November 30, 2009

DAILY CRIME UPDATE 30-11-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÁ®¨sÁ« ªÀAiÀÄ : 49 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: §¸Àì PÀAqÀPïÖgï ¨Áåd £ÀA 482 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆà ¸Á// ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÀuÁÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ 38-J¥sÀ 183 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ J®ªÀÄqÀV £ÉÊl ºÁ®Ö PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è §¸Àì ¥ÀAZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀÛj ªÀiÁUÀðªÁV 15 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ AiÀÄ®ªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄĸÀÛj zÁn ªÀÄĸÀÛj ²ªÁgÀzÀ ¨ÉAPÉ¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀìZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹n£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ 2 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §¸ÀìZÁ®PÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ö® £ÀªÀÄÆ£É ¦¸ÉÆÛ® ºÀaÑ §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ »A¢£À ¨ÁV°£À ¹n£À°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ “PÉÆ¬Ä CªÁd £À» PÀgÀ£Á CAvÁ” ºÉzÀj¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1) SÁ¹ªÀÄC° EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 4000=00 gÉÆ¥Á¬Ä 2)vÀÄPÀ̪ÀÄä gÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ fgÁªÀÄt 3)UËgÀªÀÄä AiÀÄ®ªÀÄqÀV EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ vÁ½ UÀÄAr£À ¸ÀgÁ ¨ÉAqÉÆ° 1 vÉÆ° 7 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ 4)ªÀÄqÉ¥Áà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À 600=00 gÉÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 1200/- gÀÆ 5)±ÉgÀt¥Áà EªÀjAzÀ 300=00 gÉÆ¥Á¬Ä 5) ²ªÀgÁd EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 800=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 6)«gÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 550=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 7)ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjAzÀ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 600/- ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 2073/-»UÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 8923=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À CAQ 2800=00 gÉÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É 2 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ C.Q 26400=00 gÉÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 38123=00 gÉÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ C¥ÀjavÀ 4 d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 348/09 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fAiÀiÁªÀÅ®è ºÀPïÌ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA: PÉJ-37/ºÉZï-9791 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-04/J.J¯ï-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1282 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É F ªÉÆÃzÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ E§âjUÉ ¥ÀÄ£ÀB rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ §§®Ä EvÀ¤UÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ eÁ°AzÀgÀ aAUÀ£À¥À½î 25 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½ PÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ D¨ÁÓgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ ¤uÁðªÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À £À¼À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ ªÀ 28 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á dvÀ£Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 2)£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä EªÀjUÉ F »AzÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 1815 ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÀ gÀrØ vÀAzÉ eÁÕ£À gÀrØ ¸ÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CºÀäzÀ vÀAzÉ CfÃd «ÄAiÀiÁå vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÉÆÃAiÀiÁl PÁé°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ. - 04 J.qÀ§Æèöå-2516 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ.-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀÄð¢UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁå¸ï ºÉÆwÛ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÁå¸ï ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/09/2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï aPÀ®UÀÄqÁØ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 535/09 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹.¦.¹. 1014 dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 390/ºÉÆÃgÀ/¨sÁ.UÁæ. oÁuÉ/09 ¢£ÁAPÀ 28/11/2009 £ÉßÃzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁ»w. ¨Áwä, ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 143.147.323, 325. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸À¬Ä®© UÀAqÀ §AzÉ£ÀªÁd dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á// ºÀ½îSÉqÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J«ÄäUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ gÁeɸÁ§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 £d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ºÀ½SÉÃqÀ (PÉ) FvÀ£À JªÉÄäUÀ¼À PÀÄ¹Û ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀĪÉÄ¯É MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 158/09 PÀ®A; 447, 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ, ¸Á PÉÆAUÉêÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀtQAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. §tªÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. §tªÉAiÀÄ°è ºÉÊ©æqÀ PÀ¼ÀQ EzÀÄÝ MlÄÖ 3000 PÀ¼ÀQAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀè¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/09 PÀ®A 324, 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 ªÀÄzsÁå£À ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æÃ. ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀ 30 G¼À ªÀÄ£É PÉ®¸À Qæ±ÀÑ£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UËvÀªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ EzÀÝ PÀtV®UÉ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. ¸ÀzÀj PÀtV® ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀ 25 eÁåw ºÀjd£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÉÆqÉUÉ ¨ÉAQ AiÀiÁPÉà ºÀaÑ¢AiÀiÁå CAvÀ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ “£À£Àß UÀAr¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉåñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr vÀ£Àß mÉÆAPÀPÉÌ EzÀÝ ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 29, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 29-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀg UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.38-5192 gÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á:SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ¢AzÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è n¥ÀàgÀ ¢AzÀ ªÀÄtÄÚ SÁ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ, n¥ÀàgÀzÀ °¥sïÖ §l£ï MwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀzÀ ¨Ár JvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ «zÀÄåvÀÛ PÀA§zÀ ªÉÊjUÉ vÁV n¥ÀàgÀzÀ ¨ÁrAiÀÄ°è «zÀÄåvÀÛ ºÁAiÀÄÝ jAzÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À zÉúÀPÉÌ «zÀÄåvÀÛ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À vÀAzÉ ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á:SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀ °TvÀ Cfð 1245 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 447, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï vÀR« vÀAzÉ ¢. ¸ÀgÀzÁgÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ªÉĺÀ¢ ºÀĸɣï vÀAzÉ SÁ£ï C° ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÀįÁªÀÄ C¨Áâ¸À vÀAzÉ CPÀ§gÀ C° , 20 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ïzÀ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ªÀÄ£ÉÆÃd PÉ. £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁÌqÀð£ï °ÃqÀgï ¥sÉèöÊmï PÀªÀiÁAqÀgï ¸ÉPÀÆåjn ¥sÁgï Kgï D¦ü¸Àgï PÀªÀiÁArAUï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁµÀ ¥sÀ¨Áâ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 PÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ºÀj ªÉƨÉÊ® CAUÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ 1) 6 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 2) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁPÀì 3) ¦.DgÀ.¹. ( jZÁdð PÁqÀð) MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 19130=00 gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ C§Ó® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ¨sÉÊgÀÆæ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀiï GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ¸ÁB GªÀÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-24-J¯ï-565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: £ÀA¢£ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°UÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw, ¥ÀÄvÀ½ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃPÀ £ÀfÃgÀ C½AiÀÄ ¥sÁfïï SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ SÁ£À, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA EvÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ n« NqÉzÀÄ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀzÀAvÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

