November 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-11-2009

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 341,323,324,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1), (10) J¸ï¹/J¹Ö (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ §£Éß, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À eÁw zÀ°vÀgÀÄ ¸Á §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JwÛ£À ¨sÀAr ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü UÀAdzÀ°è §AzÀÄ J.¦.JA.¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÁ¯ï zÉÆÃrØ gÀªÀgÀ£ÀÄß EzÁÝgÉ J£ÀÄ CAvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, CgÉÆæ C¤® ªÀÄgÁoÁ ¸Á ZÉÆArUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ 20/- gÀÆ PÀÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ "J ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É gÉÆÃPÁÌ PÉÆÃqÀÄ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ JqÀ ªÉÄîÄQ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ EoÀ®gÁªÀ UÀÄgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ¨ÉUÀA §eÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉzÀAgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ°è EgÀĪÀ gÁeÉòæà gÉùqÉ¤ì ¸ÉÆÌîzÀ°è «zÁå¨Áå¸À PÀÄjvÀÄ EnÖzÀÄÝ 6 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-11-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁeÉòæà gÉùqÉ¤ì ¸ÉÆÌî ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ 0930 UÀAmÉUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CAzÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 21 ªÀµÀð G r.Jqï ªÉÆzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zÁåy𤠸Á ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀÝuÁÚ r.Jqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 498(J), 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-4-2006 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄRzÉêÀ ªÉÄÃvÉæ, 20 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÆUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G ZÀ¥ÀgÁ¹ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸Á EgÁ¤UÀ°è §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ EgÀĪÀ¢¯Áè ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ RaðUÉ ºÀt vÀAzÀÄ PÀÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 20-11-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ ZÀ¥À°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÉUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw. ¨sÁgÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀ 45 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EAZÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ½UÉ ªÉÄÊ ºÀĵÁgÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀUÀqÀ EgÀĪÀ ªÀÄrPÀ¯ï CAUÀrUÉ OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPï PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/11/2009 0140 UÀAmÉUÉ ¥sÀAiÀiÁ𢠲æÃ. D²Ã±À UÉÆ¥Á® vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀiÁð ªÀ 22 Cgï.E.¹. 4 £Éà ¸ÉêÀiï. E. & ¹ ¸Á £ÉƬÄqÁ (AiÀÄÄ.¦) ¸ÀzÀå Cgï.E.¹. CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ¨sÁ°Ì ºÁ¸ÉÖïï FvÀ£ÀÄ gÀÆA £ÀA. 10 gÀ°è RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁ£ÀÄ §ºÉî vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §ºÉÃ¯ï ªÀ 22 G Cgï.E.¹. AiÀÄ°è 7 ¸ÉêÀiï ¸Á GvÀÛgÀ RAqÀ ºÀjzÁégÀ ¸ÀzÀå CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ RÄaðUÉ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GAUÀÄgÀ ºÀwÛ JqÉ UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G©âzÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 353, 427, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 0835 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆgÉUÉÆgÀƨÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, 55 ªÀµÀð G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀëuÁ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²PÀëuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ 38 f 142 £ÉÃzÀgÀ°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ReÁ£É¬ÄAzÀ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃdUÉ vÀAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 10-12 d£À J©«¦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¯Áp ºÁUÀÆ J©«¦ zsÀédzÉÆA¢UÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÉÆÃuÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÀ £ÀqɬÄj ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¯Áp¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆý, 44 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ® PÉ®¸À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¸Àa£À mÉæÃqÀgÀì CAUÀr¬ÄAzÀ CQÌAiÀÄ ¥ÁQmïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ fÃ¥À£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ, ºÀªÀiÁ® EªÀ£ÀÄ "¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É" £À£ÀUÉ ©lÄÖ ¤ªÀÅ ºÁªÀiÁ® PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ UÁè¸ï¢AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ ¸Á ;PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃgÀ¥ÀqÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ¨ÉÃUÀ£É §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C®è°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ PËA¢¬ÄAzÀ ¨ÉAQ Cj¹zÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. vÀ£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÁÝUÀ vÁæ¸À DV agÁrzÀÝjAzÀ £ÉgɪÀgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀªÀiÁä w½¹zÀ¼ÀÄ.
¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸À¯ÉºÉ ¥ÀæPÁgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃgÀ¥ÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄSÁªÁUÀzÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2009 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ¼É CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤uÉÚPÀgÀ AiÀiÁ¢¯Á¯ï vÀAzÉ ¤uÉÚPÀgÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨ÉÆgÀAa ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;¥ÀÆgÁ£Á ¥Àįï zÀÄUÁð £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄPÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ 1983 :-
¢£ÁAPÀ 20-11-09 gÀAzÀÄ gÀÆ» £ÀgÀ¹AUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀjPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ d¯ÁAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 18 d£À «zÁåyðUÀ½UÉ r¨ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÃf£À°è PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄRå C¢üPÀëPÀgÁzÀ PÉ. ±ÁåªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀzÉ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆâ¹gÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ CzÉñÀ ¥Á°¸ÀzÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÉëÃAiÀÄ°è UË¥ÀåvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ PÀÈvÀå ªÉøÀVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆgÉUÉÆgÀƨÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, 55 ªÀµÀð G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀëuÁ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀè¯ÁVzÉ.