November 14, 2009

DAILY CRIME UPDATE 14-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 334/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æ ¢ªÁPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ¸ÀPÁðj GzÀÄð. PÀ£Àå ¥sËæqsÀ ±Á¯É ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀV, ¸ÀzsÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzsÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-11-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¸ÀPÁðj GzÀÄð PÀ£Àå ¥sËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÄPÀÌgÁzÀ ²æêÀÄw ±Á»zÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀ¸À UÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®ÄUÀ¼À ©ÃUÀ E®èzÉà PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ PÉÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À PÉÆoÀrAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÄÝ ºÁUÀÄ ¨ÉÃgÉ J¯Áè gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgÀ gÀÆ«Ä£À°è EzÀÝ 11 PÀA¥ÀÆålgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ºÉZï.¹.J¯ï. PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ, ªÀĤÃlgÀ, ¸ÀªÀðgÀ, ªÀi˸À, Qà ¨ÉÆÃqÀð, ºÁUÀÄ ¸ÁÌöå£ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃzÉæÃd D®ªÀiÁgÀ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAlqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C:Q: 45,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/11/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¤uÉÚ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÀQî ªÀÈwÛ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7740 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/eÉ-7740 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¹è¥À DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¤uÉÚ ªÀ 45 G// MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.