November 28, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 28-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÛj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À²©£À E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÀ¥ÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1990=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦ zÀ¹ÛVj ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ B 26/11/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÉƪÁ¼É EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀĪÁ¼À ¸Á: ªÀÄvÀPÉÆ£ÀQ f¯Áè ¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;_

¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ. ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr¹, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À zÉêÀPÁAiÀÄð ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÉAmï ºË¸ï ºÁUÀÆ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀiï C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ RįÁè ªÀgÁAqÁzÀ°è ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÊmï ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï ºÁUÀÆ r«ír EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV r«ír C.Q. 2,000/- gÀÆ. gÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-11-09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÁ ®zsÉà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁdVÃgÁ EªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è OµÀzsÀåªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV£À°è ºÉÆVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAwAiÀiÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ GAmÁV aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½î ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 27-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÁ®Ä ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ UÀÆqïì DmÉÆà ¸ÀABPÉJ-38-3267 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®Ä ªÀiÁj wgÀÄV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉƸÀzÁV UÀÆqïì ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹, MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ Q«UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 26-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 : -

¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PɽzÁUÀ CªÀ£À ¥Àwß ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨ÉÆÃqÀPÉ ¸Á// SÉÃqÁð FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢ÝzÀÄÝ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢B26-11-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ ¸ÀIJîgÁd vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¸Á: FqÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-ºÉZï-3523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À »AzÉ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁj EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲±ÀÄ¥Á® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÁUÁªÉÃ, 56 ªÀµÀð, ¸Á¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄA¥Àl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PɼÀV£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÁ¬ÄUÀÆ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ qÀ§®§ºÁzÀÆÝgÀ, ZÀAzÀ槺ÁzÀÆÝgÀ vÀAzÉ ¥ÀºÀ® ºÁUÀÆ ¯Á®§ºÁzÀÆÝgÀ EªÀgÀÄ UÀÆSÁð CAvÀ ªÀÄÆzÉÆüÀ (©) , ¨É¼ÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAdĹAUï EvÀ£ÀÄ ºÁlð ¥É¸ÉAl EgÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄĪÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (©) ¢AzÀ ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÆzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉ D¸ÀÄ¥Á¹£À°è ¸ÀAdĹAUï @ zÀ¼À§ºÁzÀÆÝgÀ ¹AUï EvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀħ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀtPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ªÀÄlPÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀAPÉJ-32/ JA-6185 £ÉÃzÀg°èÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 09 ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

