October 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/10/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/10, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¨sÁVgÀy¨Á¬Ä UÀAqÀ VgÉÃ¥Áà UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¨sÁUÁ¢UÀ¼À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ¯ÁèªÉAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/10 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ï ¥ÀPÀÌ PÁªÉÃj ¤ªÁ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ Dgï.E.¹. ºÀÄqÀUÀgÁzÀ 1) gÀ« gÀAd£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¯Á® ªÀ 21 ªÀµÀð eÁw PÁåºÀ¸ÀÜ 4 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¸Á J¸ï.J£ï. ªÉÄúÀvÁ PÀA¥ËAqï ªÀÄ£É £ÀA. ªÀÄÄeÁ¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ 2) ²ÃRgÀ f¯Á£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ f¯Á£À ªÀ 22 ªÀµÀð eÁåw ªÀiÁgÀªÁr G 4 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¹.J¸ï. ¸Á DUÉÆÃAiÀiÁ §eÁgÀ ¥ÉƸïÖ D¦üÃ¸ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÆgÀ 3) gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ¸ÀAPÀgÀ ¹AUï ªÀ 21 ªÀµÀð eÁåw ¨ÁæºÀät G 5 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ¸Á £ÀªÉÄ £ÀA. 52 ¨sÀUÀªÁ£À¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ gÁdå 4) GzÀAiÀÄPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĤî¹AUÀ ªÀ 22 ªÀµÀð eÁåw ¨ÁåºÀät dÄA§gÀ G 7 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï eÉ.n. ¸Á ªÀÄeÉÆýAiÀiÁ ªÀÄÄeÁ«ÄgÀ J®ègÀÄ ¸Á ©ºÁgÀ ¸ÀzÀå Dgï.E.¹. ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G½zÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀƪÀðw ¤ªÁ¸ÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀ£ÀßAiÀÄå EvÀ£À ºÀÄlÖ ºÀ§â DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ “J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄäUÉ £Á§Ä ªÀiÁrzÀ PÉøï gÁf ªÀiÁrPÉƼÀîj CAvÀ ºÉÃzÀj¸ÀÄwÛj JAzÀÄ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ EªÀÅ ¤ªÀÄäUÉ gÁf ªÀiÁrPÉÆý CAvÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ½®è CAzÁUÀ gÀ« gÀAd£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ gÁqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀ f¯Á£À EvÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ §®UÁ® ªÀļÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ®èzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Æl PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ GzÀAiÀÄPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ “J ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ ¸Á¯É vÀĪÀiÁPÉÆ fAzÁ £À» PÀgÀvÉ fAzÁ d¯Á zÉAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/10 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ 1) PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁ : gÁd¥ÀÆvÀ G : V Sem E & C ¸Á : D¹AiÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¥ÀmÁß ©ºÁgÀ gÁdå 2) gÁfêÀ gÀAd£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀªÀiÁð ¨ÉÆjAUÀ gÉÆÃqÀ ¥ÁmÁß 3) C«ÄvÁ§ vÀAzÉ C«£Á±ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹£Áí ¸Á : ¥ÁmÁß 4) PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀhiÁ ¸Á : ¨ÉÆPÁgÉÆà eÁRðAqÀ ¸ÀzÀå J®ègÀÄ ¸Á : DgÀ.E.¹ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« gÀAd£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¯Á¯ï 22 ªÀµÀð £Á®Ì£É ¸É«Ä¸ÀÖgÀ E & ¹ Dgï.E.¹ ¨sÁ°Ì ¸Á : zÀgÀ§AUÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ¥ÀÄgÀ gÁdå : ©ºÁgÀ ¸ÀzÀå : CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî »AzÉ PÁªÉÃj ¤ªÁ¸À ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ©°ØAUÀUÉ §AzÀÄ “J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄðzÀÝ PÉøÀ gÁf ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JPÉ §A¢j £ÁªÀÅ PÉù£À°è gÁfAiÀiÁUÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CzÀgÀ°è gÁfêÀ gÀAd£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É . ºÁUÀÄ C«ÄvÁ§ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ “ vÀĪÀiÁj ªÀiÁQ vÀĪÉÄ fAzÁ £À» gÀRvÉ eÁ£À ¸Éà ªÀiÁgÀ qÁ¯ÉAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25-10-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ CAzÀUÉƯï, 55 ªÀµÀð, ¸ÁºÉÆgÀ±ÁºÁUÀAeï ºÉ¼ÀªÀgï UÀ°è ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉÆUÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ, 40 ªÀµÀð, ºÉ¼ÀªÀgï, ¸ÁºÉÆgÀ±ÁºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë, 18 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ §mÉÖ §eÁgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jÃzï ±Á» ºÉÆÃmɯï UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀÆÌlgï £ÀA:PÉJ-38/E-8875 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjÃUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgï ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀlgÁd QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ eÉøÁÌA ±ÁSÉ ¨Á宺À½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24,25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ°è£À mÁæ£Àì¥ÁªÀÄðgÀ¢AzÀ C¬Ä¯ï eÁ§ ªÀÄvÀÄÛ LrAUÀ ªÉÊgÀ CAzÁdÄ J¯Áè ¸ÉÃgÀÄ 35000 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/10 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 5/10/2010 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-25/©-7904 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §¸À¥Áà ¥Ánî ¸Á// UÀqÀªÀAw gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢Ý¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺɧħ z˯Á CxÉÆÃt ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// cïÁUÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánî vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî, 45 ªÀµÀð G SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀ°èè UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-10-10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánî, 38 ªÀµÀð ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄvÉÆðeÁSÁ£À vÀAzÉ G¸Áä£ÀSÁ£À zÁªÉÇzÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: gÀºÉªÀÄvÀ £ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA-5.©-2 UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ r.¹.JªÀiï £ÀA JªÀiï.JZï-15/©.eÉ.2306 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ eÉêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwÃAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉƯÉèÃgÀÆ £ÀA J.¦.23/eÉ-1148 £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÀºÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/10 PÀ®A 341, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀPÀ°ègÀĪÀ PÀ«Än ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ GzÉèÁ£À §rUÉÃgÀ ¸Á: ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀ ¨sÁUÀ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀ®è£ÀÄß JPÉ QwÛgÀÄ« CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ©qÀ¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ºÉqÀAwUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/10/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-7389 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ a¢æ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-03/qÀ§Æè-9063 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A§¢ ºÉAqÀwUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©½¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ E§âgÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.