October 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08/10/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR C¥sÀÓ® vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄPÀÆìzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉƤ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀjrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁWÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-5072 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzï ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÀÄä¯É ©æPï ªÀiÁrzÁUÀ ªÁºÀ£À ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ wÃ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀÄä gÁdÄ EvÀ¤UÉ vÁQvÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ JPÉ? ªÀiÁr¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä £À£ÀUÉ ¹Q̯Áè DvÀ£ÀÄ ¹QÌzÁUÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û §A¢zÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzsÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ wÃ¥ÀuÁÚ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ(J£ï) EPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.Dgï zsÀ¨Á° ¦.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀ£À¥À°è, vÁ: OgÁzÀ (©), 2) C¤Ã¯ï vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹), 3) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©), vÁ: OgÁzÀ (©), 4) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (¹), vÁ: OgÁzÀ (©), 5) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀHr ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ` 830/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ Dgï.PÉ. ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆà ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¦æÃw vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: Qææ±ÀÑ£À, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1089 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ, PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð: eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ UÉÆæ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß §UÉÎ J£ÀĨÉÃPÁzÀgÀÄ ºÉý dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAr¤UÉ K£ÀÄ PÀ°¹¯Áè CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀÄnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ §®UÀqÉ mÉÆAPÀzÀ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¯ÉÆêÀÄ£ï vÀAzÉ ¨Á§¥Áà, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÁA¥ÁqÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-5942 £ÉÃzÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĨsÁµÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ §gÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï-²ªÁf ZËPÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/eÉ-6413 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: «Ä¯É¤AiÀÄA ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀÆvÀ gÀ¦üÃPï EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ °ÃTvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A PÉ.¦.DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸Àa£ï ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃR R°Ã¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɪÀÄÆzÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀPÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ PÀÆr CAzÀgÀ-¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆÃ¥À°vÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 282/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ 2 d£À ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀzÀ KzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ ®PÀëöät gÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ L 415=00, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÀÄAzÉ ºÀjd£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸ÉÆãÀPÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £Á°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á°¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ°d DzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä £ÁUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ »ÃUÉPÉ £Á°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ vÀAzÀÄ ºÁQ¢j, £Á° ¤ÃgÀÄ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ, DgÉÆæAiÀÄÄ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁl¨ÉÆgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉõÀ£À vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀgÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß NwÛ »ÃrzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÁªÀÅ F ªÉÆÃzÀ®Ä PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ £Á° «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÁàgÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¥ÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À UÉÆqÉ Kj PÉÆuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀ¼É PÁ®zÀ 2 ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¹AUÁgÀ ¸ÀgÀ C.Q L 2500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2010 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃUÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: DtzÀÆgÀ ªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃUÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JAPÀmÉñÀégÀ r¹Ö®jAiÀÄ°è ¨ÁAiÀÄ®gï ºÉ®àgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀÄAvÀæzÀ zsÀƼÀÄ ºÁUÀÄ PÉ«ÄPÀ¯ï ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0815 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À C°èUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ dªÁézÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á:¦ügÉÆeÁ¨ÁzÀ, vÁ: ºÀ¸À£ÀUÀAd, f¯Áè: ºÀÄ£ÁߪÀ, gÁdå: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-06/J¹-3187 £ÉÃzÀgÀ°è ¥Á¸Àð® ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÁÌV gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-29/nJ-8525 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C£ÀégÀC° vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀC° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀ£À¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÊrUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ E£ÉÆßçâ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.