November 7, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 07-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2009

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 06-11-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABPÉJ-38 ºÉZï 5088 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÁV gÁAUï ¸ÉÊqï¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ PÁªÀÄvï ºÉÆÃmɯï PÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀl PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ (ªÀÄÈvÀ) ¸Á§¼ÀvÀ(PÉ), EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® Q«UÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/09 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/11/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C«£Á±À n xÉÆÃAmÉ rJ¸ïJ¸ï ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ ¸Á- WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 6/11/09 gÀ gÁwæ £À¸ÀÄQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¦javÀ QUÉrUÀ¼ÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ qÁ. ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¤° §tÚ gÀhÄAqÀPÉÌ PnÖzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÀwÛj¹À ºÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj gÀhÄAqÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj QrUÉrUÀ¼ÀÄ F jÃw ºÀUÀÎ PÀvÀÛj¹ gÀhÄAqÀ PɼÀUÉ ºÁQ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-324/09 PÀ®A 295 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ- 06/11/09 gÀAzÀÄ ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 32 AiÀÄÄ.J¸ï. ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.