November 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2009

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/09 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:25/11/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÁjUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¯Áj QèãÀgï ¨Á¼ÀÄ @ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÉÆãÉ, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA:JªÀiï.ºÉZï.24-J¥sï-8640 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½îAiÀĪÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÃAPÀl ¨sÀÄvÁ¥À°è ¸Á/ ªÀiÁAdj EªÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzÀªÀĺɧƧ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ¸Á/ ¹ÃgÀÆgÀ vÁd§AzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¸ÁV¸À®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¢:25/11/2009 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§â£ÀÄß ¯Áj PÁå©Ã£ïQÌAvÀ ºÉaÑUÉ JvÀÛgÀPÉÌ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ-ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉʪÉǯÉÖÃeï «zÀÆåvï±ÀÑQÛ ¯ÉÊ£À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ªÉêjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©zÀÝ JvÀÛgÀzÀ PÀ§Äâ vÀUÀÄ° PÀ©âUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÁàPÀð DUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ fVzÀÄ £ÉÆÃr, ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ CyðAUï DVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÊUÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 347/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÀ EvÀ¤UÉ vÉ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁåzÉ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ , 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-891, 1082 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ , 2 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1 ¥ÉäߣÀ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢B25-11-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ -¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï JzÀÄjUÉ C¥Á¢vÉ qÁ ¢Ã¥Á° UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¸ÁgÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¸ÀÆÌn £ÀABJªÀiï.ºÉZï-24 JA-1211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ½UÀÆ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

November 25, 2009

Bidar Dsitrict Daily Crime Update - 25-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ 40 G ¥sÁåPïÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á PÀqÁå¼À vÁ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦/ 10 f/ 1703 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß zsÀªÀiÁðªÀw EªÀj§âjUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zsÀªÀiÁðªÀw EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw. PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀ 55 eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ¹.r PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀj§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 344/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ¼À PÀ£ÀPÀmÁÖUÉ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Áé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ PɼÀUÉ E½¹zÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ FUÀ gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÉÆuÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Áà £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ EzÀµÀÄÖ ¤£Àß fAzÀV E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ , »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ FgÀĪÀ PÁ±ÀuÁÚgÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §¼ÀvɸÁ: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß ®UÀßzÀ ¢£À ºÉÆUÀÄ-ºÉÆUÀÄ CAvÁ C£ÀÄßw CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¨sÁªÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® ¹AzsÀ§AzÀV ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ »ÃUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÁåAUÀ PɼÀvÀ£À CAvÁ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/11/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±ÀºÁ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ -558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀ 21 ªÀµÀð G// «zÁåyð ¸Á ºÀ¼ÉA§ÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §¸ÀUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ d£ÀªÁqÁ ¢AzÀ CzÀgÀ°è ¸ÀªÁgÀ£ÁV, §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ eÁ¹Û EgÀĪÀzÀjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV® §½ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄĪÀUÉÆøÀÌgÀ §¸ï ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ ¨ÁV®°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ E¼É¢zÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÉÛ §¹ì£À° JgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ MªÉÄä¯É ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ KgÀĪÁUÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä ªÉÄnÖ®Ä vÀ£Àß PÁ°UÉ ºÀwÛ §¹ì¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀÄPÀªÉÄñÀ @ gÀÄPÀªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw ErUÀ ¸Á; vÉ®AUï UÀ°è §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄvÁÛr ªÀÄlPÁ aÃn §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ gÁeÁ ¨ÁUï ¸ÉÃgï ¸ÀªÁgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ PÀ¯Áåt ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 535 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gï §gÉ¢zÀÄÝ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2500. MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ C¥Áa ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 35000/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É, 35 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁPÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ wÃ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ” §ZÀ®Ä ¤ÃjUÉ ¥ÉÊ¥ÀÄ JPÉ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ£ÀÄ. DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ±Àlð »rzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §® gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, eÁw :¥ÀAZÁ® G: ¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨É®ÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå UÀuÉñÀ gÉÆÃqÀ gÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸À) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÉ¥Á¼Àå §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/6809 £ÉÃzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀQÌqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ EvÀ£À£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 457, 381, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ VÃgÉ¥Áà ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß §½ EzÀÝ JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß 50,000 gÀÆ. UÉ ªÀiÁjzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ gÁwæ 0100 UÀAvÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À N¼ÀUÉ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¥Àà¼À PÉýzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÉ M¦à¸À PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ºÀĸÉãï, 22 ªÀµÀð, ¸Á±ÁºÀUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, PÀÄzÀÄgÉUÉ, §® vÉÆqÉUÉ, bÀ¥ÉàUÉ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀPÀëtªÉ rªÉÊqÀgïUÀÆ ¸ÀºÀ rQÌ¥Àr¹, WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/09 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹,eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀÄtf (J) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¨sÁ§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ ¢Ã¥ÀPÀ ¨ÉÃzÉæ ºÁUÀÄ ¸ÀÄzsÁ JA§ÄªÀgÀÄ ªÁºÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà JA§ÄªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁºÁgÁµÁÖçzÀ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥À¸À vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 E-32 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁ 6 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ®Qëöä 2 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÆ£ÀfAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ¤ÃUÉ JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀæUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2009

