November 21, 2009

DAILY CRIME UPDATE 21-11-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-11-2009

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 184, 187
L.JªÀiï.« PÁAiÀÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà gÁdgÀrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÀrØ zÉÆAUÁ¯É ªÀAiÀÄ 38
ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Gd¤ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38 JZÀ-7947 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ aAvÁQ¬ÄAzÀ Gd¤UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §AzÀ CmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¥sÉÆÃPÀ¸À ¦üÃgÁå¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ºÁQ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ£À §®UÀqÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦üÃgÁå¢ ºÁUÀÆ UÉÆ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸À»vÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆ¥ÁgÀrØ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀPÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ vÀPÀët vÀÄvÀÄðªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÉÆ¥Á®gÀrØ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¸ÀzÉà aAvÁQ PÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J£À,J¸À,J¸À,PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À J£À.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£À EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 34 J® 2137 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ gÀ²ÃzÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 29 J 7844 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ 28 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý¬ÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²ªÀ±ÀQÛ SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ JA.r. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.r. CºÀäzÀ 18 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/qÀ§Äèöå-5617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ qÉæöʪÀgÀ PÁ¯ÉƤ d»gÁ¨ÁzÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà EgÁd §¤ìgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ gÁdªÀgÀ ªÀ 22 ªÀµÀð, gÁdªÀgÀ, G// f.n.¦.J¯ï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÉ®ØgÀ PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÊjAiÀiÁ UÁæªÀÄ vÁ// PÀnAiÀiÁ xÁuÁ f// UÉÆ¥Á®UÀAd ©ÃºÁgÀ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 5 wAUÀ½¤AzÀ ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ f.n.¦.J® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀÆègÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ f.n.¦.J® PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À FvÀ£ÀÄ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è, PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ Gj£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DUÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ HgÀ d£ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛ£É. PÁgÀt ªÀÄÈvÀ gÀdªÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj eÉÆ° ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ¢£ÀAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á; ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ P˸Á¨Á¬Ä E§âgÀÄ dªÀÄV ²ªÁgÀzÀ°è PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K.¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Éß eÁ¹Û ªÀiÁvÁr¢ ¤£Àß ºÀwÛgÀ zÀªÀiï EzÀÝgÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á: ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆzÁUÀ gÁwæ ºÀÆ®zÀ°è EnÖzÀ PÀÆjUÉ vÁ¼À PÁt¸À°®è DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®zÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ J1. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ §AzÀ£ÀÄß EzÀ£ÀÆß £ÀÆrzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À PÀ¼É¢zÀÄÝ DzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E°è ¨Á ¤£Àß PÀÆjUÉ E°èzÉ PÀÆqÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ ¨sÀƸÀrPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÀÆzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ M¼ÀUÉ §jÛ gÀAr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨ÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É . ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ J©â¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀövÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÄÃgÁd vÀAzÉ C§Äݯï d¨ÁâgÀ, ¸Á: vÁªÀIJÃPÁj UÀ°è ©ÃzÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀüwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±À¦üÃPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, ¸Á: ¸ÉÆæüÃAiÀiÁ ¨ÁeÁgÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¥Á±Áå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ, SÁ£À mÉîgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉîªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 180/09 PÀ®A. 147, 148, 323, 324, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¯ÉPÀgï 60 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ §¸À¥Áà ªÀiÁ¯ÉÃPÀgï 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.