 16 J.PÉ 1407 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ JªÀiïJZï 26 JZï 4761 DmÉÆãÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.