November 11, 2009

DAILY CRIME UPDATE 11-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-11-2009

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 175/09 PÀ®A 290, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 10-11-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ dmÉ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ 45 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä mÁæ£Àì ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ MAzÀÄ fªÀ® ªÉÊgÀ PÀqÉzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉÊgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ PÀgÉAl £ÉÃgÀªÁV §AzÀÄ PÀgÉAl ºÀwÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£Àß½ eɸÀÌA ±ÁSÉAiÀÄ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÄ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£ÀUÀ¼À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀå GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀgÀÄ vÉÆÃjgÀĪÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 10-11-2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAeï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¨ÁvÉä ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JA.r.C£ÀégÀ vÀAzÉ JA.r ±ÉÃR CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zsÀªÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f:©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àl eÉÆÃeÁlªÀ£ÀÄß CqÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉÆÃeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 1900=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 113/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ

¢£ÁAPÀ 08/11/09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L., ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ eÉÆÃw°ðAUï ¸Áé«Äà JA§ÄªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À²Ã©£À ¥ÀgÉïï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Àæ§Ä ¸Áé«Äà ªÀAiÀÄ 24 eÁw ¸Áé«Äà G MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥À¸ÀUÉÃð ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¨sÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ£À°è PÉ®¸À 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §§bÀqÉ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G «zsÁåyð 6) «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ gÁd¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÄ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 2000 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DlPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1780/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA.: 261/2009 PÀ®A. 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 09-11-09 gÀAzÀÄ 1500 WÀAlUÉ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, gÀvÀäªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ qÉÆAUÉÆÃgÀVAiÀÄ°èzÀÝ÷ ºÉÆ® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁÌVzÉ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀAiÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.