November 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 27-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÁ®Ä ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ UÀÆqïì DmÉÆà ¸ÀABPÉJ-38-3267 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®Ä ªÀiÁj wgÀÄV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉƸÀzÁV UÀÆqïì ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹, MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ Q«UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 26-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 : -

¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PɽzÁUÀ CªÀ£À ¥Àwß ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨ÉÆÃqÀPÉ ¸Á// SÉÃqÁð FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢ÝzÀÄÝ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢B26-11-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ ¸ÀIJîgÁd vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¸Á: FqÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-ºÉZï-3523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À »AzÉ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁj EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲±ÀÄ¥Á® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÁUÁªÉÃ, 56 ªÀµÀð, ¸Á¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄA¥Àl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PɼÀV£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÁ¬ÄUÀÆ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ qÀ§®§ºÁzÀÆÝgÀ, ZÀAzÀ槺ÁzÀÆÝgÀ vÀAzÉ ¥ÀºÀ® ºÁUÀÆ ¯Á®§ºÁzÀÆÝgÀ EªÀgÀÄ UÀÆSÁð CAvÀ ªÀÄÆzÉÆüÀ (©) , ¨É¼ÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAdĹAUï EvÀ£ÀÄ ºÁlð ¥É¸ÉAl EgÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄĪÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (©) ¢AzÀ ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÆzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉ D¸ÀÄ¥Á¹£À°è ¸ÀAdĹAUï @ zÀ¼À§ºÁzÀÆÝgÀ ¹AUï EvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀħ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀtPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ªÀÄlPÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀAPÉJ-32/ JA-6185 £ÉÃzÀg°èÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 09 ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.