November 15, 2009

DAILY CRIME UPDATE 15-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2009

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà 70 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ ²PÀëPÀ (MPÀÌ®ÄvÀ£À), °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-38/783 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©ÃzÀgï - ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 4-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®vÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà QÃwð ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÁºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÉÆÖà §£ÀðgÀ ¢AzÀ ¸ÉêÉÄ JtÂÚ ªÉÄÊ ªÉÄð£À ¸ÉÃgÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 5-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹PÉAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦)AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á ¥ÉæêÀÄ £ÀUÀgÀ ,£ÀÆå ºÀ¦üÃd ¥ÉÃl ºÀÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 13030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀÀ£ÀUÉ §ºÁ¼À ¸Á® DVzÉ F ªÀµÀð ºÉÆ® ¨É¼É¢¯Áè CAvÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ¯ÉUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 323, 324, 342, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¥Áyð ¸Á: ¦A¦æ ªÀĺɥÁ® vÁ/f/ £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.JZï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉñÁä EvÀ¼À£À£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥Áyð ºÁUÀÆ CwÛUÉ , ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 323, 504, 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/11/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁw-EqÀUÁgÀ G- ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á-¨Á宺À½î[PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£ï ±Á¥À ¨Á宺À½îAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ ¥Ánî ¸Á-PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ¸ÀzÁ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. »ÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁQ MlÄÖ 5000/- gÀÆ. PÀÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á宺À½î[PÉ] UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý C¤Ã® zÁ¨sÁzÀ°è PÀĽwÛzÉÝÃ£É ¨Á CAvÀ CAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ``K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É KPÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EzÁÝUÀ PÀÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÁVzÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr KPÉ PÀgɹ¢ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÁ¼ÀÄ ¤£Àß ºÀt PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ zsÁ¨ÁzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA-PÉJ-01/JªÀiï.J-6542 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄ zsÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ C¤Ã® zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä PɸÀUÁgÀ E§âgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ EªÀvÀÄÛ §ZÁªÀ DzÉ ¤£ÀߣÀÄß MA¢¯Áè MAzÀÄ ¸À® R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÁUÀ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀĽvÀÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.