November 13, 2009

DAILY CRIME UPDATE 13-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-11-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 198(J) 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀÆeÁ UÀAqÀ gÁºÀÄ¯ï ªÉÄîzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CwªÁ¼À ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁºÀÆ® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄîzÉÆrØ ¸Á: CwªÁ¼À EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 1 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ E¢ÃUÀ 6 wAUÀ½AzÀ UÀAqÀ gÁºÀÄ® CvÉÛ ¹ÃvÀªÀiÁä ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄw ¨sÁªÀA¢gÁzÀ ¨sÀgÀvÀ, ²æêÀÄAvÀ EªÀgÉîègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 13-11-09 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁªÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À zÀÄPÁ£ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁZÁAqÉñÀégÀ, EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAB PÉJ-38 ºÉZï-5583 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, 60 ªÀµÀð, ¸Á £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, JqÀ ªÉÆtPÁ½£À PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, mÉÆAPÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/11/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Áà PÀ®¨ÉêÀļÀV ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á: SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J.¦-11/J¥sÀ-1366 £ÉzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ–ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ n «ÄeÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄĽî£À gÀhiÁrAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ºÀ®UÉ 60 ªÀµÀð, ºÀ°UÉ ¨Áj¸ÀĪÀ PÉ®¸À, Qæ±ÀÑ£À, ¸Á/ ¹¹ð [J] EªÀgÀÄ ºÀ½SÉÃqÀ [©] UÁæªÀÄ¢AzÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¹¹ð [J] ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ PɪÀÄätÄ UÀÄwÛ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¨Á§Ä vÉ®AUÀ, 21 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹¹ð [J] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁæPÀÖgÀ mÁæ° MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 12-11-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ¸Á ;§¸À£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ :OgÁzÀ ¸ÀzÀå «±ÉéñÀégÀAiÀiÁå £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ ;¸ÀgÉÆÃf¤ zÉë vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G : JA.¹.J «zÁåy𤠸Á :§¸À£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ ;OgÁzÀ ¸ÀzÀå «±ÉéñÀégÀAiÀiÁå £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-10-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹UÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄ. ¸ÀgÉÆÃf¤ zÉë EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/11/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉñÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á aPÀÌ¥ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÆ 2) eÉʲæà vÀAzÉ ªÉÄʸÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj 3) ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄʸÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj J®ègÀÄ ¸Á// aPÀÌ¥ÉÃl EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄ vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ »ÃUÉPÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj, F eÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÉ, EzÀÄ E£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÀAaPÉ DV¯Áè CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀ£À£ÁzÀ ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA> 262/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀµÀð£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 20 ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¥sÀ¢üÃð£ï xÉÃlgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ J,©,¹ ºÉÆl® ºÀwÛgÀ¢AzÀ §¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã® ºÁUÀÄ QÃgÀt ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®Qëöä J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÄqÀPÉÆ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄwÛ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀ£ÁßV EgÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£Àß vÀAVUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÀÄ ¤£Àß ªÀÄqÀðgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 353, 504, 323 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/11/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï zsÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÁå¼À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÁªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ PÀmÁgÉ ¸Á PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄƼÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ FPÉAiÀÄ ¸ÁÌ®gÀ²¥ï AiÀiÁPÉ PÀÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀAzÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ 5 £Éà ªÀÄvÀÄÛ 6 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¸ÁÌ®gÀ²¥ï §A¢zÉ F ªÀµÀðzÀ «xÁåyðUÀ½UÉ §A¢®è ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À F ªÀµÀð 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÁÝ¼É ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ®Æ PÉüÀzÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸ÁÌ®gÀ²¥ï ºÀqÀ¥ï ªÀiÁr¢ £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀÆgÀUÉ ¨Á JAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆPÀÄvÁÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀzÀAvÉ DqÉ vÀqÉ ªÀiÁr §®UÉʬÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßãÀ°è ºÀÆqÉzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.