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢B23-11-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á-jAUï gÉÆÃqï, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀABPÉJ-32 JA. 7662 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄA¥Á-±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C©üªÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ PÉÆrØPÀgï ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉgÉ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀzÁæ gÉrØ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É §½ EzÀÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ §½ MAzÀÄ fÃ¥ÀÄ wgÀÄUÀÄwzÁÝUÀ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ f¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉÝ. ¸ÀzÀj fÃ¥À £ÀA. PÉJ 32 J 2910 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 419 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á// ºÀA¢PÉgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹¹ £ÀA 171/07 gÀ°è £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀgÉzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §zÀ¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DgÉÆæ PÀmÉÖAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 430, 426 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀPÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd EAf¤AiÀÄjAUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁfUÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¸ÀzÀj PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁfUÁV ¥ÀÄgÀ¸À¨sɪÀw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄÄ ¥sÀè±ÀªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼ÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ü£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä F ªÆÃzÀ®Ä 3-4 ¸À¯Á ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀ®Ä ºÉÆVzÀÝ »VgÀĪ°è ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀPÉÌ DvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°è ¸ÀwgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢zÀ PÁgÀt »ÃUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð G-ZÁ®PÀ/ ¤ªÁðºÀPÀ §¸ïì £ÀA J¦J¸ïDgïn¹ J¦-28/dqï-3968 2£Éà rÃ¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á-¨sÉÊgÁªÀÄ®UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , §¸Àì £ÀA J-28-dqï-6968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£À°è ²gÀr¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉð£À »rvÀ vÀ¦àà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ §¸ïì£À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ/ ¨sÁj gÀPÀÛ/ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀnÖ UÀÄAqÀÄgÁªÀ PÁ¯ÉÆä ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ J39 JªÀiï 436 £ÉÃzÀÝ ¸ÉÊqï vÉÆÃj¸ÀzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ «Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ 25 7413 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ «.Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/11/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉJ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ¥ÀªÀ£À ¤ªÁ¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.E-38-ºÉZï-9642 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ xÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA: :¦.©-19-¹-3999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjªÀÄzsÉåAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ±Á¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ©ÃrªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50ªÀµÀð G/aÃPÀ£À CAUÀr ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁA¢ü ZËPÀ-T¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »ÃA¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ N§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.JZï.25 ©.9366 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 339/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀiÁf vÀAzÉ gÀÄ¥À® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-70ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-PÀÄAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 6 KPÀÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ 38,000/- gÀÆ ¨ÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV ¨ÁQ wj¸À®Ä F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EzÉ DzÀgÉ ©üªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸Á® wÃj¹gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆîzÀ°è ¥Á®Ä PÉÆnÖ¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ ©üêÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀiÁ gÁªÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 341, 354, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-11-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀıÀ®gÁªÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁAiÀiÁSÁ£À gÀªÀgÀ ¨Á«zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ C°è ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À¹zÀ®èzÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 22-11-2009 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á,, £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀ¤UÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà RÄgÀ²zÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-jPÁë ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ jPÁë QgÁAiÀiÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1715 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
«gÀÆ¥ÁPÀë¥Áà UÀÄ®±ÉnÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-JZï-2228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁè¹Pï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ Dgï,n.N PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁëPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ¯Éà §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ 407 UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA;PÉJ-28 / 4796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

