November 6, 2009

Daily Crime Update 06-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06/11/2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁd£Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À, ªÀĺÁzsÉë ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆêÀÄUÉÆAqɱÀégÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ §AzÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©.¹. ºÁQ ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄwÛAiÉÆà E®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄó¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/09 PÀ®A 259/09 PÀ®A 417, 420, 468, 470,471 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-11-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ mÉ°ÃPÁA r¹ÖPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. f, gÁeÉñÀégÀ gÀrØ qÀªÀ®¥ÀªÉÄÃAl ªÀiÁå£ÉAdgÀ JªÀÄ,J¸À, qÀÆ¥ÀAl EArAiÀiÁ ¥ÁæªÉÃl °«ÄÃmÉqÀ f-7 ªÀiÁºÁzÉêÀ mÁªÀgÀ 19-227 ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 30 ¥ÉƸÀÖ ¥ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¹,AiÀÄÄ.f £ÀA, 9449868830 jAzÀ 9449868859 ªÀgÉUÉ ¸ÀzÀj E¯ÁSÉUÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¹ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2009 jAzÀ 14-10-2009 gÀ ªÀgÉUÀ ¸ÀzÀj ¹ªÀiïUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉzÀÄ D CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ MlÄÖ 1 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ©®è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-05/11/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÁªÀzÀV xÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä xÁAqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À£À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £Ë¸ÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁqÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV xÁAqÁ FvÀ¤AzÀ 5 °Ãlj£À MAzÀÄ PÁå£ï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ SÁ° UÁè¸À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,¹ ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÆ n«J¸ï. ZÁA¥À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32 d 1707 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ »ÃgÀ£ÀUÁAªÀ ¢AzÀ SÉÃqÁð(©) PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀÄ£É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀĤUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.