October 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-10-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 29/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: ¸ÁvÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸Á® wj¸À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è «oÀ® vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á: ¸ÁvÉÆýgÀªÀgÀ ºÉÆ°èzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 307, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ KPÉà £ÉÃV®Ä G½¢Ýj CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ «ZÁjzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÉUÉ PÀgÉzÀÄ ªÉÆúÀ£À EªÀ£ÀÄ ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ KPÉà dUÀ¼À vÉUÉ¢¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÉÃdªÀÄä EªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÃdªÀiÁä EPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁè fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà CqÀ¸ÁgÉ EªÀ¤£É PÀ½¹zÀÝ£ÀÄ DªÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄvÉæ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ E§âgÀÆ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á§Ä EvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÀªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢J CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÉʬÄAzÀ ©¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨ÉÆÃgÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀĸÀàzÀªÁV UÁ§jUÉÆAqÀAvÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁÚ ¹.JZï.¹ 658 ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aî ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊ aîzÀ°è 25 AiÀÄÄ.J¸ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ¥Á®gÀrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁgÀrØ UÉÆgÀ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÉÃmÉÃl, vÁ: aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ¨sÀªÁ¤ zÀ±Àð£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà, PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32/eÉ-1937 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁgÀ ¸Á: ZÀl£À½î EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ¤UÉ, DgÉÆæUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3725 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.J¸À.J¸À.PÉ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄdUÉ ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤¯ÁA©PÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.