November 1, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 01-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-11-2009

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚvÉÆnÖ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ PÀÆr PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃrzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.