November 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-11-2009

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 341,323,324,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1), (10) J¸ï¹/J¹Ö (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ §£Éß, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À eÁw zÀ°vÀgÀÄ ¸Á §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JwÛ£À ¨sÀAr ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü UÀAdzÀ°è §AzÀÄ J.¦.JA.¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÁ¯ï zÉÆÃrØ gÀªÀgÀ£ÀÄß EzÁÝgÉ J£ÀÄ CAvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, CgÉÆæ C¤® ªÀÄgÁoÁ ¸Á ZÉÆArUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ 20/- gÀÆ PÀÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ "J ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É gÉÆÃPÁÌ PÉÆÃqÀÄ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ JqÀ ªÉÄîÄQ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ EoÀ®gÁªÀ UÀÄgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ¨ÉUÀA §eÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉzÀAgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ°è EgÀĪÀ gÁeÉòæà gÉùqÉ¤ì ¸ÉÆÌîzÀ°è «zÁå¨Áå¸À PÀÄjvÀÄ EnÖzÀÄÝ 6 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-11-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁeÉòæà gÉùqÉ¤ì ¸ÉÆÌî ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ 0930 UÀAmÉUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CAzÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 21 ªÀµÀð G r.Jqï ªÉÆzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zÁåy𤠸Á ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀÝuÁÚ r.Jqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 498(J), 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-4-2006 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄRzÉêÀ ªÉÄÃvÉæ, 20 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÆUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G ZÀ¥ÀgÁ¹ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸Á EgÁ¤UÀ°è §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ EgÀĪÀ¢¯Áè ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ RaðUÉ ºÀt vÀAzÀÄ PÀÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 20-11-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ ZÀ¥À°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÉUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw. ¨sÁgÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀ 45 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EAZÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ½UÉ ªÉÄÊ ºÀĵÁgÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀUÀqÀ EgÀĪÀ ªÀÄrPÀ¯ï CAUÀrUÉ OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPï PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/11/2009 0140 UÀAmÉUÉ ¥sÀAiÀiÁ𢠲æÃ. D²Ã±À UÉÆ¥Á® vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀiÁð ªÀ 22 Cgï.E.¹. 4 £Éà ¸ÉêÀiï. E. & ¹ ¸Á £ÉƬÄqÁ (AiÀÄÄ.¦) ¸ÀzÀå Cgï.E.¹. CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ¨sÁ°Ì ºÁ¸ÉÖïï FvÀ£ÀÄ gÀÆA £ÀA. 10 gÀ°è RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁ£ÀÄ §ºÉî vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §ºÉÃ¯ï ªÀ 22 G Cgï.E.¹. AiÀÄ°è 7 ¸ÉêÀiï ¸Á GvÀÛgÀ RAqÀ ºÀjzÁégÀ ¸ÀzÀå CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ RÄaðUÉ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GAUÀÄgÀ ºÀwÛ JqÉ UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G©âzÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 353, 427, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 0835 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆgÉUÉÆgÀƨÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, 55 ªÀµÀð G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀëuÁ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²PÀëuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ 38 f 142 £ÉÃzÀgÀ°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ReÁ£É¬ÄAzÀ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃdUÉ vÀAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 10-12 d£À J©«¦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¯Áp ºÁUÀÆ J©«¦ zsÀédzÉÆA¢UÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÉÆÃuÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÀ £ÀqɬÄj ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¯Áp¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆý, 44 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ® PÉ®¸À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¸Àa£À mÉæÃqÀgÀì CAUÀr¬ÄAzÀ CQÌAiÀÄ ¥ÁQmïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ fÃ¥À£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ, ºÀªÀiÁ® EªÀ£ÀÄ "¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É" £À£ÀUÉ ©lÄÖ ¤ªÀÅ ºÁªÀiÁ® PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ UÁè¸ï¢AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ ¸Á ;PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃgÀ¥ÀqÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ¨ÉÃUÀ£É §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C®è°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ PËA¢¬ÄAzÀ ¨ÉAQ Cj¹zÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. vÀ£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÁÝUÀ vÁæ¸À DV agÁrzÀÝjAzÀ £ÉgɪÀgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀªÀiÁä w½¹zÀ¼ÀÄ.
¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸À¯ÉºÉ ¥ÀæPÁgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃgÀ¥ÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄSÁªÁUÀzÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2009 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ¼É CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤uÉÚPÀgÀ AiÀiÁ¢¯Á¯ï vÀAzÉ ¤uÉÚPÀgÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨ÉÆgÀAa ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;¥ÀÆgÁ£Á ¥Àįï zÀÄUÁð £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄPÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ 1983 :-
¢£ÁAPÀ 20-11-09 gÀAzÀÄ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ d¯ÁAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 18 d£À «zÁåyðUÀ½UÉ r¨ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÃf£À°è PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄRå C¢üPÀëPÀgÁzÀ PÉ. ±ÁåªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀzÉ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆâ¹gÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ CzÉñÀ ¥Á°¸ÀzÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÉëÃAiÀÄ°è UË¥ÀåvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ PÀÈvÀå ªÉøÀVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆgÉUÉÆgÀƨÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, 55 ªÀµÀð G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀëuÁ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀè¯ÁVzÉ.

