October 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-10-2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°è PÀgÉAn£À n.¹. EgÀĪÀ ¨ÁPïì JAUÀ®gÀ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀĽ¹gÁªÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ®Ä gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÀvÀzÀ°è ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ PÁ°£À°è gÁqï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ ¨É£É ªÀÄvÀÄÛ ©.¦. gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÀZÀuÉ CUÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÉAl n.¹.AiÀÄ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 32/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, ¸Á: vÀqÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè »VgÀĪÁUÀ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¹AzÉÆ® PÉÃgÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉgÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ d£ÀjAzÀ UÉÆvÁÛV ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÀÄ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀªÀÅ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀzÉ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CgÉà ºÀÄZÀѤzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¥Á¼É¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁ£É. F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ, C£ÀĸÁAiÀiÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EPÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «ÄgÀR® EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ½UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ gÁ²Ã ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DgÉÆæ GµÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁgÀrØ vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀgÀrØ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆàÃqÁ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆAUÀ½ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁjUÉ qÁåªÉÄÃd DV DgÉÆæ£À §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀ vÀAzÉ CfªÉƢݣÀ ±ÉÃR ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀĪÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀj§âgÀÄ fÃ¥À ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ ºÀZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄwÛ§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 355, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀ£À ¨É¼ÀPÀÄAzÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀr£À ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°£À §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£À ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÁwæ UÉÆêÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀt PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆrجÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÉAZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CdÄð£ïgÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÀAeÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JA¨ÁvÀ£À ZÀºÁ ºÉÆl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ®èqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 34 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1306=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Ál® gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ PÁqÀªÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, ¸ÀzsÀå: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ JgÀ£À½î vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁqÀªÁzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£Á®Ä ¤Ã£ÀÄ zsÀqÀØ E¢Ý, ¤£ÀßUÉ §gÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, MAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¸ÀÄUÀªÀiÁä @ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè EPÉAiÀÄ ®UÀߪÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀªÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UÁzÀUÉ, 2) §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ, 3) PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ, 5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®ègÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 3 ¸À® vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 5 1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖ PÉƼÀîzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ¸ÁqÀªÀAw, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉƪÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï-43/«-2828 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §AUÁèPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¹AzÉ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÁdÄ C£ÀÄߪÀªÀgÀ ¥Á£À qÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉ½ ºÉÆzÀ£ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ, 2) «±Á® E§âgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ UÀÄlPÁ PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ UÀÄlPÁ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è §¼À¸ÀĪÀ gÀhiÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉøÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà @ ºÁªÀV ºÁgÀÆgÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ²ªÁf gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CgÀtåzÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß OgÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉüÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¥sÁ¼À¥Áà JPÀ¯ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ 1.5 ¥sÀ¯ÁðAUÀ zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3715 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.