November 17, 2009

DAILY CRIME UPDATE 17-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ®è£ÉÆÃgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è DgÉƦ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄ®è£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, J¸ï.n.UÉÆAqÁ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀPÉÌ ªÁgÀ ªÁgÀPÉÌ ºÀt PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀt PÀÆr ºÁQzÀgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÀt PÀlÄÖvÀ¯Éà EzÀݼÀÄ ¢£É ¢£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ EzÉà jÃw dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¢£ÁAPÀ 06/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è ¸ÀAWÀPÉÌ ºÀt PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÀlÄÖwÛ¢Ý CAvÀ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀÄAiÀĪÀ£À QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 498(J) L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉ ¢£À ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ C°è CªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä GvÉÛd£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ zÀÈqÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 306 L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ®PÀëªÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á/ £ÀgÀ£Á¼À vÁ/ aAZÉÆý, f¯Éè/ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà 60 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÀgÀ£Á¼À vÁ: aAZÉÆý, f¯Éè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2009 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÁßKSÉý D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: vÀÄgÀÆj vÁ:GªÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 6142 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥sÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÁ£ÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:29, eÁw:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á:gÁªÀÄwxÀð(PÉ) vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£ï »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/3891 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹ «ZÁj¹ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.