November 21, 2009

DAILY CRIME UPDATE 21-11-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-11-2009

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 184, 187
L.JªÀiï.« PÁAiÀÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà gÁdgÀrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÀrØ zÉÆAUÁ¯É ªÀAiÀÄ 38
ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Gd¤ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38 JZÀ-7947 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ aAvÁQ¬ÄAzÀ Gd¤UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §AzÀ CmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¥sÉÆÃPÀ¸À ¦üÃgÁå¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ºÁQ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ£À §®UÀqÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦üÃgÁå¢ ºÁUÀÆ UÉÆ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸À»vÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆ¥ÁgÀrØ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀPÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ vÀPÀët vÀÄvÀÄðªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÉÆ¥Á®gÀrØ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¸ÀzÉà aAvÁQ PÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J£À,J¸À,J¸À,PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À J£À.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£À EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 34 J® 2137 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ gÀ²ÃzÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 29 J 7844 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ 28 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý¬ÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²ªÀ±ÀQÛ SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ JA.r. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.r. CºÀäzÀ 18 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/qÀ§Äèöå-5617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ qÉæöʪÀgÀ PÁ¯ÉƤ d»gÁ¨ÁzÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà EgÁd §¤ìgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ gÁdªÀgÀ ªÀ 22 ªÀµÀð, gÁdªÀgÀ, G// f.n.¦.J¯ï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÉ®ØgÀ PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÊjAiÀiÁ UÁæªÀÄ vÁ// PÀnAiÀiÁ xÁuÁ f// UÉÆ¥Á®UÀAd ©ÃºÁgÀ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 5 wAUÀ½¤AzÀ ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ f.n.¦.J® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀÆègÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ f.n.¦.J® PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À FvÀ£ÀÄ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è, PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ Gj£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DUÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ HgÀ d£ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛ£É. PÁgÀt ªÀÄÈvÀ gÀdªÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj eÉÆ° ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ¢£ÀAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á; ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ P˸Á¨Á¬Ä E§âgÀÄ dªÀÄV ²ªÁgÀzÀ°è PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K.¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Éß eÁ¹Û ªÀiÁvÁr¢ ¤£Àß ºÀwÛgÀ zÀªÀiï EzÀÝgÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á: ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆzÁUÀ gÁwæ ºÀÆ®zÀ°è EnÖzÀ PÀÆjUÉ vÁ¼À PÁt¸À°®è DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®zÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ J1. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ §AzÀ£ÀÄß EzÀ£ÀÆß £ÀÆrzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À PÀ¼É¢zÀÄÝ DzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E°è ¨Á ¤£Àß PÀÆjUÉ E°èzÉ PÀÆqÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ ¨sÀƸÀrPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÀÆzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ M¼ÀUÉ §jÛ gÀAr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨ÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É . ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ J©â¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀövÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÄÃgÁd vÀAzÉ C§Äݯï d¨ÁâgÀ, ¸Á: vÁªÀIJÃPÁj UÀ°è ©ÃzÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀüwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±À¦üÃPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, ¸Á: ¸ÉÆæüÃAiÀiÁ ¨ÁeÁgÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¥Á±Áå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ, SÁ£À mÉîgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉîªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 180/09 PÀ®A. 147, 148, 323, 324, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¯ÉPÀgï 60 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ §¸À¥Áà ªÀiÁ¯ÉÃPÀgï 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.November 20, 2009

