November 29, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 29-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀg UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.38-5192 gÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á:SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ¢AzÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è n¥ÀàgÀ ¢AzÀ ªÀÄtÄÚ SÁ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ, n¥ÀàgÀzÀ °¥sïÖ §l£ï MwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀzÀ ¨Ár JvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ «zÀÄåvÀÛ PÀA§zÀ ªÉÊjUÉ vÁV n¥ÀàgÀzÀ ¨ÁrAiÀÄ°è «zÀÄåvÀÛ ºÁAiÀÄÝ jAzÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À zÉúÀPÉÌ «zÀÄåvÀÛ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À vÀAzÉ ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á:SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀ °TvÀ Cfð 1245 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 447, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï vÀR« vÀAzÉ ¢. ¸ÀgÀzÁgÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ªÉĺÀ¢ ºÀĸɣï vÀAzÉ SÁ£ï C° ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÀįÁªÀÄ C¨Áâ¸À vÀAzÉ CPÀ§gÀ C° , 20 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ïzÀ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ªÀÄ£ÉÆÃd PÉ. £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁÌqÀð£ï °ÃqÀgï ¥sÉèöÊmï PÀªÀiÁAqÀgï ¸ÉPÀÆåjn ¥sÁgï Kgï D¦ü¸Àgï PÀªÀiÁArAUï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁµÀ ¥sÀ¨Áâ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 PÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ºÀj ªÉƨÉÊ® CAUÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ 1) 6 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 2) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁPÀì 3) ¦.DgÀ.¹. ( jZÁdð PÁqÀð) MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 19130=00 gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ C§Ó® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ¨sÉÊgÀÆæ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀiï GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ¸ÁB GªÀÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-24-J¯ï-565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: £ÀA¢£ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°UÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw, ¥ÀÄvÀ½ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃPÀ £ÀfÃgÀ C½AiÀÄ ¥sÁfïï SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ SÁ£À, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA EvÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ n« NqÉzÀÄ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀzÀAvÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.