November 28, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 28-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÛj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À²©£À E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÀ¥ÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1990=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦ zÀ¹ÛVj ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ B 26/11/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÉƪÁ¼É EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀĪÁ¼À ¸Á: ªÀÄvÀPÉÆ£ÀQ f¯Áè ¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;_

¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ. ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr¹, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À zÉêÀPÁAiÀÄð ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÉAmï ºË¸ï ºÁUÀÆ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀiï C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ RįÁè ªÀgÁAqÁzÀ°è ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÊmï ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï ºÁUÀÆ r«ír EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV r«ír C.Q. 2,000/- gÀÆ. gÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-11-09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÁ ®zsÉà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁdVÃgÁ EªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è OµÀzsÀåªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV£À°è ºÉÆVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAwAiÀiÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ GAmÁV aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½î ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.