DAILY CRIME UPDATE 20-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-11-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/09 PÀ®A 366 (J) 109 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 20/11/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «oÀ®¹AUÀ oÁPÀÆgÀ 48 ªÀµÀð eÁ B gÁd¥ÀÆvÀ G B MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á B zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°èAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ B 14/11/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ «oÀ® ªÀÄA¢gÀzÀ zÁj¬ÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉÃd¹é vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð JA§ AiÀÄĪÀPÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ PÀ¯É «¨sÁUÀzÀ°è CPÀ̪ÀiÁºÀzÉë PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ 16 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ½zÀÄÝ ¢£À ¤vÀå CzÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚlÄÖ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 338/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/11/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C°ªÉƢݣï vÀAzÉ eÁQÃgÀ ¥Á±Á ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA PÉJ-39/6224 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 11/11/09 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvÀ£À CAPÀ¯ÉñÀégÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39-6224 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ K²AiÀÄ£À ¥ÉÃAlì£À PÁl£ï ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr gÁwæ 2140 UÀAmÉUÉ CAPÀ¯ÉñÀðªÀgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¢: 13/11/09 gÀAzÀÄ gwæ 2200 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¹Ã§ zsÁ¨sÁPÉÌ vÀ£Àß ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ ZÉÃPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À¹Ã§ zsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁr CzÉà gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉAqÀÄ ºÉÊzÁææ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 14/11/09 gÁw 0045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¯Áj ¤°è¹ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 20-25 K²AiÀÄ£ï ¥ÉÃAlì PÁgÀl£À¨ÁPÀì 25000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 19-11-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀwAiÀĪÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è M§â ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ DPÀ¹äPÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EvÁå¢ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á : PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 1030 UÀAmÉUÉ PÉƼÁgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 19/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj PÉù£À ¦üÃgÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ²PÀëPÀ ªÀAiÀÄ 50 EªÀ£ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ JzÉ£ÉÆ«¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ªÉÊzÁå¢PÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀzÀj UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1635 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 341,504,324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/11/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀĪÀÅzÀPÉÌ P˼À(¥Á®) ªÀiÁrzÀ §¸À£Á¼À ²ªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¥Á® ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£Àß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E°è ªÉÄìĸÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉý £À£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸À£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨Á§Ä ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÁUÀ CAzÁdÄ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉÆîzÀ°è £À£Àß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼ÀUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DV G©âgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï £ÀªÁ§ PÀÄvÀĨÉÆ¢Ý£ï ¸Á: ¹AzÉÆïï gÀªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgï¢AzÀ ¹AzÉÆî UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¦vÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁªÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¸À®ÆªÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J .- 36 J¥sï. - 628 £ÉÃzÀÝzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀjUÉ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À°è E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽvÀÄ £ÁªÀÅ §gÀĪÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄß Cw ªÉÃU¢AzÀ ZÀ¯Áè¬Ä¹ OgÁzÀPÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ RrPÉÃgÉ g¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɸÉÊPÀ® ªÉÄð£À ºÀÄqÀUÀjUÉ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 191/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ:-
¢B19-11-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÁªÀÄvï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¹®égÀ §tÚzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ, 40 ªÀµÀð, ¸Áa®èVð, vÁ f©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀABPÉJ-38 nDgï. 4065 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¹®égÀ §tÚzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F±ÀégÀ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ PÀmï DV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀÜ®¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 19-11-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï, J.¦. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁé°¸ï PÁgï £ÀABJ¦-19/gÀhÄqï-3777 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà vÉð, 55 ªÀµÀð, ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, CªÀgÀ mÉÆAPÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 19-11-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-11-2009

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀB 18-11-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj. F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ zsÀ£ÀÆßgÉ, 2 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀÝ°è UÀlgÀ ºÀwÛgÀ §»gÀÄzɸÉUÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀAB JªÀiï.ºÉZï-43/E 4271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß r¹¹ ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À »AzÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃqÀ ºÀÄqÀÄV §»gÀÄzɸÉUÉ PÀĽwÛzÁÝ¼É CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯Áj »A¢£À JqÀ mÉÊgï ºÁ¬Ä¹ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ dfÓzÀAvÉ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀB 18-11-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 498[J], 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀªÀĸÀAUÉ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: zÁqÀV EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ-13/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁWÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-zÁqÀV ªÀÄvÀÄÛ ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀªÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ¯É vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ MvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2009 PÀ®A-279, 427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ gÀrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÀrØ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA ±ÁSÉ RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §zÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E© PÀA§PÉÌ n¥ÀàgÀ £ÀA-PÉJ-39/1604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj MAzÀÄ PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ 14 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÉÆvÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¨ÁtvÀ£ÀPÁÌV vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀA§A¢üPÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-08, J£ï-4130 £ÉÃzÀÝgÀ° ªÀiÁªÀ gɪÀt¹zÀÞ¥Áà, CvÉÛ DAiÀiÁ ºÀƪÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀiÁä ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÉÆÃvÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ CA©æõÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè zÁnÃzÀ £ÀAvÀgÀ £À²Ã¨sÀ zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ D®zÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæ£À ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ZÁ®PÀ£À »AzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀiÁä ªÀiÁºÁzÉë EªÀ½UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¯Áj vÀUÀ° ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÄ°QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JAºÉZï-19 eÉ-3817 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DAILY CRIME UPDATE 19-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-11-2009

