October 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-10-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 60-70 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃr ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ UÁæA.¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ vÀqÉÆüÁ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA. PÉJ-38/F-5885 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C.zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA PÉJ-38/F-5885 C.Q. ` 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. ` 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 12,000/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 233/2010 PÀ®A 365 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2010 ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÀ ¸ÀÄAPÀt UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀAiÀÄå¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, 3) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, J®ègÀÄ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄwÛ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì §AzÀªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CzÀPÉÌ ¤ªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀgÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉà wÃgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¥Àæ¢Ã¥ï EvÀ¤UÉ PÁgÀzÀ°è d§j¬ÄAzÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZËzÉÝ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: CtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ, ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ, ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/1389 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁqÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à CmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°Ö¬ÄAzÀ £ÀgÀ¹AUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 311/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§uÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ MAmÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/9756 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É WÁl¨ÉÆgÀ¼À¢AzÀ WÉÆÃgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀĨÉÊgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ WÉÆÃgÀªÁr PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ C¦à DmÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß C¦à DmÉÆà ªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (111) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¼É ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃqÀA§¯É, 2) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÀ £ÁUÀuÁÚ CtzÀÆgÉ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£À¥Áà ªÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 4) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÁf oÁA¼É ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ` 99/- PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ±À £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀÄ£Éß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt `1950/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ¥ÁåqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÀA E®èzÀ ªÉÆèÉÊ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¤gÀUÀÄr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁeÉÆüÁ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ QmÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3497 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀ£À §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.