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀB 18-11-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj. F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ zsÀ£ÀÆßgÉ, 2 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀÝ°è UÀlgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀAB JªÀiï.ºÉZï-43/E 4271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß r¹¹ ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À »AzÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃqÀ ºÀÄqÀÄV ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwÛzÁÝ¼É CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯Áj »A¢£À JqÀ mÉÊgï ºÁ¬Ä¹ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ dfÓzÀAvÉ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀB 18-11-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 498[J], 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀªÀĸÀAUÉ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: zÁqÀV EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ-13/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁWÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-zÁqÀV ªÀÄvÀÄÛ ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀªÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ¯É vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ MvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2009 PÀ®A-279, 427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ gÀrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÀrØ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA ±ÁSÉ RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §zÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E© PÀA§PÉÌ n¥ÀàgÀ £ÀA-PÉJ-39/1604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj MAzÀÄ PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ 14 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÉÆvÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¨ÁtvÀ£ÀPÁÌV vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀA§A¢üPÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-08, J£ï-4130 £ÉÃzÀÝgÀ° ªÀiÁªÀ gɪÀt¹zÀÞ¥Áà, CvÉÛ DAiÀiÁ ºÀƪÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀiÁä ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÉÆÃvÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ CA©æõÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè zÁnÃzÀ £ÀAvÀgÀ £À²Ã¨sÀ zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ D®zÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæ£À ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ZÁ®PÀ£À »AzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀiÁä ªÀiÁºÁzÉë EªÀ½UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¯Áj vÀUÀ° ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÄ°QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JAºÉZï-19 eÉ-3817 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 18, 2009

DAILY CRIME UPDATE 18-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ
¢£ÁAPÀ: 16/11/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀÆ£À½î ²ªÁgÀzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀvÀÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹è¥À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆnÖzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 337/09 PÀ®A: 295 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà «ÄvÁæ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á/ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17-18/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ nZÀgÀì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgï ¸À¨sÁ ZÀað£À §® ªÀÄVΣÀ ¨ÁV°£À vÉÆüÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ QlQ PɼÀUÉ PÉÃzÀjgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉêjAUï ªÀiÁrzÀ 7 ºÉÆ®ØgÀUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁUÀÄ ZÀZÀð£À°è C®°è UÉÆÃqÉUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, ZÀað£À ªÉÄðzÀÝ ªÀÄÄSÉå ²®Æ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ£Á ªÀÄA¢gÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A; 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/11/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ: ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀì ¸ÀA. PÉJ-38/JA-1345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ-§UÀzÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æeï §½ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà ¨ÉÆë ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 336/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀäeÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁ°zÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉƽ vÁ-¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , vÁ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉqÀUÉ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CzÉà jÃw ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÉÆð ©¹Ìmï ºÉÆ¯ï ¸Éïï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/1/09 gÀAzÀÄ JxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ ±ÉÃlgï vÉgÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè-¥É¯ÁèAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ N¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆqÉAiÀÄ QlQ MqÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PËAlgï NqÉzÀÄ PËAlgï£À°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ a®ègÉ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 16000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/09 PÀ®A: 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 27, 28,DªÀÄìð JPïÖ 1959
¢£ÁAPÀ: 17/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ PÉgɪÀiÁr PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ 0945 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÃAPÀl vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj¹°¸À®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J: 32/ Dgï-5031 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀÄgÀrØ ¸Á/ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr 2) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 4) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ JªÀÄ.JZÀ. ¥Á¹AUÀ EArPÁ PÁgÀ£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ 0700 UÀAmÉ ºÉgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E½zÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄAqÀÄ gÀrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÁ£À EªÀ£À PÉù£À°è £À£Àß «gÀÄzsÀ ¸ÁQë ºÉîÄwÛ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÉÆÃmÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 0925 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉ ëªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 186/09 PÀ®A: 306, 201 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ PÀÆr ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ avÀæ»A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ C°è£À ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ £ÁUÀ¥À£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è MAiÀÄÄÝ ¸ÀÄnÖ ºÁQ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁgÉÛ. F WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F WÀl£É §UÉÎ PÀÄ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr vÀ¦àvÀÛ¸ÀÜgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A; 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï«í JPïÖ
¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1515 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀÄÆPÉð 35 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 17 PÀÆå 8247 Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 190/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 18-11-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ£À »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÁUÉñÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj 2 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀAB JªÀiï.ºÉZï-43 E-4271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÄ¯É ¯Áj mÉÊgï ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀÆwð PÁ®Ä dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 05/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ªÀqÀØgï ¸Á: °AUÀzÀ½î oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-11-09 ¸ÁAiÀiÁAPÁ® gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ wªÀÄäuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ vÀPÀët CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÀtªÀĪÀé CtÚ ªÀiÁtÂÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆægÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ EªÀjUÉ wªÀÄäuÁÚ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ZÁPÀÄ¢AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¥ÀÄ£ÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 302 ¸ÉÃj¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.